18
Bauno zo mene zaz nung soremaise sena auna ge eniya.
Yesu mene awong isa saora bereya aung be giti isa sinasani naese sero ge pungyero eyero sena, “Emo zaz zo napo zora mitauna amimene Tuwa Bayau ta emo awiya oko awang yero nasani nauna. Napo auna bauno gamo yu magayao zo nasani nauna amimene zazra-ina ozaung-zaung kasa yero eyero sero nauna, ‘Iwo nana mene na yora initinoiya, arare ning na soreung.’ Ayero sero naunu zaz mene ge nuna oko nigao doro nawe aune eyero kotuna, ‘Na Tuwa Bayauta emo awiya awang oko yero nona, arata bauno gamo ewiya nung buro baina na eno pugatinoiya. Nete ozaung-zaung nana-una butunai na bereya yoiye, na nung kotora atu gera soremane.’ ” Tuwa mene ge pungyao awiya sero aune eyero sena, “Niye zaz meko auna ge awiya nigiro susuwa eyero gipu. Tuwa Bayaura gerao dubu nung ping iya yausinasani nowa awong awiya Tuwa Bayau mene kotora atu gera soremarinita? Yore. Na meba sinena. Nung awong mena gera soremariniya. Arata na Emora Mani mene nupema tawingna kapetegairo buro emo tumo diyaore ena isa sinasani naya tamarinenita?” Ayero sena arauwa.
Farisayo zo aune takis pumao emo zo auna ge eniya.
Emo ena awong nuka nuyetope gosinauwa emo pewayao naunu otao mani ena zo gosinauwa meko yero nauna awong aeno Yesu mene ge eniya eyero sena, 10 “Emo etobe awongto isa sari sero witi Tuwa Bayaura ibu bainana yewato ara. Zo nung Farisayo, zo nung takis pumao emo ara. 11 Farisayo awiya dopero mitasani moko nuna mene isa eyero sena, ‘O Tuwa Bayau, na emo ena ine oko ara. Ayero nasani giro na ning eno dange sinena. Awong awiya ugaing yao emo, tani meko nao emo, aune kuma yao emo ara. Arata na awong ine oko ara. Nupema, na takis pumao emo eine oko ara. 12 Na Sande dekaongka auna be etobe ayao nona seminiro nona. Arata nona apakana pupunona awiya gausero dubu wawong etobe yero zo ning eno pugatinona ara.’ 13 Isa ayero sena ara, arata takis pumao emo awiya ake ina atu dopero diti ika uritira yao awang yena. Nung pasena nuna giginu baina yenu meng gatinasani isa eyero sena, ‘O Tuwa Bayau, na pasena emo. Ning na ao-di.’ ” Yesu mene ungwe awiya diro aune eyero sena, 14 “Na niye eno sane. Takis pumao emo awiya Tuwa Bayau mene nung emo pewayao ayero senu nung kapete gairo garo nuna-una baungna. Arata emo zo awiya aung ara. Noeno okowata, zo nung taung puro witariniya, awiya Tuwa Bayau mene nung puro wosariniya. Arata zo nung wosiro nariniya, awiya Tuwa Bayau mene yazo nuna de ika yariniya.” Ayero sena arauwa.
Yesu mene mani mamanikaka gao yena.
Mt 19:13-15; Mk 10:13-16
15 Emore baunone awong Yesu mene mani mamanikaka gao yaise sero puro nuna-una bamuwa. Arata buro-mani nuna mene gigiwa meko yenu awong gona yewa. 16 Ayero yewa arata Yesu mene mani mamanikaka nuna-una bumaese sero eyero sena, “Niye mani mamanikaka dopu nana-ina bumae. Nagibo nunae oko gazae. Awong ayao amimene Tuwa Bayaura napo auna gerao ara. 17 Na ge memokoba nibamu niye eno sinena. Zo nung tumo diyao mani mamanikakara ine aung amimene Tuwa Bayaura nape babao ine teng oko.” Ayero sena arauwa.
Emo gitau yao wau monine auna ge.
Mt 19:16-30; Mk 10:17-31
18 Gitau yao zo mene Yesu atata yero eyero sena, “O gipao emo iwaing, na nono yero nao me iwaing tamarineni?” 19 Ayero senu Yesu mene abena eyero sena, “Ning na iwaing asinasani iwaingna susuwa gosinesita? Tuwa Bayau nata iwaing. 20 Ning Tuwa Bayaura sao tauyao ge gosinosa: ‘Kuma oko yase; Ning emo oko dasa magayae; Ning ugaing oko yase; Ning emo zo gera pugari ge oko iwase; Ning ai maungnena ge diung.’ Sao tauyao ge ayero mitiya.” 21 Ayero senu gitau yao emo mene eyero sena, “Na mani maingkore ge awiya apakana diungno butunawe emo yetena.” 22 Ayero senu Yesu mene nigiro eyero sena, “Ning buro zo duwasa mitoiya, awiya ye. Ning baungno nona nina apakana pugasa emo mene zuma gaero pumaya wau moni nina awiya emo bogamasa eno bono ye pumae. Ayero yasa aune wau nina uritira atu mitariniya. Ayero aune buro na ago yase.” 23 Ayero senu emo gitau yao amimene ge awiya niginu dubo nuna mou-mesa yena. Noeno okowata, nung wau moni bainane. 24 Ayero yenu Yesu mene giro eyero sena, “Emo wau moni witaore amimene Tuwa Bayaura napo auna babaora buro bainakama yarineya. 25 Wo kamel mene zai mo gayao auna enora towao awiya teng oko. Deka ayero emo wau moni witaore mene Tuwa Bayaura napo auna babao awiya deka teng oko.” 26 Ayero senu emo ge awiya nigiro eyero sewa, “Arare awe mene uritira baungno nao me iwaing awiya tamao teng niye?” 27 Ayero sewa Yesu mene eyero sena, “Nona emo mene yao ine teng oko awiya Tuwa Bayau mene yai teng yariniya.” 28 Ayero senu Petoro mene eyero sena, “Sana nigi. Nae napore nona-owi nanae apakana doro ning ago nasani nonane.” 29 Ayero senu Yesu mene awong eno eyero sena, “Na memokoba nibamu niye eno sinena. Zo nung Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna ge bowi babaise sero napo nunata bauno nunata metamani nunata maung aire nunata mani awiso nuna duwariniya, awiya 30 abena Tuwa Bayau mene yeme tawingna etu abena nuna bainakama pugariniya. Nupema ago nung eno nao me iwaing pugariniya.” Ayero sena arauwa.
Yesu nung magayero iropariniya auna ge nupema senu be etama yena.
Mt 20:17-19; Mk 10:32-34
31 Yesu mene buro-mani 12 sero puro gitau baungno awong eno eyero sena, “Sana nigipu. Yeme name Yerusalem babari sero wiwitinenane era. Arare ge gitau porofete mene Emora Mani eno gaewa awiya me yariniya. 32 Awiya emo mene na puro pu emo Yuda oko auna waweng garineya. Ayero yaya na izi nasani na eno nao meko nasani begura pise nana tame garineya. 33 Ayero yero awong na waung mene yanakana dero aune na daya magayarinena. Magayana wari be etama aung yai aune nupema iroparinena.” 34 Ayero sena, arata buro-mani mene ge awiya nigiwa gera susuwa oko kasayao yena. Awong ge auna susuwa kau yero iwawa yewa.
Yesu mene emo diti guma yao zo kora yena.
Mt 20:29-34; Mk 10:46-52
35 Yeriko nape atu emo diti guma yao zo mene nagibo deungbera atu adungno emo bauno eno moni isa sinasani mitina. Ayero nasani mitinu Yesu mene napo auna nugu kasa yena. 36 Kasa yenu emo amimene emo bauno witao butunewa auna bewing nigiro emo ena atata yero sena, “Awong ewiya no nei?” 37 Ayero senu awong nung eno eyero sewa, “Yesu Nasaretera emo amimene butuniya.” 38 Ayero sewa giro nung yausero be kerero eyero sena, “Yesu ning Dawidira sai, ning na eno yo aung!” 39 Ayero senu emo gitau ang newa amimene nung gona nasani nung ge duwaise sewa. Arata nung nupema wawa bainakama sero sena, “O Dawidira sai, ning na eno yo aung!” 40 Ayero senu Yesu mene nigiro nagibe atu dopero awong eno eyero sena, “Puro nana-ina bungpu.” Ayero senu puro bung nugu yewa Yesu mene atata yero sena, 41 “Na no ning eno yanese sinesi?” Ayero senu nung eyero sena, “Tuwa, na sasa diti moko nana iwaing yaise sinena.” 42 Ayero senu Yesu mene nung eno eyero sena, “Diti moko nina iwaing yaise. Tumo diyao nina-una teng ning iwaing nesa.” 43 Ayero sinenu diti moko nuna iwaing yenu nung soma nupema gigina. Ayero yenu emo bauno mene tani awiya giro Tuwa Bayau bowi yewa.