3
Sabat iya be zore Yesu mene emo wawong meko yao zo kora yena.
Mt 12:9-14; Lu 6:6-11
Yesu mene yere ibura nupema toiro emo zo wawong amao atu mitinu tauna. Emo bauno atu mitiwa amimene Yesu anuwing nasani “Nung emo yayare awiya Sabat iya be eune kora yarinita?” asero etuti nasani mitiwa. Awong Yesu gera pugari sero kotupu nasani newa, arare Yesu mene emo wawong amao aeno eyero sena, “Era gapo.” Ayero sero nung atu awong eno eyero sena, “Name tani iwaing Sabat bere yanane teng yarinita, tani meko yanane teng yariniye? Ora name emo bauno soremanane iwaing yaya teng yarinita, emo gera yanane magayaya teng yariniye?” Ayero sena, arata awong bora-bora yero mitiwa. Ayewa nung diti-dati yero tini kapenu nupema kotumao meko nunae giro awong eno yo-aungno moko nuna zi sinenu giro emo aeno eyero sena, “Wawong iteti.” Ayero senu wawong itetinu wawong iwaing nupema yena. Ayero yenu Farisayo mene ibu doro kasayero mena baungno Herodera Pati memba ena aune dema augairo Yesu daya magayaise auna nagibo tamari sero yewa arauwa.
Dubu baina mene ou nazira nugu atu augaiwa.
Yesu buro-mani nuna aune baung ou nazira yewa ara. Galilaya emo bauno dubu bainakama mene nung aune dema bamuwa. Ayero yewa emo Yudaya tawingna aune emo napo Yerusalemna aune emo Idumia tawingna aune emo ou Yodan enabara aune emo napo Tayato Saidonna amimene buro apakana Yesu mene nasani nauna auna ge nigiwa, arare awong witao amimene nuna-una bumuwa. Ayero yewa nung buro-mani nuna eno eyero sena, “Emo bauno ewezoware na patowi sero wang zo sosero kora yero nugu pugaipu mitae.” 10 Ayero sena, noeno okowata, gitau nung emo yayare daigairo awiya kora yenu giro emo bauno yayare apakana amimene nung dingyari sero wina-mise nasani mitiwa. 11 Arare emo bauno iwae nunae-una mitiwa amimene nung giro te nuna-una zuwero aiyamama sinasani eyero sinauwa, “Ning Tuwa Bayaura Mani.” 12 Ayero sinauwa Yesu mene ge tauyao iwae eno sinasani awong susuwa nuna emo ena eno keregao awang sinauna.
Yesu mene buro-mani nuna 12 yangtagairo puna.
Mt 10:1-4; Lu 6:12-16
13 Yesu mene diri witiro emo ena ara taungno yausenu nuna-una bumuwa. 14 Nung awong yangtagairo kora yero emo 12 puro burora pugairo awong nung aune dema naese sena. Nung awong iyengtai Tuwa Bayaura ge saese, 15 o iwae tunaora putoung awiya pumaese sena ara. 16 Nung buro-mani 12 yangtagairo puna auna yazo nunae era: Nung yazo seka Simon eno pugairo Petoro asena ara. 17 Yakobo nung Zebedira mani aune meta nuna Yohane auna yazo seka Boanege asena ara. (Ge naname-una, “Bibiyara mani.”) 18 Anderea, Filip, Batolomiu, Matiu, Tomas, Yakobo nung Alifayora mani, Tadias, Simon Zelote, 19 Yudas Iskeriot nung Yesu keregairo iwora waweng pugao emo.
Yesu mene buro-mani awiya burora pugairo aune nung doro baung nuna gare yena.
Ena mene Yesu eno eyero sewa, “Bielsebul mene nung sorepunoi buro yero noiya.”
Mt 12:22-32; Lu 11:14-23; Lu 12:10
20 Emo bauno daigairo mene nupema Yesura-una bumuwa nung aune mani awiso nuna aune awong nona minaora be daigaiwa. 21 Ayewa giro dubu nuna ena mene ge awiya nigiro, “Nung dau yaine niya,” asero nung sorari bamuwa ara.
22 Yudara sao tauyao ge gipao emo ena mene Yerusalem atu wosiro buro eyero sinasani mitiwa, “Iwae yazo nuna Bielsebul amimene nuna-una toiro mitiya. Arare iwaera gitau yao amimene nung sorepunoi iwae tuninoiya.” Ayero sewa ara. 23 Arare Yesu mene emo bauno yausenu bumuwa ge pungyao ena awong eno eyero sena, “Sanda mene nono yero nutope tunariniye? 24 Napo dekaongka auna emo bauno mene gausero wina-de yarineya, napo awiya tauyao oko mitarineya. 25 Ora dubu zo gausero ge wina-se nasani iwo wina-ye yarineya, dubu awiya tauyao oko mitarineya. 26 Sanda mene nutope iwo nuna yero putoung nuna gausero nariniya, awiya nung tauyero mitao teng oko yariniya. Putoung nuna aung yariniya. 27 Name emo putoung bainane zora wau apakana pumari sero gitau emo awiya bunero aune nuna-una gare toiro wau nuna apakana pumarinenane ara. 28 Na memoko sana nigipu. Emo baunona pasena apakana arita Tuwa Bayau izao ge nunae awiya disao teng niya. 29 Arata zo nung Oweno izariniya emo auna pasena disao ine teng oko ara. Pasena nuna mitao gege mitariniya.” 30 Yesu ayero sena. Awiya noeno okowata, awong nung eno eyero sewa, “Iwae mene nuna-una toiro mitiya.”
Yesura ai metamaine.
Mt 12:46-50; Lu 8:19-21
31 Ai nuna aune metamani nuna awong buro garo bautara atu dopero mitasani Yesu nunae-una baise sewa. 32 Asewa emo bauno dubu baina Yesura-una nugu adungno mitiwa amimene nung eno eyero sewa, “Ai nina aune metamani nina amimene ning gari sero buro bautara atu dopero miteya.” 33 Ayero sewa nung abena eyero sena, “Ai nana metamani nana awiya nami i?” 34 Ayero sero nung emo bauno nuna-una nugu adungno mitiwa awiya gosinasani diti-dati yero eyero sena, “Emo bauno emimene ayamani nana aune metamani nana aune neya. 35 Emo bauno Tuwa Bayaura ge nigiro dipunowa amimene metamani numono aune ayamani nana neya.” Ayero sena arauwa.