12
Bauno zo aune ugama bainakama zo auna ungwe.
Uritira atu kotumao tamaora etotoma zo eyero kasa yena ara. Bauno zo dopena, nung awiya wari maze mo abena yero awiro nena, te nuna-una wese awiya ino mitina, nupema ziyo nuna-una atu arasa 12 amimene ziuno ziyo simaora nona aine yero mitiwa ara. Nung mesa yero mani pumari sero yaya tapunasani zi sinasani mitina ara.
Nung ayero nete dodopinenu aune uritira atu kotumao tamaora etotoma zo nupema kasa yena, awiya ugama baina zo mitina. Awiya taung nuna yu konakona yao; gitau ato nuna 7; ora komu nuna awiya 10; gitau ato nuna emo tuwara ziyo simaora nona 7 teng ine yero pugao mitiwa ara. Nung too nuna mene uritira arasa ena 1/3 denu zokewa aune tawingna augainu wosiwa. Ugama nung ayero yero bauno mani pumari sero nenu giro eyero kotungno baungno nugu atu mitina: “Mani pumai nukarinena ara.” Arare mani emodi pungna, awiya nung tawing sero sero auna emo dubu giti awiya tung aeni mene diya yaise sao ara. Arare mani kasa yenu puro witiro Tuwa Bayaura-una adumao masi simaore auna zora atu pugaiwa ara. Ora bauno awiya awang yero sungno eu yanawira baungna ara. Nung wari be 1,260 ayao nai aune nung eno bayao yero nona pugatinaese Tuwa Bayau mene mitao masi zo taungna ara.
Sanda uritira atu musugaiwa wosina.
Uritira atu winade bainakama kasa yena. Maikel angelo dubu nuna aune awong ugama dero tunari sero winade yewa, ugama aune angelo dubu nuna aune awong enaba dopewa ayero winade yewa ara. Arata tau oko yewa. Maikel dubu nuna aune mene ugamara dubu awiya puro wosiro uriti sorewa. Ayero nasani ugama baina awiya musugaiwa wosi tawingna yena ara. Nung awiya yi gitau otu nasani nauna noiya. Nung awiya emo gera pugao emo. Yazo nuna Sanda ayero sinowa. Nung tawing sero sero auna emo bauno etegatinasani noiya. Nung musugairo angelo dubu nuna dema musugaiwa wosi tawingna yewa ara.
10 Arare uritira atu wawa zo eyero kasa yenu nigiwang, “Tuwa Bayau naname auna korayao putoungne aune nupema emo tuwa yao buro nuna awiya yeme kasa daung niya era. Ora emo tuwa nuna Kristo auna emo tuwa yaora buro dema yeme kasa daung niya era. Noeno okowata, otao mani naname eno iwo nasani Tuwa Bayaura benaungna dopero pingne warire awong gera pugatinoiya, nung awiya yeme musugeya wosiya ara. 11 Lama mene yu nuna ge nigao otao mani naname eno yangduna, nupema awong ge awiya iniro taka sero keregatinauwa, aeno awong iwo nunae awiya puro wosiwa. Awong nao nunae oko sorewa. Nao yangdoro magayari eo yewa. 12 Arare uriti aune niye uritira atu nowa amimene dema yawa yawa yaese. Arata wito tawingne, oiye, nito nono yarineito? Yeme ewiya Sanda mene ninae-una wowosiniya. Wosiro be nuna aung niya awiya gosinasani tini kapao pupuniya ara.”
Ugama mene bauno iwo yena.
13 Arare ugama nung musugaiwa wosi tawingna yero giginu kasa yenu giro nung bauno mani emodi pungna awiya iwo yero tunenu suna. 14 Ayenu bauno eno ni bouga baina auna wati pugaiwa puro yi awang yero yuno baungno mitao masi nuna eu yanawira atu mitina auna baungno pungyena ara. Atu mono pupunaya mitai dawang etama aune zo ageware aung yariniya ara. 15 Bauno awang yero baungnu yi nuna ago bautara atu butunasani ou tuwagainu be nuna-una atu wosiro ou baina mene wosaine yena ara. Awiya bauno ou baina amimene daise sero ayero yena ara. 16 Arata tawing mene bauno awiya sorinasani be nuna gausenu ou ugama mene tuwagaina awiya auna baungno aung yena ara. 17 Ayenu ugama nung bauno eno tini kapao baina tauna. Ayero yero baunona awiso dubu awiya dari sero baungna ara. Tuwa Bayaura wini ge dipunasani Yesu kere daung gatinowa awong awiya dari sero baungna ara. 18 Ayero nasani wosi bage yero dopena ara.