NONA AGO KASA YARINIYA AWIYA YOHANE MENE KEREGAINA
Yohane mene gutu zo yazo Patimos auna atu bunao gare mitaine nasani atiyo yaine yero Yesu mene nona benaung giti nung eno keregainu gigina. Nupema Tuwara dubu mene iwo towang atu nasani tau yero Tuwara ge iniro taka sinasani naese sero Yohane mene ge ewiya gaena. Yesu mene iwo nuna-una putoung apakana puro wosiro baingtiro Sandara putoung dema puro wosariniya. Ayero yero aune dubu nuna eno nona iwawaing pugariniya. Susuwa awiya ge emimene keregatiniya. Nupema tani ena ago tawingna atu kasa yarineya awiya dema ge emimene keregatiniya.
1
Nona Yesu Kristo mene keregaina auna ungwe.
Nona be apungka gege aung yai aune kasa yariniya awiya dubu nuna name eno keregaise Tuwa Bayau mene Yesu eno gipena. Arare Yesu mene keregari sero angelo zo iyengtinu buro na buro-mani nuna Yohane eno sero gipero yena ara. Ayero yenu nane diti nana mene gigiwang, aeno Tuwa Bayaura ge aune Yesu Kristora ge nigiwang awiya ge me nibamu ayero sinena. Ge emimene nona ago kasa yariniya auna ge ara. Arare zo nung ge gayao ewiya keregairo yanakana zazagariniya, nung arita zazagatinai ena mene nigiro dube pugairo dimarineya, awong amimene yawa yawa yaese. Noeno okowata, ge emimene me yaora be nuna nugu daung niya. 4-5 Na Yohane mene Tuwara dubu 7 Asia provins auna mokora atu miteya niye eno ge ewiya gainena.
Tuwa Bayau, nung gitau mitauna, mitoiya, mitariniya, aune Oweno 7 nuna benaungna atu mitowa, aune Yesu Kristo nung Tuwa Bayaura ge sao emo me, o nung gitau magayaora atu iropuna, o nung tawingna emo tuwa auna gitau yao yero noiya, awong Tuwa Bayau Maung, Mani, Oweno auna-una atu bayao monone mene kasa ye ninae-una gairo mitaise.
Nung name eno dubora mono pupunoiya. Nupema yu nuna mene pasena naname disena. Ayero yero dubu nuna yanenese sero pungna. Awiya name Tuwa Bayau Maung nuna auna pirisa dubu yanenese ayero yena ara. Arare nung emo yazore putoungne mitao gege mitoiya. Awiya me yaise. Ewiya gipu! Nung berezere dema butunai emo bauno apakana amimene diti moko nunae mene garineya. Awong nung gaewa amimene dema nung garineya. Emo dubu giti amimene nung giro awang yero dubo mininasani zi sarineya. Ge awiya me nibamu ara. Tuwa Bayau putoungne nung mitauna, mitoiya, mitariniya amimene eyero siniya, “Na nona zayaora arita aung yaora maung.”
Yohane mene atiyo yaine nasani Emora Mani gigina.
Na ge nigao otao ninae Yohane amimene Yesura-una susuuno niye aune dema iwo tame nasani Tuwa Bayaura nao sekawa puro nasani tau yero nona. Na Tuwa Bayaura ge aune Yesura ge ungwe awiya tugata newang giro na puro bunero gutu yazo Patimos auna atu pugaiwa mitaungwa ara. 10 Atu mitiwang Tuwara iya be kasa yenu Oweno mene dubo nana topetinu nana-una bautara atu ge bewing zo to mene saine yenu ge eyero kasa yenu nigiwang ara. 11 “Nona gosinesa ewiya bukura gaero pugasa dubu nana 7 awong euna-una babae: Efeso, Semena, Pegamam, Tayataira, Sadis, Filadefia, aune Leodisia.” 12 Emo na eno ge sinena awiya gari sero kapetegaingwa ara. Kapetegairo nona damana pugao dopaora susuwa 7 gol mene yao awiya gigiwang. 13 Damana pugao dopaora susuwa auna towang atu nona zo awiya benaung Emora Maingna ine amimene dopero mitinu gigiwang. Nung taung wori imoko-kaung-kaung wosogao, ayao amimene susuwara atu ipura geing nuna gol mene yao awiya diyao, 14 ziyo giti aire nuna awiya neyang kaingkaing yao, wo sipsipra taung tumiza ine, nupema bereze ine; diti moko nuna awiya iyao awero dang-dang noiya ayao ine ara; 15 te nuna awiya aeni iyaora atu awinasani orokaka noiya ayao ine ara; ora ge nuna-una bewing awiya ou sasa mene burugu-burugu sinasani ge sinoiya ayao ine. 16 Wawong me nuna mene arasa 7 awiya iniro dopero mitina; ora be moko nuna-una atu winade yaora iwi zo di yore bautare di wiso yao ami kasa yena; ora benaungne diti moko nuna aune awiya wari tau-tataware yao posinoi zayang-zayang noiya ayero waegaina ara. 17 Na ititi nuna ayao giro zuwero te nuna-una nugu atu magayaine yewang. Ayero mitiwang nung wawong me nuna mene nana-una tame pugairo eyero sena, “Ning awang oko yase! Na nona zayaora arita aung yaora maung ara. 18 Na naora maung. Na magayero seka yewang amimene nao gege nona narinena. Arare magayao aune magayaora napo auna towao be nunato auna ki awiya nane puro nona. 19 Arare ning nona gigesa aune nona yemeneka keeune kasa niya aune nona ago kasa yariniya aune awiya apakana gaero aung ye. 20 Ning wawong me nana-una atu arasa 7 gigesa aune damana pugao dopaora susuwa 7 gol mene yao gigesa awiya nona pungyao ara. Arare auna susuwa sana nigi. Arasa 7 awiya dubu 7 auna angelo nunae ara. Ora damana pugao dopaora susuwa 7 awiya dubu 7 ara.”