17
Yesu nung diri atu uritira waegao pungna.
Mk 9:2-13; Lu 9:28-36
Yesu mene wari be 6 nete Petoroto Yakobo aune meta nuna Yohane awong pungnu awong nata diri baina zora witiro bamuwa ara. Ayero yero atu benaung nunae-una dodopinasani benaung nuna zo ewe yena ara. Ayero nasani benaung nuna warira waegao ayao ine waegaina ara. Nupema taung wori nuna awiya neyangyero zayang zayang yena ara. Ayero nenu Moseto Eliya mene wosiro nuna-una nugu kasa yero nung aune dema ge ungwe-maungwe nasani mitiwa Petoro otao etore mene gigiwa ara. Ayero gigiwa Petoro mene Yesu eno eyero sena, “Tuwa, nae etu mitenane awiya iwaing. Arare nigasa na kouboga etama sinane — zo nina, zo Mosera, zo Eliyara.” Ayero sinenu bereze waegao bainane zo wosiro awong worena. Ayero yenu aune ge zo bereze mokora atu eyero kasa yenu nigiwa, “Awiya Mani bouwa nana. Na nung eno yawa yawa nena. Niye ge nuna nigipu.” Buro-mani mene ge awiya nigiro diti benaung nunae worero puro pu tawingna gairo awang yero ipinasani mitiwa ara. Ayero newa Yesu mene nunae-una nugu baungno awong initinasani eyero sena, “Niye iropungpu, awang oko yepu.” Ayero senu awong diti pagairo Yesu gege gigiwa ara. Arare diri atu wowosinewa aune Yesu mene eyero sena, “Nona benaung sekawa zo gigeya auna ge bowi emo zo eno oko sarineya. Mama mene na Emora Mani awiya uwai magayaora atu seka yero iropana aune ge bowi awiya sarineya.” 10 Ayero senu giro buro-mani nuna mene nung atata yero sewa, “ ‘Eliya gitau bumai aune Kristo bumariniya,’ awiya sao tauyao ge gipao emo mene noeno ayero sinowi?” 11 Ayero atata yewa giro abena eyero sena, “Eliya nung meba gitau kapetegairo tawingna nao meko awiya apakana korayai aune Kristo bumariniya, awiya ge meba ara. 12 Arata sana nigipu. Eliya nung yemaoko kasa yero naunu emo bauno mene susuwa nuna gigiwa oko kasa yao yenu nung eno tani tebe-tabe yewa ara. Arare awong na Emora Mani deka ayero puro dedunasani gainasani ayero yarineya ara.” 13 Ayero senu awong nung Yohane ge ou zayero suwao emo aeno sena awiya gigiwa arauwa.
Yesu mene mani emodi zora una atu iwae tunena.
Mk 9:14-29; Lu 9:37-42
14 Awong diri atu wowosinete emo bauno dubu baina auna una kasa yewa aune emo zo mene buro Yesura nugu atu koing gairo eyero sena, 15 “Tuwa, ning mani nana eno yo aung. Nung be ozaung angzi apunasani yaya baina tapunoiya. Nung iyaora zuwero nasani oura gutero nasani ayero noiya ara. 16 Arare na buro-mani nina eno puro bumena kora yari teya teng oko tiya.” 17 Ayero senu Yesu mene abena eyero sena, “O niye emo bauno meko, tumo diyao aung. Na be nazigo niye aune dema narineni? Mani puro nana-una bungpu.” 18 Ayero senu awong mani puro bumuwa nung iwae gona yero ge senu mani doro baungnu mani mena iwaing yena ara. 19 Arare buro-mani nuna mene awong gege nata mitasani aune nung atata yero sewa, “Nae nono yero iwae tunaora buro yetenane teng oko yao yetiye?” 20 Ayero sewa abena eyero sena, “Tumo diyao ninae besao aeno teng oko yao yetiya. Na meba niye eno sana nigipu. Tumo diyao ninae awiya i me maingkoka zo ine iropuro baina yariniya, amimene zo niye diri eeno, ‘Ning etu zokero otu baung!’ ayero saya, zokero babariniya. Tumo diyao ayao awiya ninae-una mitai niye buro baina yao teng ara. 21 [Iwae ayao tunao awiya nona zota zo mene oko niya ara. Isa saore nona seminaore mene gege tunao teng ara.]” Ayero sena arauwa.
Magayero iropariniya auna ge bowi nupema sena.
Mk 9:30-32; Lu 9:43-45
22 Buro-mani nuna nawe apakana Galilaya tawingna atu nuna-una au dekaongna gaiwa aune Yesu mene eyero sena, “Nanane aune na Emora Mani awiya emora waweng pugaya 23 daya magayana wari be etama aung yai aune Mama mene na uwai iropari nena ara.” Ayero senu buro-mani awong nigiwa dubo nunae mou yena arauwa.
Petoro mene wora bera atu moni pungna.
24 Yesu buro-mani nuna aune Kapaneam nape kasa yewa emo ena Tuwa Bayaura ibu baina aeno takis buro nasani nauwa amimene Petoro atata yero sewa, “Gipao emo ninae mene ibu bainana takis 5O toya awiya pugatinoita?” 25 Ayero sewa Petoro mene eyero sena, “Yore, pugatinoiya ara.” Ayero sero nung nupema tera Yesura una gare witiro ge awiya oko keregao nenu Yesu nung nuka nutope Petoro atata yero sena, “Simon, susuwa ewiya gasa nono yai giro abena se gane: Tawingna emo tuwa awong ana-una atu takista kastam* Kastam. Kastam awiya takis zo. Nona ake-akemo atu puro buro nape towari yero giro bere gitau nona auna takis moni pugairo aune puro nape toitinauwa. Tani deka ayao ine Papua Nu Gini taun auna maketira atu yero nowa. Nona minao puro towari yero giro bere gitau goma be zuma gaero aune nona puro toiro maket yero nowa. pupunowi, dubu nunae unata dubu zora una ing?” 26 Ayero senu Petoro mene eyero sena, “Dubu zora una.” Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Iwaing sinesa, arare emo tuwara dubu awong takis pugaese sao oko mitiya. 27 Arata saineba, awong name eno kotumaya meko yao eno, ning ou nazira baungno angsi augairo wo zo gitau dumarinesa awiya watimasa witai be nuna inasa zanai kina zo tamarinesa. Awiya ibura takis moni nanao ayero sero puro baungno awong eno pugasa teng yae.” Ayero sena arauwa.

*17:25: Kastam. Kastam awiya takis zo. Nona ake-akemo atu puro buro nape towari yero giro bere gitau nona auna takis moni pugairo aune puro nape toitinauwa. Tani deka ayao ine Papua Nu Gini taun auna maketira atu yero nowa. Nona minao puro towari yero giro bere gitau goma be zuma gaero aune nona puro toiro maket yero nowa.