2
Nete mekore iwaingne auna zuma abena pumarineya.
Arare otao mani nana, niye emo enana pasena giro sari sero yero nowa, niye dekaong-dekaong aeno sana nigipu. Pasena awong yero nowa deka awiya ning yero nosa. Arare ning awong eno meko ayero saine nasani ning nika nitope meko ayero sero nosa. Arare ning Tuwa Bayaura benaungna ge abena sao teng oko ara. Tuwa Bayau mene emo bauno pasena ayao yero nowa awiya awong abena pugatinoi gosinonane ara. Otao, ning emo bauno enana pasena giro meko ayero sinasani pasena deka ayao ine awiya nasani “Tuwa Bayau mene na ao-didinasani abena na eno oko pugariniya,” ayero kotungno yero nosita? Aung ara. Nung abena pugariniya. Arare Tuwa mene mono iwaing ning eno pupunasani ning ao-didinasani yero noi ning noeno giro aune oko gaine nasani yero nosi? Ning dubo darawa yasese Tuwa Bayau mene ning eno mono pupunoiya, awiya ning oko giro baingtao yero nosita nowa. Niye ziyo tau yero nasani dubo ninae oko darawa yao nete i tura tamere pugairo wiwitinete i diti yaya iyao awaora bera atu Tuwa Bayaura sao aung yaora ge me amimene kasaye daung gairo niye awai magayarineya. Be aune Tuwa Bayau mene nao naname awiya gosinasani teng zuma abena pugariniya. Emo bauno nao iwaing gege nasani Tuwa Bayaura simao waegaore arita yazo baina aune nao aung yao ine teng oko awiya tamari sero tau-tataware yarineya, awong aeno nung nao iwaing mitao gege mitao awiya pugariniya. Arata emo bauno ena mene Tuwa awang sero ge me susuware oko dimao nasani nao meko narineya, awong awiya Tuwa mene tini kapao puro abena mou-mesayao awong eno pugariniya. Yaya dubo minaore aune yaya mou-mesayao awiya pasena mani apakana auna-una kasa yariniya. Gitau Yuda emora-una atu kasa yero aune emo Yuda okora-una dema kasa yariniya. 10 Arata emo kora yao buro yero nowa awong apakana auna-una simao waegaore aune yazo baina aune dubo-ozao awiya kasa yariniya. Gitau Yuda emora-una atu kasa yero aune emo Yuda okora-una dema kasa yariniya. 11 Tuwa Bayau mene name giro emo witaota wosao oko sariniya. Nung nao naname-una teng name awega-ziwega yariniya. 12 Emo Yuda oko awong Mosera sao tauyao ge aung nasani pasena yero nowa amimene Mosera sao tauyao ge auna oko, teba mekora babarineya. Orata Yuda emo Mosera sao tauyao ge puro nasani pasena yero nowa awong awiya apakana Tuwa Bayau mene sao tauyao ge mitiya auna teng ge nunae sai aung yariniya. 13 Awiya noeno oko, Mosera sao tauyao ge dawong mene gege nigitinowa awong awiya Tuwa Bayau mene gosinoi pewayao oko yero nowa. Ge nigiro diungno yero nowa awong awiya pewayao ayero sariniya ara. 14 Emo Yuda oko awong Mosera sao tauyao ge oko sao nigao arata awong ena mene kotumao nunae-una Mosera sao tauyao ge mitiya awiya teng dipunasani sao tauyao ge aung amimene sao tauyao gere mene yaine yero nowa ara. 15 Ayero yero nowa Mosera sao tauyao ge mene buro yanenese sinoiya auna ge dubo nunae-una pugao ine mitoiya auna susuwa kasa yero noiya ara. Sao tauyao ge dubo nunae-una pugao awiya moko nunae mene dema keregatinoiya ara. Ayero dubo nunae mene yao nunae ena auna awong gera pugairo nupema yao nunae ena auna awong sorero pumariniya. 16 Be baina kasa yai aune Tuwa Bayau mene Yesu Kristo eno sai nune nao naname auna susuwa pungyero mitoiya awiya keregairo name awega-ziwega yariniya. Buro awiya Yesu Kristo mene yaise sao mitiya, awiya Bowi Iwaingna ge sinasani ayero sinona arauwa.
Yuda emora sao tauyao ge mene bemi ine yao teng oko.
17 Ning yazo nina Yuda emo asinasani Mosera sao tauyao ge dipunosa Tuwa Bayau mene ning sorero pupunoi sao tauyao ge mene ziwong nina noi auna dopero nosa. Ayero “Na Tuwa Bayau aune otao yero nona” asinasani taung puro wiwitinasani nosa. 18 Sao tauyao ge ning eno gipao, arare ning Tuwa Bayaura ara tamao awiya nigitinosa. Ayero nasani eyero sinosa, “Tani awiya iwaing arare yarinena, arata tani awiya meko arare oko yarinena,” ayero sinasani tani iwaingne mekore awiya yangtaka-betaka yero nosa. 19 Ayero nasani ning nika nitope eyero sinosa: “Tuwa Bayaura sao tauyao ge awiya nana-una atu mitiya, arare na nigao bainane ge me susuware nigiro nona. 20 Ayero nasani na emo dubora diti guma yao awiya nagibo me giparinena, nupema mumena atu yero nowa awiya watiung waegaora garinena. Emo nagibo me oko gosinowa awong awiya kora nasani tugata-magata yarinena, nupema dubo mani wuirera ine awong awiya dema giparinena.” 21 Ning nika nitope ayero sinosa amimene emo ena ge tugata nasani dubo nina ge oko tugata yao yero nosa. “Niye ugaing oko yae” ayero sinasani aune ning ugaing yero nosa ara. 22 “Ibonone angsire wina-yangduwao awiya oko yae” ayero tugata nasani ning nika nitope bauno nina daigatinosa ara. Ning tuwa etegaora ititi kewao awiya awang sinosa amimene tuwa etegaora ibu auna nona ugaing pupunasani dubo beingtire yero nosa. 23 Ning “Sao tauyao ge nana-una mitiya,” ayero sero taung nina puro wiwitinosa amimene sao tauyao ge awiya dedunasani Tuwa Bayaura yazo puro wowosinosa. 24 Deka ayero ge gayao zo eyero mitiya,
Pasena ninae auna eno emo Yuda oko mene Tuwa Bayaura
yazo awiya pu demese gairo izinowa.
Taung aingso kapao auna ge.
25 Ning meba taung aingso kapaore nasani giro sao tauyao ge dimasa aune ning soremariniya. Ora sao tauyao ge dedunasani narinesa, awiya taung aingso oko kapao mene yaine yarinesa. 26 Arare ge auna enaba eyero mitiya ara. Emo Yuda oko zo taung aingso oko kapao amimene sao tauyao ge dimariniya, awiya nung taung aingso kapao mene yaine yariniya. 27 Ayero taung aingso oko kapao kasa yero noiya amimene sao tauyao gera buro awiya nasani susuwa nina keregariniya. Tuwara ge gayaoreta taung aingso kapaore nasani sao tauyao ge dedunosa susuwa nina awiya keregairo ning gera pugariniya ara. 28 Zo nung tebeba taung mene Yuda emo ine yero nariniya amimene Yuda emo me oko nariniya. Orata Tuwa Bayaura taung aingso kapao me awiya taungna nona gege okowata. 29 Zo nung dubo mene Yuda emo yariniya amimene Yuda emo me ara. Arata taungna sao tauyao gera taung aingso kapao puro nao awiya oko, taung aingso kapao Oweno mene yena awiya dube atu puro nao amimene buro me ara. Emo ayao awiya emo bauno mene oko bowi yarineya, arata Tuwa Bayau mene bowi yariniya arauwa.