15
Tuwa Bayaura ge mene aya-ewowora ge daigatinoiya.
Mk 7:1-13
Be auna atu Yerusalem napora Farisayo aune sao tauyao ge gipao emo ena awong amimene Yesura una kasa yero atata yero sewa, “Buro-mani nina awong noeno ewowo naname una tani daigatinowi? Ayero nasani wawong oko sayao* Wawong sayao. Waweng atu tawingta nona siwingyao zo mene mitao amaze sayari oko sewa. Awong sao tauyao ge nunae zo kotungno aeno sewa. Awong eyero sero nauwa: Yuda emo zo maketira-ta nagibe atu nasani nona zo emo Yuda oko zo mene ding yena amaze ding yariniya, awiya emo Yuda okora beingti suwaye Yuda emora-una gai aune nung wawong oko sayao tebeba nona ino minai moko nuna beingtire yariniya. Arare diga emora beingti mene awong yai pasenane yowi sero awong wawong sainauwa ara. nona tebeba mininowa, amaze sinenane!” Ayero atata yewa giro Yesu mene abena eyero sena, “Ora niye dema noeno tani ninae matu ago nasani Tuwa Bayaura sao tauyao ge awiya dedunowi? Tuwa Bayaura ge zo eyero mitiya, ‘Ning tani iwaing ai maung nina eno nasani neu.’ Nupema ge nuna zo eyao era, ‘Zo nung ai maung nuna eno ge meko sari niya nung awiya depu magayae.’ Tuwa Bayaura ge ayero mitiya, arata ninae mene zo eyero sinowa, ‘Zo nung aita maung nuna eno eyero tugata yariniya, nung amimene ai maung nuna sou yaise sao oko mitiya, “Nona nito eno pugatena, arata nona awiya yemaoko Tuwa Bayau eno pugari sewang tau yena.’ ” Niye ayero sinowa amimene ewowora tani puro nasani Tuwa Bayau mene ai maung sou yaese ge sena awiya dotinowa aung yero noiya. Niye ge iwao emo me sao yero nowa! Porofete Yesaya mene ge gaena amimene niye gapuniya. Ge gaena awiya eyero mitiya,
Tuwa mene eyero siniya,
Emo emimene na begiti mene bowi yero nowa,
arata moko nunae mene zo nana-una oko mitiya.
Awong emo ge amaze Tuwa Bayaura sao tauyao
ge ine ayero sinasani sero gipero yero nowa.
Arare awong na bowi yero tetere yero nowa.”
Nona nomi mene noi name dubo beingtire yero nonine auna ge.
Mk 7:14-23
10 Yesu nung ayero sero emo bauno dubu baina yunu kasa yewa eyero tugata yena, “Na ge sana nigiro baingtipu. 11 Nona be ninae-una toitinoiya amimene oko niye yero noi beingtire yero nowa ara. Ge be ninae-una atu kasa yero noiya amimene niye yero noi beingtire yero nowa ara.” Ayero sena ara.
12 Ayero senu giro buro-mani nuna mene nimoi aung nuna-una benaungna baungno nung atata yero sewa, “Ning ge sesesa aeno Farisayo awong ge awiya nigiro dubo mou pupuneya, awiya gosinesita?” 13 Ayero sewa giro abena eyero sena, “I dubu baina uritira Mama nana mene oko urao agiti pusasa yero baiwa awiya apakana suno aung yarinena ara. 14 Awong dubo mou pupuneya auna kotung-katung oko yepu. Awong diti guma yao amimene nagibo gitau yari yaine neya. Ora emo diti guma yao zo mene otao nuna diti guma yao auna nagibo gitau yariniya, awiya awongto etobe deka ayero kowara babarineyato.” 15 Ayero senu Petoro mene Yesu eno eyero sena, “Ning ge eniya sesesa auna susuwa keregai niganene.” 16 Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Ayero niye deka dema kotumao aungta nowa. 17 Susuwa eyao oko nigao yero nowita? Nona be mene mininonane tini naname una baungno nagibo nuna-una wowosinoiya. 18 Ora ge be ninae-una atu kasa yero noiya awiya dubora atu kasa yero noiya, arare ge amimene niye yero noi beingtire yero nowa ara. 19 Emora dubora atu nona eyao awiya kasa yero noiya: kotumao meko, emo dao magayao, kuma yao, nona ugaing yao, kotora atu ge iwao, ge iwero emora yazo puro wosao. 20 Nona ayao amimene niye yero noi Tuwa Bayaura benaungna atu beingtire yero nowa ara. Ora wawong oko saero nona minao amimene noi niye beingtire oko yero nowa.” Ayero sena arauwa.
Yesu mene bauno Yuda oko zora mani baunodi kora yena.
Mk 7:24-30
21 Yesu buro-mani nuna aune tawing awiya doro napo etobe mitauwato auna tawingna bamuwa ara. Napo etobe awiya Tayato Saidon. 22 Atu baungno newa Kenan tawingna bauno zo Yuda oko mene buro Yesu yausero sena, “O Tuwa, ning Dawidira sai mene naka eno yo aung. Mani baunodi nana iwae mene daraunu meko yero mitoiya.” 23 Ayero senu Yesu mene nigiro ge zo oko sena. Ayero yenu buro-mani nuna mene nuna-una kasa yero eyero sewa, “Ning bauno se babae. Nung naname una ago butunasani wawa siniya.” 24 Ayero sewa giro Yesu mene eyero sena, “Na Isreli emo dubu lama tara yao ine awong auna gerao gege.” 25 Ayero sinenu bauno awiya nuna-una benaungna kasa yero koing gairo isa sinasani eyero sena, “O Tuwa, ning na soreung!” 26 Ayero senu abena eyero sena, “Mani mamanina nona minao sorero sino Yesu mene sinona ge sena, awiya nung sino eno oko senata Yuda emo mene emo Yuda oko awiya sino ine ayero sero nauwa, aeno Yesu mene eniya ge pu sinona gairo sena ara. unao ine awiya teng oko niya.” 27 Ayero senu ge abena eyero kapetegaina, “Tuwa, awiya meba sinesa. Arata nupema sino awong diya nunae-una opesa wese atu nona susuna wowosi noi mininowa.” 28 Ayero senu giro Yesu mene eyero sena, “O bauno, tumo diyao nina bainakama. Arare sinesa ayero yaise.” Ayero sinenu mani baunodi nuna awiya iwaing yena arauwa.
Yesu mene emo bauno daigairo kora yena.
29 Yesu nung tawing awiya doro nupema kapete gairo butunete Galilaya ou nazira kasa yero bage-bage nete diri zora witiro baungno adungno mitina ara. 30 Atu mitinu emo bauno dubu baina amimene emo bauno yayare witao nibamu puro buro nuna-una kasa yewa ara. Awong ena te gimao, o ena diti guma yao, o te wawong amao, o ena ge aung dau emo, o dubu bainane mene zo yaya benaung giti noyao, ayao amaze puro kasa yero Yesura benaungna pugaiwa apakana kora yero aung yena ara. 31 Ayero yenu dau mene ge ungwe-maungwe yewa, ora te wawong amao mene iwaing yewa, ora te gimao mene iwaing yero ang yewa, ora diti guma yao mene zo diti pagaiwa ara. Arare emo bauno dubu baina mene tani amaze giro yawa yawa bainakama nasani Isreli emora Tuwa Bayau auna yazo de ika gatinasani bowi pasore yewa ara.
Yesu mene emo 4,000 ma pugainu miniwa.
Mk 8:1-10
32 Yesu mene buro-mani nuna yau senu bumuwa eyero sena, “Na emo dubu ewiya eno yo baina niya. Noeno oko, awong nana-una wari be etama ayero nete doteya nona minao aung yeti nona kau neya. Arare nona aung ayero sana awong etu iropuro bautunete nagibe atu meri magayowi sero awang nena.” 33 Ayero senu buro-mani nuna mene eyero sewa, “Ewiya: Eu nezera etu nenane, arare ma witao natu taungno emo dubu baina ewiya eno puganane minaya teng yariniye?” 34 Ayero sewa giro nung awong atata yero sena, “Ma ninae una nazigo mitiye?” Ayero senu awong eyero sewa, “Ma 7 aune wo mamanikaka etoka gege ara.”
35 Asewa giro Yesu mene emo bauno adumaese senu adungno mitiwa ara. 36 Ayero yewa nung ma 7 aune wo eto amaze puro Tuwa Bayau eno dange sero eegairo buro-mani nuna eno pugainu awong bono yero emo bauno eno pugairo bamuwa ara. 37 Pugairo bamuwa emo bauno miniwa teng yena ara. Ayero yewa nona itoto awiya puro pu dekaongna gaiwa saka 7 teng yena ara. 38 Nona miniwa auna emo namba nunae 4,000. Arata bauno mani awisore ami zo oko zazagao.
39 Yesu mene emo bauno iyengtinu bautunewa nung wangna witiro bautunete Magadan tawingna kasa yena arauwa.

*15:2: Wawong sayao. Waweng atu tawingta nona siwingyao zo mene mitao amaze sayari oko sewa. Awong sao tauyao ge nunae zo kotungno aeno sewa. Awong eyero sero nauwa: Yuda emo zo maketira-ta nagibe atu nasani nona zo emo Yuda oko zo mene ding yena amaze ding yariniya, awiya emo Yuda okora beingti suwaye Yuda emora-una gai aune nung wawong oko sayao tebeba nona ino minai moko nuna beingtire yariniya. Arare diga emora beingti mene awong yai pasenane yowi sero awong wawong sainauwa ara.

15:26: Yesu mene sinona ge sena, awiya nung sino eno oko senata Yuda emo mene emo Yuda oko awiya sino ine ayero sero nauwa, aeno Yesu mene eniya ge pu sinona gairo sena ara.