IGI PAULO MENE FILIMON ENO GAENA
Paulo mene Roma nape atu bunao gare atu mitasani aune igi ewiya otao nuna Filimon eno gaena. Filimon, nung emo wau monine. Napo nuna awiya Kolosai. Tuwara dubu Kolosai nape atu nasani nauwa amimene garo nuna-una atu augati nasani nauwa. Paulo mene susuwa eyao eno igi ewiya gaena: Filimonna soumani zo yazo nuna Onesimo mene gitau Filimonna nona zo ugaing puro awang yero sungno baung Roma nape yena. Atu kasa yero nasani nawe Paulo taungno dubo kapete gairo Tuwara ge nigao emo yena. Arare Paulo mene Onesimo nupema Filimonna-una iyengtai babaise senu niginu giro igi ewiya gainasani Filimon mene Onesimona pasena awiya yangduwaise sena. Gaenu Onesimo mene igi ewiya puro kapete gairo Filimonna-una baungna ara.
1
Na Paulo. Na Kristo Yesu eno bunao gare mitona. Na aune ge nigao otao naname Timoti nato Filimon ning yo diyang nanato aune soremao nanato aeno igi ewiya gaitinenato ara. Nato igi ewiya Akipas aune bauno zo ge nigao otao nanato Apia aeno dema gaitinenato ara. Nung nae aune dema Yesura gorobo emo mene yaine noiya. Yesura dubu garo nina-una atu augatinowa awong eno dema gaitinenato ara. Mama naname Tuwa Bayau aune Tuwa naname Yesu Kristo nunato-una atu bayao monone mene kasaye ninae-una gairo mitaise.
Paulo nung Filimon eno Tuwa Bayau eno dange sinasani isa sena.
4-5 Ning Tuwa Yesu tumo didinasani dubu nuna eno dubora mono pupunosa, awiya nigitinona. Arare na isa saora bera atu ning kotupunasani Tuwa Bayau eno dange sero nona. Ning tumo diyao nina-una ge nigao otao nanae yero nosa. Arare tumo diyao nina mene kotumao iwaing ning eno pugai nona iwawaing Kristo mene name eno pugatinoiya, awiya gasese isa sinona. Otao nana, ning Yesura emo dubu eno dubo iwaing yaora buro yero nosa, arare na dubora mono pumao nina eno dubo nana eo noi yawa yawa etoka oko yero nona.
Soumani Onesimona ge.
Buro yasese sao mitiya, awiya na Kristora be puro sana tauyaise sero teng eo yero satena. Arata saineba. Ning dubora mono pupunosa, arare na dubora mono eno teba yawa yawa nasani ge monone sane. Na emo zai Paulo na erawa. Be yeme ewiya na Kristo Yesu eno bunao gare mitena amimene ning eno yawa yawa nasani sinena era. 10 Mani nana eno sinena. Na bunao gare mitasani nagibo me nung eno gipewang na ago yero noiya awiya na maung nuna ine yewang ara. Na Onesimo eno sinena. 11 Nung gitau soumani nina yero nasani buro mitauna auna agewa gege nasani nauna. Arata yeme awiya nung buro nanao soga yao teng yero niya ara. 12 Arare na nung iyengtena nina-una butuniya. Yo diyang nana nung ara. 13 Na Bowi Iwaing eno nasani bunao gare mitena nung ning sorepunasani buro nana yaise sorari kotupunena. 14 Arata ning oko nigao aune nung sorari oko kotupunena. Mono pumaora buro na eno yasese sinena awiya ato saora okowata, aratamao nina-una yasese sinena.* Mono pumao buro. Mono pumao buro awiya eyao era: Filimon mene soumani nuna Onesimo iyengtai nupema tera kapetegairo baungno Paulo soremaise sena. 15 Nung niye be maingkoka yangdunu niye nata nowa, awiya susuwa eeno ta nowa. Tuwa Bayau mene nung nina-una kapetegairo ning aune dema nao gege naise nigina. 16 Gitau nung soumani gege ayero sinauwasa, arata yeme zo nung soumani nupema ge nigao otao naname ayero sarinesa. Na nung eno dubora mono pupunona, arata nine mene zo nung taungna soumani nina nupema ge nigao otao nina yero nariniya awiya giro nung eno dubora mono baina pumarinesa. 17 Ning na gasa otao nina yarinena, awiya nung giro aune “Soumani okowata, Paulo era,” ayero se. 18 Onesimo mene nona nina zo gera yenuta, o zo teba punuta, awiya yazo nuna awiya disero abena igira atu yazo nana gae. 19 Na Paulo ara. Nane wawong nana mene ge ewiya gainena. Abena nuna awiya nane ning eno pugarinena. Arata abena nine na eno pugasese sao awiya zo bainakama mitiya. Nao seka nina awiya dema abena nana niya. Arata abena na eno pugasese sao aeno oko sarinena. 20 Otao nana, ning Tuwa kotupu nasani mani iyengtena butuniya awiya kora ye. Ning Kristo kotupu nasani ayero yasa dubo nana iwaing yaise ara tapunena. 21 Ning ge dimao nina mitiya, awiya teng gosinasani ge ewiya ning eno gainena. Ayero gosinasani nona yasese sesena awiya gege okowata, buro ena iwaing awiya dema susuuno yarinesa, awiya gosinena. 22 Ora ge zo sana nigi. Awao masi zo na eno kora ye. Ayero sinena, noeno okowata, niye na eno isa sinaya Tuwa Bayau mene nigai na ninae-una kapetegairo barinena, awiya tumo didinona.
Besugaora ge.
23 Epafara nung Kristo Yesu eno na aune dema bunao gare mitiya amimene ning arugatiniya. 24 Soremao dubu nana Mak, Aristako, Dimas, aune Luka, awong deka ayero ning arugatineya.
25 Tuwa Yesu Kristora soremao mene ninae-una atu mitaise.

*1:14: Mono pumao buro. Mono pumao buro awiya eyao era: Filimon mene soumani nuna Onesimo iyengtai nupema tera kapetegairo baungno Paulo soremaise sena.