3
Emo Kristo tumo didinowa awong awiya ge emo me.
Otao mani nana, ge zo sana nigipu. Tuwa eno nasani yawa yawa nasani neupu. Ge matu sero gaewa awiya nupema gayari sero nasani gosinena meko oko niya. Ge amimene niye soremai iwaing mitarineya. Ge awiya eyao era: Yuda emo ena eu sino mene yaine yero nowa awong awiya umo nasani neupu. Ge sisigao emo ge iwi nasani taung aingso kapinowa, awong awiya umo yepu. Noeno okowata, Yuda emo taung aingso kapao awiya awong zawang yao dubu nuna me oko yero nowa. Arata name ge nigao mene zawang yao dubu nuna me yero nonane ara. Name Owenona putoungna Tuwa Bayau bowi yero nonane, nupema Kristo Yesu aune tairo nasani yawa yawa yero nonane. Name taungna nona oko tumo didinonane. Emo ena awong taungna nona tumo didinasani iwaing mitari sarineya, awiya na taungna nona tumo didinasani awong daigarinena. Na natope taungna nona tumo diyari sero yatena, awiya susuwa eeno yana teng yatiya. Aya na punu mitiwang wari 8 aung yenu aune taung aingso nana kapewa ara. Na Isreli emo dubura atu kasa yewang. Na Benzaminna saisibuna. Na Yuda emo. Na Yuda emora-una atu kasa yewang ara. Na sao tauyao gera maung yero Farisayo emo yero nasani naungwa. Na Tuwa Bayaura sao tauyao ge eno tau-tataware nasani Yesura dubu iwo yewang. Sao tauyao ge ago nasani etutero naungwa ara. Na gitau tani puro naungwa awiya gosinaungwa me nauna, arata tani awiya ago Kristo eno gigiwang piti yena. Awiya gege okowata, Tuwa nana Kristo Yesura susuwa giro baingtiwang amimene nao yero bumuwang awiya daigaitiniya asero nona apakana awiya gosinona piti noiya. Na Kristo iniro baingtari sero nung eno nona apakana gigiwang gau ine yenu giro yangduwang ara. Na nuna-una desetiti nasani nari sinena. Na sao tauyao ge dipunasani pewa yero nari sero okowata, Kristo tumo didinasani pewa yero nari sero aratapunena. Na tumo diyaore nana Tuwa Bayau mene pasena nana disai aung yaise sinena. 10 Na Kristo giro baingtari sinona. Iropao nuna-una putoung dema giro baingtari sinona. Yaya tauna auna susuuno nung aune dema yaya tamari sinona. Kotumao puro magayena, kotumao dekaongka awiya puro nari sinona. 11 Ayero nasani bautunete magayaora atu seka yero iropao awiya tamari sero aratapunona ara.
Tau yero sungno simao panene.
12 Na naka natope eyero oko sinena: Na mena tanona kasa yero simao awiya taungno iwaing tena ayero oko sinena. Arata Yesu Kristo mene na puna, arare na simao pumari sero supunona. 13-14 Otao mani nana, nane simao tamuwang ayero oko sinona. Eyero gege yero nona: Nona bautara mitiya, awiya nuwegati nasani nona simao gitau mitiya awiya pumari sero diti gitau yero supunona. Simao awiya eyao era: Tuwa Bayau mene senu Yesu Kristo mene name yung uritira yero noiya. 15 Kotumao nana eyao mitiya, aeno name kotumao tau yaore nonane amimene deka ayero kotupunasani nanene. Arata niye kotumao zo ewe puro narineya, awiya Tuwa Bayau mene kotumao meko ninae awiya niye eno keregai giro baingtarineya. 16 Arare nagibo patiro bumuwangne dekaongka awiya patiro babanene.
Name uriti napora gerao.
17 Otao mani nana, niye apakana tani nana awiya giro deka ayero nasani neupu. Emo ena nao nane yero nona ayero nowa awong awiya gosinasani nao awena narineya deka ayero teng etutero nasani neupu. 18 Arata emo enana susuwa awiya niye tugata yero butunona deka ayero nupema zi sinasani dubo minaore tugata yane. Emo witao amimene Kristora i pasao aeno iwo nasani nowa. 19 Emo ayao awiya awong kowa iyaore auna gerao yero mitarineya. Awong taungna aratamao nunae awiya gosinowa tuwa nunae ine noiya. Aune nao meng gao tapunoiya awiya nasani bowi pasore yero nowa. Tawingna nona mene dubo kotumaore nunae topetiro aung noiya. 20 Arata name mene zo uriti napora gerao. Arare Sorao Emo naname Tuwa Yesu Kristo mene uritira atu wosiro name paise diya mitonane ara. 21 Nung emo bauno aune nona apakana auna putoung awiya puro wosiro nuna-una tera atu gurutu yao auna putoung awiya nuna-una atu mitoiya ara. Putoung amimene taung naname simao aung awiya puro kapetegai taung nuna ine simaore yarinenane ara.