11
Yohane Yesura bowi sao emo mene buro-mani nuna ena Yesura una iyengtinu bamuwa.
Lu 7:18-35
Yesu mene buro-mani nuna 12 aeno buro ge sero aung yero atu iropuro napo enana atu uritira ge sero gipero ayari sero baungna ara.
Anenu Yohane nung bunao gare atu mitasani Kristo mene buro yero nasani nauna auna bowi awiya nigiro giro buro-mani nuna ena iyengtinu baungno Yesu atata yero sewa, “Kristo bumaise sao awiya ning arita zo ago bumai gari diya yarinenine?” Ayero sewa Yesu mene awong eno abena eyero sena, “Niye kapetegairo baungno nona gigeya, o ge nigeya auna bowi sinasani Yohane tugata yepu nigae. Diti guma yao awiya diti pagatineya; te meko yao awiya nupema angneya; emo bozo tauyaore awiya taung iwaing yero neya; dawong itigao awiya ge nigitineya; mamagayao awiya seka yero iropupuneya; ora bogamasa awiya Bowi Iwaing nigitineya. Zo nung na eno gai mou oko yao yariniya amimene yawa yawa yariniya.” Ayero senu Yohanena buro-mani awong kapetegairo bautunewa Yesu mene emo dubu baina mitiwa aeno Yohanena ge eyero sero tugata yena, “Niye Yohane gari eu yanawira bamuwa, awiya emo nono yao maze gari sero bamuwi? Niye emo iyangyao zo bisi mene teboza augati noi buro baungno noiya ayao ine maze gari bamuwita? Aung ara. Niye emo nono yao maze gari sero eu yanawira bamuwi? Emo zo taung wori nuna iwaingne amaze gari sero bamuwita? Aung ara. Emo taung wori iwaingne awong awiya emo tuwara gare gege atu mitowa. Arare emo nono yao maze gari sero bamuwi? Porofete zo gari sero bamuwita? Na sana nigipu. Emo gari sero bamuwa nung amimene porofete yero nasani porofete ena nauwa awiya daigatiniya. 10 Nung aeno sero ge zo eyero gaewa mitoiya,
Ewiya gipu! Na bowi sao emo nana iyengtarinena.
Nung gitau yero nagibo nina kora yariniya.
11 Na memoko sana nigipu. Yohane ge ou zayero suwao emo amimene tawingna emo apakana daigatiniya. Arata Tuwa Bayaura napora gerao zo wosao nibamu amimene Yohane daigatiniya ara. 12 Yohane ge ou zayero suwao emo amimene buro zayena be auna atu emo bauno mene uritira mokora towari sero wina-zakita yero neyata emo putoungne mene toitineya ara. 13 Mose arita porofete emo ena awong Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna ge sinasani gainasani ayero butunawe duwa Yohane kasa yena be aune porofetera ge atu tana yero dopena ara. 14 Arare niye ge nunae gao me yao ine teng yai giro ge ewiya gipu me yae: Eliya mene Sorao Emora nagibo gitau yero bumaise sao, awiya Yohane ara. 15 Zo nung dawongne mene ge ewiya nigaise.
16 Arare na emo bauno yeme tawingna etu neya amaze nona nora pugairo sana teng yariniye? Niye tani mani mamanikakara ine yero nowa. Mani mamanikaka napo kakame atu adungno mitasani mani mamanikaka ena yau sero eyero sinowa, 17 ‘Nae ge tuwari niye yuno gogoing detenane, arata niye na oko wuyao yeteya. Nupema nae yo-amaora zi be yetenane, arata niye zi be oko yao yeteya. Arare nae nono yanane gaya iwaing yariniye?’ ayero sinowa ara. 18 Yohane mene buro nuna zayero nona minao ena semini nasani noi giro nung eno eyero sinowa, ‘Iwae nuna-una mokora mitoiya.’ Ayero sinowa. 19 Nupema na Emora Mani mene kasa yero nona mininasani ou mininasani ayero nona giro na eno eyero sinowa, ‘Gipu! Nung nona yana mininao emo. Nung ou wain yanakana mininoiya. Nung takis pumao emo aune Yudara sao tauyao ge dao emo awong auna otao.’ Ayero sinowa. Arata nato buro yero nonato awiya Tuwa Bayaura kotumaora yero nonato auna susuwa awiya buro nanato una me mene keregatinoi emo bauno gosinowa me yero noiya.” Ayero sena arauwa.
Yesu mene Galilaya emo bauno gona yena.
Lu 10:13-15
20 Yesu mene napo enana atu buro putoungne daigairo nasani putoung nuna-una susuwa keregainu gigiwa, arata dubo oko darawa yao yewa. Arare ge zayero eyero sinasani awong gona yena, 21 “Oiye Korasin emo bauno! Oiye Besaida emo bauno! Mouyao bainakama ninae-una kasa yariniya. Na tani putoungne ena ninae-una atu yero nona awiya na napo Tayato Saidon auna atu yateni siya, awiya awong yemaoko dubo darawa yero pasena nunae kotungno dubo mininasani mo taung yiurire awiya awiro awetu suwero mitateya. 22 Arare sana nigipu. Tuwa Bayau mene emo awega-ziwega nasani abena awong eno pugariniya be aune Tayato Saidon napora emo bauno mene abena wosao tamarineya. Arata ninae mene zo abena ninae bainakama tamarineya. 23 Ora niye Kapaneam emo bauno, emo bauno ena mene yazo ninae de ika yarineita? Aung ara. Awong yazo ninae puro wosarineya. Ninae una tani baina kasa yena ayao ine Sodom nape atu kasa yati siya, awiya napo awiya oko disatiya. Yeme ewiya mitatiya. 24 Aeno sana nigipu. Ago Tuwa Bayau mene emo bauno awega-ziwega nasani abena pugariniya be aune Sodom napora emo bauno mene abena mou yao tamarineya. Arata ninae mene zo abena mou-mesayao nibamu tamarineya.” Ayero sena arauwa.
Yesu mene name nuna-una buro oreganenese sena.
Lu 10:21-22
25 Be aune Yesu mene ge eyero sena, “O Mama, ning uritire tawingne auna Tuwa. Awong nuka nuyetope gosinowa emo baina yero noiya emo ayao amimene susuwa nina gowi sero ning putoung nina-una susuwa puingtinosa. Ora awong nuka nuyetope gosinowa mani wuire ine yero noiya awong aeno zo keregatinosa. Arare na aeno ning bowi nena. 26 O Mama, ning ayero gege yari aratapunosa.”
27 Nung ge awiya sero aung yero aune eyero sena, “Mama nana mene susuwa nuna keregaora putoung awiya wawong nana-una pugaina. Emo zo mene na Maungna Mani auna susuwa oko gosinoiya; Mama mene nata gosinoiya. Deka ayero emo zo mene Mamana susuwa oko gosinoiya; na Mani mene nata gosinona. Ora na Mani mene Mamana susuwa emo ena eno gipinona, awong amimene Mamana susuwa gosinowa. 28 Niye sao tauyao ge dimari kaputinasani mouyao dipunowa amimene nana-una bungpu. Buro oregao me tamae. 29 Na dubo wosaore ao-diyaore nona, arare nana-una buro amoka nana-una agewa puro dipunasani susuwa nana giro baingtae. Ayero yaya ititi ninae oregairo baingtae. 30 Amoka nana niye eno pugari nena awiya iwaing. Deka aine nona ninae dimaese pugarinena awiya eo-meo yao.” Ayero sena arauwa.