IGI PAULO MENE FILIPAI EMO DUBU ENO GAENA
Paulo mene Roma nape bunao gare atu mitasani igi siwongpatige gaena. Zo Filipai emo dubu eno gaena, zo Kolosai emo dubu eno gaena, zo Efeso emo dubo eno gaena, zo Filimon eno gaena. Nung gitau Filipai nape atu nasani nauna. Nung igi ewiya susuwa eyao eno gaena: Tuwara dubu Filipai nape atu nasani nauwa amimene moni ena pu dekaongna gairo Epafoditora waweng pugaiwa puro baungno Paulo eno pugainu pungna ara. Aeno Paulo mene awong eno dange sari sero igi ewiya gaena. Nung bunao gare atu mitauna arata saineba yawa yawa yena, deka ayero awong Yesu eno be giti yawa yawa naese sena ara.
1
Gao ge.
Nato Pauloto Timoti Yesu Kristora buro-mani amimene niye Filipai napora Kristo Yesura gerao emo bauno aune simaire gitau yaore nowa niye aeno igi ewiya gaitinenato era. Mama naname Tuwa Bayau aune Tuwa Yesu Kristo nunato-una atu bayao monone mene kasa ye ninae-una gairo mitaise.
Paulo nung Tuwa eno dange sena.
Na be ozaung niye kotupu nasani Tuwa Bayau nana eno dange sinona. Niye Bowi Iwaing nigitinasani nae aune dema tairo buro yero butunowa, aeno be ozaung isa sinona awiya niye apakana aeno dubo nana iwaing noi Tuwa Bayau eno dange sero nona. Ayero nasani eyero gosinona. Tuwa Bayau mene buro iwaing dubo ninae-una atu zayena amimene nete buro awiya besugatinai aune Yesu Kristo baora be nuna kasa yariniya. Na niye apakana ayero gosinona teng yero noiya, noeno okowata, na bunao gare atuta daung atu Bowi Iwaing eno ge buro nasani nona awiya na Tuwa Bayaura soremao puro nona awiya niye dema puro nowa. Arare na dubo mene niye kotupunona. Yesu Kristora dubo naname-una atu tauyao mitoiya, deka ayero dubo nana ninae-una atu mitoiya, awiya Tuwa Bayau mene gosinoiya. Dubora mono ninae mene dubo kotumaore aune nigao ninae awiya pumai tauyaise be giti isa sinasani nona. 10 Arare niye nao iwaing naiye meko naiye awiya giro baingtiti nasani nao meko doro nao iwawaing puro nasani Yesu Kristora kasa yao be awiya kotupunasani dubo iwaingne pasena aung neupu. 11 Ayero yaya Yesu Kristo mene niye soremai etutero naora me zamena simenane awiya taungno naya ena mene giro Tuwa Bayau bowi nasani yazo nuna de ika gatinae.
Paulo bunao gare atu mitauna amimene Bowi Iwaing soreuna.
12 Otao mani nana, niye eyero gaese sinena. Na bunao gare pugaiwa awiya Bowi Iwaing aung yaise okowata, kasa yero baingtaise yewa ara. 13 Noeno okowata, na Kristo eno bunao emo yero mitena auna bowi amimene Sisara gorobo emo arita emo ena nunae-una daweng toiro aung yetiya. 14 Arare bunao gare etu mitena giro otao mani naname agewa bainane mene Tuwa kotupunasani awang yao aung eo yero Tuwa Bayaura ge tugata nasani nowa ara. 15 Emo ena kotumao meko na eno pupunasani na puro wosaora ge sinasani Kristora bowi tugata yero nowa. Arata ena mene zo dubo iwaingne na eno dubora mono pupunasani Kristora bowi tugata yero nowa. 16 Awong ayero yero nowa awiya iwo mene Bowi Iwaing nuna puro wosowi sero Tuwa Bayau mene gigina auna teng na bunao gare etu mitona aeno ayero yero nowa. 17 Arata na puro wosaora ge sinowa amimene yazo nuka nunae baina yaise sero taung puro wiwitinasani eyero sinasani Kristora bowi tugata yero nowa, “Name Paulora bunao awiya nupema susupunasani yaya nung eno puganene.” Asero ayero nowa. 18 Awong buro taung mene nowita dubore nowi, arata saineba, Kristora bowi ayero sinowa bautunoiya, aeno dubo nana mene yawa yawa yero noiya.
Paulo nung naore magayaore eno yawa yawa yena.
19 Na yawa yawa yao gege nasani narinena. Noeno okowata, na eyero gosinena: Niye na eno isa buro yaya Yesu Kristora Oweno mene na soremai Tuwa Bayau mene na mekora atu sorariniya. 20 Na meng gao oko tamarinena. Na tauyero butunona ayero bautu nasani narinena. Na narinenita magayari neni, auna teng, nao nana meneta magayao nana mene Kristora bowi kere daung gariniya, awiya gosinena. 21 Tawingna etu narinena auna teng Kristora buro narinena. Magayao mene nona bainakama na eno tamariniya. 22 Arata na tawingna etu mitasani narinena, awiya na bowi iwaing tugata yaora buro nupema yana me bainakama kasa yariniya. Arare na nono yarineni, asinasani iwawa nasani dubo gagausinena. 23 Na magayaota seka nao awongto etobe awiya aratapunena. Tawing doro baungno Kristo taungno nung aune dema nao awiya ara tamao nana bainakama ara. 24 Arata niye bogamasa ine yao eno, na tawingna etu nana teng yariniya. 25 Aeno eyero gosinena. Na niye soremana tumo diyao ninae be bai yawa bowire dema naese na seka mitasani niye aune dema narinena. 26 Arare na ninae-una nupema buro nana na eno nasani Yesu Kristo bowi yarineya.
Kristo eno tau yero dopanene.
27 Niye nao ninae kora yero Kristora Bowi Iwaing auna teng neupu. Niye otao gamao yero nasani dubo dekaongka yero tairo Bowi Iwaingna nao aeno winade nasani neupu buro gane. Arita na ake atu nasani bowi ninae nigane. 28 Ayero naya iwo dubu ninae mene putoung ninae puro wosari yaya oko awang yepu. Ayero yaya aune susuwa etobe ewiya kasa daung yai iwo ninae mene garineya. Tuwa Bayau mene awong yangduwai gera yarineya, nupema nung niye sorero pariniya, auna susuwa etobe awiya kasa daung yai garineya. 29 Tuwa Bayau mene niye Kristora dubu yaese gigina, awiya niye tumo diyaese gege okowata, nung eno yaya tapunasani naese sero yo-iwaing awiya tauna. 30 Na gitau winade yewang gigiwa, yeme deka ayero nona bowi nana nigitinowa, winade dekaongka amimene niye tapunoiya arauwa.