9
Yesu mene emo zo te-wawong gimao awiya kora yena.
Mk 2:1-12; Lu 5:17-26
Yesu mene wangna witiro ou nazi nupema buwagairo napo nuna-una baungna. Baungno kasa yenu emo zo te-wawong gimao awiya gogara pugaiwa apegairo mitinu diungno puro bumuwa ara. Ayero yewa Yesu mene tumo diyao nunae-una susuwa giro emo asama yao eno eyero sena, “Mani nana, ning awang oko yase. Tau ye. Pasena nina disero aung nena era.” Ayero senu Yudara sao tauyao ge gipao emo ena awong dubo nunae mene eyero kotumuwa, “Emo emimene Tuwa Bayau mene yaine niya.” Ayero kotupunewa Yesu mene kotumao nunae giro aung yero eyero sena, “Niye noeno ge meko kotupunei? Name emo yayare aeno ‘Iropung, ang yase’ tebeba ayero sanane nung oko ang yao yariniya, awiya name meng garinenane. No eno oko, emo bauno mene ge naname gaya ge iwao yariniya. Arata name ‘Na pasena nina disinena’ tebeba ayero sarinenane, awiya name meng oko garinenane. No eno oko, emo bauno mene ge naname auna me awiya gao ine teng oko. Arare na pasena disaora putoung puro tawingna etu nona awiya gaese sero na ge ewiya dema nung eno sarinena: Na ning eno eyero sinena, Iropuro awao masi gogare nina puro baung nina gare yase.” Ayero senu emo awiya iropuro nuna nape baungna ara. Ayenu emo dubu baina amimene tani awiya giro awang yero Tuwa Bayau nung putoung ayao zo emora waweng pugaina, awiya giro nung bowi yewa arauwa.
Yesu mene Matiu yau sena.
Mk 2:13-17; Lu 5:27-32
Yesu mene atu iropuro bautunete takis pumao emo zo yazo nuna Matiu nung takis pumaora gare atu mitinu giro nung eno eyero sena, “Ning bung na ago yase.” Ayero senu giro iropuro nung ago yena ara.
10 Ayero yero nung Yesu garo nuna-una atu nona minaise senu witinu aune takis pumao emo aune Yudara sao tauyao ge dao emo daigairo amimene kasa yero Yesu buro-maine aune dema tairo nona miniwa ara. 11 Ayero newa Farisayo mene awong giro buro-mani nuna eno eyero sewa, “Gipao emo ninae mene noeno takis pumao emo aune Yudara sao tauyao ge dao emo aune dema mitasani nona mininei?” 12 Ayero sewa ge awiya Yesu mene nigiro abena eyero sena, “Emo yaya aung mene doktara una oko bautunowa. Arata emo yayare gege mene doktara una bautunowa. 13 Niye baungno ge gayao eyero mitiya auna susuwa kotungno gipu.
Na Tuwa Bayau mene niye zawing pugaese oko ara tapunona. Niye mono pumaese aratapunona.
Na emo nao nunae pewayao sinowa awiya yausari sero oko bumuwang. Arata na emo pasena nao awiya yausari bumuwang.” Ayero sena arauwa.
Seminiro naora ge sewa.
Mk 2:18-22; Lu 5:33-39
14 Be auna atu Yohanena buro-mani mene Yesura una kasa yero nung atata yero sewa, “Nae aune Farisayo aune nae nona minao semini nasani yero nonane, arata buro-mani nina mene zo awong noeno nona oko seminao yero nowi?” 15 Ayero sewa Yesu mene awong eno abena eyero sena, “Emo bauno ataora sao zuwao nasani mitaya emo nung bauno atariniya amimene awong aune dema nariniya be aune awong dubo mininasani nona seminaese saya nigarineita? Aung ara. Ora ago emo awiya iwo mene puro babaya aung yariniya be aune awong nona seminarineya. Deka ayao ine na eno yaya aune buro-mani nana mene nona seminarineya. 16 Name mo toto worero gayari sero mo be sekawa puro mo asora oko gainonane. Ayero yari nenane, awiya mo sekawa mene watimai mo aso nupema kerai toto bainakama yariniya. 17 Name ou wain sekawa puro meme aingso matura oko sukupunonane. Ayero yarinenane, awiya ou wain mene daing yero meme aingso inai kerai ou wain meme aingsore awiya gera gaira yarinenane. Name ou wain sekawa puro meme aingso sekawara sukupunonane. Ayero nonane ou wain sekaware meme aingso sekaware awongto kara iwaing mitowato ara.” Ayero sena. Ge eniya awiya tebeba oko sena. Awong susuwa ewiya gaese sero sena: Nung nao sekawa auna ge sinauna, arare buro-mani nuna mene Yudara tani matu awiya yangdoro tani sekawa gege puro narinenane ayero sena arauwa.
Yesu mene bauno zo kora yero aune mani baunodi zo magayaora atu uwenu seka yero iropuna.
Mk 5:21-43; Lu 8:40-56
18 Yesu nung ge awiya sinasani mitinu yere ibu diya emo zo mene nuna-una buro benaungna atu koing gairo eyero sena, “Mani nana baunodi yeme magayetiya, arata ning puro babana wawong nuna-una tame pugasa iropariniya.” 19 Ayero sero baungnu Yesu mene iropuro buro-mani nuna aune emo awiya ago yero bamuwa ara. 20 Bautunewa bauno zo yu pupunasani nawe dunu dawang 12 ayao yena amimene Yesura una ame baungno Yesura taung wori tera atu ding yena ara. 21 Ayero nasani nuka nutope eyero kotuna, “Taung wori nuna gege ding yero iwaing yarinena.” 22 Ayero kotungno ding yenu Yesu mene kapetegairo bauno giro eyero sena, “Aya nana, ning oko awang yase. Ning tumo diyao nina mene iwaing yetesa.” Ayero sinenu bauno awiya mena iwaing yena ara. 23 Ayero yenu Yesu mene bautunete diyara gare witiro bui pisao emo aune emo bauno dubu bainane amimene zire buware nasani mitiwa giro eyero sena, 24 “Niye kasa yero bungpu! Mani baunodi awiya nung oko magayao. Nung auriti awiniya.” Ayero senu awong nung izewa ara. 25 Ayero yewa nung senu wosiro aung yewa mani magayao mitina auna-una baungno mani baunodi awiya wawong ininu iropuna ara. 26 Ayero yena auna ge bowi mene tawing auna atu daure gairo teng yero baungna arauwa.
Yesu mene emo diti guma yao etobe aune iwae sorowe mokora mitao zo awiya kora yena.
27 Yesu mene atu iropuro bautunenu emo diti guma yao etobe mene nung ago yero yausinasani eyero sewato, “O Dawidira sai, ning nato eno yo-amase.” 28 Yesu bautunete gare witinu awongto nuna nugu baungno kasa yewato ara. Nuna-una kasa yewato giro Yesu mene awongto atata yero sena, “Diti moko kora yaora putoung nana-una mitiya ayero sero gigeyato me yeti bumeitota?” Ayero senu awongto sewato, “Yore, Tuwa. Gigenato me niya.” 29 Ayero sewato giro nung diti moko nunato dingti nasani eyero sena, “Tumo diyao ninato auna me mene ninato ina kasa yaise.” 30 Ayero senu diti moko nunato pagaina ara. Ayero yenu Yesu mene awongto eno sao tauyao ge eyero pugaina, “Nito tani auna ge bowi emo ena eno oko saeto.” 31 Ayero sena, arata awongto doro baungno ge bowi nuna sero sero yewato tawing auna teng yena arauwa.
32 Yesu buro-mani nuna aune atu iropuro bautunewa emo zo puro Yesura una bumuwa ara. Iwae sorowe zo nuna-una mitaunu ge aung nasani nauna. 33 Arare Yesu mene iwae sorowe tunenu baungnu emo awiya ge sena ara. Ge senu emo dubu baina amimene wawong di gauno eyero sewa, “Isreli tawingna etu gitau nona ayao ine zo oko kasa yenu gigiwangne.” 34 Ayero sewa, arata Farisayo mene Yesu eno eyero sewa, “Iwae sorowera gitau yao mene nung sorepunoi iwae sorowe tunero noiya ara.” Ayero sewa arauwa.
Yesu mene emo bauno eno yo amao tauna.
35 Arare Yesu nung atu nasani napo bainata maingkoka awiya nung teng nasani nauna ara. Atu nasani yere ibu nunae sero toiro ge gipinasani Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna Bowi Iwaing tugata nasani nauna ara. A nasani emo bauno yayare apakana kora yero naunu yaya nunae bisi sero aung yero nauna ara. 36 Arare nung emo bauno dubu baina awiya giro awong eno yo amao tauna. No eno oko, awong lama dubu diya aung ine. Arare awong putoung aung dubo mininasani nauwa. 37 Arare nung buro-mani nuna eno eyero sena, “Nona bure etu zauno mitiya, arata pumaora emo etoka gege. 38 Arare niye pumao burora maung eno isa saya nung nona pumao emo tamai buro nuna-una babaese.” Ayero sena arauwa.