9
Hiy hme makiy-me, “Hakwe hme ok-ar kiy-mekow, hmo har erey ma kiy-nakrok omokwe, lokrue lopa, hom God so Wayr-hre-yier, hiy krai non nake se lira sehe.” * Mak 13:30
Jisas so owh hokwe irweyk eyn lok-sahriy-sow
(Mat 17:1-13; Luk 9:28-36)
Eypok iha sirom pru non so meyki hokwe, Jisas hiykwe Pita o, Jems o, Jon o, hme huonok nok, mnuw meipey hay kamon mon hiy-iau. Serey kokwe homkwe homkiaw-aw lwak. Sa hmo inour mon kokwe, Jisas hiykwe irweyk-aw kiynuw-kahriy-sow. Hyo owh ko omeme hom weyspey kiynuw-wak nak-oksa-nweyr-a-nweyr. Unsaney prueyn ki ko omeme seme weyspey-ar liy peyryapeyr ousne ley. Sei, hom sa Elaija, Moses leys hoh Jisas se nion non-ohruw-a me lira.
Pita hiy Jisas se kiy-me, “Hiymon sorasor uwr ara, hrom erey ma kiy-wak omokwe, yaprue. Hromkwe ey-kroh krompri non meio ey. Kamon hno, kamon Moses so, kamon Elaija so.” Pita hiykwe ok hiy me ey kokwe, nonkway lwak pa. Payhokuaw, homkwe nuw-hok krwepakrwe.
Sei, waw kamon hok lousne nok, Jisas o, Elaija, Moses leys o, hme swakuwmay. Sa wouk-ok kamon waw ko hokwe senkin me, “Ohokwe hano ney, hakwe hye uron-pi ko-ar nuw-wak. Hye lonuayk e.” * Ap 3:22; 2 Pi 1:17-18
Ki-wayh hom saw-swahre-ahre ira, sawk homkwe unsaney prueyn lira pa; hme nion kokwe Jisas hiykwaw non-wak.
Hom mnuw se lokumey-sa-kumey menkin, Jisas hiy hme kiy-me-sous kraipakrai, “Hom pay me lira e, homkwe uwr prueyn se peie mekow o, Uwrsa mo Ney hiy lokrue ko se ma-loksian sehe.” 10 Homkwe sa hyo me-sous kraipakrai-ok ke lonuayk me, sawk homkiaw-aw kokwe ok “lokrue ko se ma-loksian” ko meyk-ar ke lohruw-a nanpanan.
11 Sa homkwe Jisas se mesopok, “Hai, sow ke hiymon sorasor uwr homkwe senkin panoke me o, Elaija hiykwe peyrmawk le ey?”
12 Jisas hiy lonuayk me, “Elaija hiykwe mo peyrmawk sehe le, omeme lowpwarowp me lonhan onhan koruay e. Hai, mamey porih hokwe sawk senkin panoke me ko, Uwrsa mo Ney hiykwe aw kraiar nak-ok ey, seyr hyekwe me-puar ey? * Sng 22:1-18; Ais 53:3; Mal 4:5 13 Sawk hakwe hme senkin mekow, Elaija hiykwe po le,* Jisas hiykwe Elaija se me memeir, Jon hu mon prouk-uwr sokwe. sa uwrsa homkwe hye kokwe, hom penkin lon e nan e, senkin po lon, God so mamey porih hok hye ma lohruw-a ko liyliy-aw.” * Mat 11:14
Jisas hiykwe nyo prueyn niohney piap-araw non se mon popriy
(Mat 17:14-21; Luk 9:37-43)
14 Hom ki-wayh har mo owh mon ma-lousne menkin, homkwe uwrsa popua hay hom hme awndiy kawk me ka-ira ne. Seyr sow ke hiymon sorasor uwr homkwe hme yier-ok non-me. 15 Uwrsa hom Jisas se lira huon menkin, homkwe nuw-preiryay, sa homkwe hye me-ihey-ok me e lonsau onsau.
16 Jisas hiy hyo ki-wayh me mesopok, “Homkwe uwr seme nion kokwe, yier-ok pay me lon-me o?”
17 Uwr prueyn uwrsa popua hay mo ompok ko hiy lonuayk me, “Hiymon sorasor uwr ara, hakwe hano ney se hno owh mon hiy-e. Hiykwe niohney piap-araw non, sa hiykwe ok liy lohruw-a ley. 18 Enekwei niohney piap-araw sohiy hye wanohyay mokwe, hyekwe ki mon lway swasow. Sawn homkwe hyo woki mon hruw-hruw-ay, seyr hiykwe nays nuwnak-peyk kon-kreik nok, owh hiy i nuw-nake ok. Hakwe hno ki-wayh me mesopok, niohney piap-araw sehe me-su ha e, sawk homkwe liy so.”
19 Jisas hiy lonuayk me, “Uwrsa nanpanan kiykiy-ay yor lopa ey. Hakwe hme nion kokwe enekwei pankaw non-wak e? Hakwe hmekwe ipan enekwei pankaw lon e? Ney sehe hano owh mon hiy-e e.”
20 Sa homkwe nyo sehe hyo owh mon sehe hiy-ey. Niohney piap-araw sohiy Jisas se lira menkin, hiy sa nyo sehe nuw-mon kowkow mon-ma-mon yay. Nyo sohokwe sa ki mon makuayk nokriy-a-nokriy merie merie, seyr sawn homkwe hyo woki mon hruw-hruw-ay.
21 Jisas hiy ney sohiy so orih se mesopok, “Hai, hiykwe senkin kokwe enekwei pankaw lwak so?”
Hiy lonuayk me, “Hiy ney nopre kor-wak nonaw. 22 Enekwei kraiar niohney piap-araw sohokwe hyekwe ya mon lway swakawk, seyr hu mon lway swakeyn, hye lokin kwor e. Sawk hunkwe liy lwak ankin, hunkwe hreme uron kwa lowk, seyr hreme kwa hiymon.”
23 Jisas hiy hye makiy-mekow, “Hunkwe hanekwe ok senkin sokukwe panoke lohruw-a kow so ‘hunkwe liy lwak ankin’? Unsaney nan kiykiy-ay yor non hiykwe, omeme lowpwarowp mokwe hiykwe liy mon.” * Mat 21:21; Mak 11:23
24 Peypey pa, ney sohiy so orih hiy sa senkin kiynuw-okre me, “Hakwe mo nan kiykiy-ay, sawk aiopey hay korey. Hano nan kiykiy-ay yor ke aiopey hay hiy-mon wak e.”
25 Jisas hiy uwrsa kraiar hom hme awndiy kawk me lira menkin, hiykwe sa niohney piap-araw se me-hripahri. Hiy me, “Niohney nweyk-saw lopa, seyr woki-ok lopa, hakwe hne kiy-me-kupaku, nyo sohiy so owh ko se ar-ousne ha e, seyr hyo mon peie ma-lyawriy o.”
26 Niohney piap-araw sohiy nuw-weyr-weyr nok, nyo sehe nuw-mon koukou piap-ma-piap nok, lousne. Nyo sohokwe sopok se hieyn-aw lira, sa uwrsa lowpwarowp homkwe senkin me, “Hiykwe papo lokrue.” * Mak 1:26 27 Sawk Jisas hiy hye iha mon nekie nok, hye lway sian, sa hiykwe sehe loksian orok.
28 Jisas hiy a mon ma lyawriy so meyki hokwe, hyo ki-wayh homkwe hye ouon-aw mesopok, “Hai, hromkwe niohney sehe me-su ha pa panoke lwak mo?”
29 Hiy lonuayk me, “Senkin somokwe God se mesopok yor nonaw me-su ha.”
Jisas hiykwe hyo lokrue ke ma-lohruw-a
(Mat 17:22-23; Luk 9:43-45)
30 Homkwe yier sehe lokriy hain nok, sa Galili mo kipay mon ley hain. Jisas hiykwe hom perey lwak e, unsaney prueyn nonkway e mon pa, * Jon 7:1 31 payhokuaw, hiykwe hyo ki-wayh me hiymon sorasor. Hiy hme me, “Uwrsa mo Ney se kokwe, awia mo iha mon kow ey, sa homkwe hye lokin kwor ey. Sa eypok krompri so meyki hokwe, hiykwe ma-loksian ey.” * Mak 8:31; 10:32-34 32 Sawk homkwe hyo ok-ku kokwe nonkway pa, seyr homkwe nak-hok, hyekwe mesopok pa. * Luk 9:45
Peyrmawk kokwe posokwaw lwak o?
(Mat 18:1-5; Luk 9:46-48)
33 Hom Kaperneam mon lousne, sa hiy a mon lwak menkin, Jisas hiykwe hyo ki-wayh me pa kiy-mesopok. “Homkwe yerki mon kokwe pay me lon-seyrpaseyr ne mo?” 34 Sawk homkwe hye liy ma-sahre onuayk me e ko, payhokuaw, homkwe yerki mon kokwe peyrmawk posokwaw lwak e, seme homkiaw-ayay lon-seyrpaseyr ne.
35 Jisas hiy kiy-iwak nok, hyo ki-wayh iha seys mu nareysyar me ka-me-huonok nok, kiy-me, “Unsaney peyrmawk lwak e posokwaw mon e, hiykwe lowpwarowp mo pariawey-ar kwa lwak, seyr lowpwarowp mo mey-uwr puraw kwa lwak.” * Mat 20:25-27; Mak 10:43-44; Luk 22:24
36 Hiykwe ney prueyn huonok nok, hmo ompok mon kiy-mon iarok. Hiykwe ney sehe nweyh kane kawk nok, hme kiynak-me, 37 “Unsaney, ney ohom mo prueyn se hano uru non posokwaw me-huonok yawriy e, hiykwe hane me-huonok yawriy. Seyr hane posokwaw me-huonok yawriy e, hiykwe hane-aw me-huonok yawriy pey, sawk uwr hane ma me-ha o.” * Mat 10:40
Unsaney hreme aw lono pa posokwaw lwak e, hiykwe hromo
(Luk 9:49-50)
38 Jon hiy me, “Hiymon sorasor uwr ara, hromkwe uwr prueyn niohney piap-araw me hno uru non me-su ha me lira, sa hromkwe hye me-sous, payhokuaw, hiykwe hromo prueyn korey.”
39 Jisas hiy hme mekow, “Hye peie me-sous o, payhokuaw, uwr prueyn meir krai non hano uru non ma meio hiykwe, hane ok-piap-ok liy makiy-saw-me ley. 40 Payhokuaw, unsaney hreme aw lono pa lwak ankin, hiykwe hromo. * Mat 12:30; Luk 11:23 41 Hakwe hme okar kiy-mekow, hom Krais so ma lwak me hokuaw, unsaney hme hu yiawk non hano uru non posokwaw kow owswa e, hiykwe pie ya lonok a.” * Mat 10:42
Yor piap homkwe nan-kiykiy-ay yor ke mon kuayk
(Mat 18:6-9; Luk 17:1-2)
42 “Sawk unsaney har homkwe unsaney, ney ehe hieyn hane ma nan kiykiy-ay me mon-kuayk ankin, uwrsa senkin somokwe yor piap-araw aiopey hay ke nuw-mon. Me o, uwr senkin sohokwe sour-yawp-ar mon paraw mein aiopey hay non huei sok nuw-piynay swakeyn omprok ha lak pok.
43 Hno iha hok hne weyn piap-araw mon meio ankin, hunkwe kwa lokiane sow. Hwon God so Wayr-hre-yier mon iha kamon-aw nak-yawriy hokwe, yaprue, sawk Satan so yier, ya ma pros lopa mon iha kreys non nak-yawriy hokwe, piap-araw. [ 44 ‘Satan so yier sohokwe kiohno hme ma la homkwe seyn lokrue pey, seyr ya hokwe seyn mon pros pey.’] * Mat 5:30 45 Seyr hno sune hok hne weyn piap-araw ke mon meio ankin, hunkwe kwa lokiane sow. Hwon God so Wayr-hre-yier mon sune kamon-aw nak-yawriy hokwe, yaprue, sawk hne Satan so yier mon sune kreys non nak-way swakawk hokwe piap-araw. [ 46 ‘Satan so yier sohokwe kiohno hme ma la homkwe seyn lokrue pey, seyr ya hokwe seyn pros pey.’] 47 Sa hno nene hiy hne weyn piap-araw ke mon meio ankin, hunkwe kwa kair. Hwon God so yier mon nene namon-aw nak-yawriy hokwe, yaprue, sawk hne Satan so yier mon nene nareys non nak-way swakawk hokwe, piap-araw. * Mat 5:29 48 ‘Satan so yier sohokwe kiohno hme ma la homkwe seyn lokrue pey, seyr ya hokwe seyn pros pey.’ Ais 66:24
49 Seyr uwrsa me kokwe ya hok nuw-oum mnow-mnow ihey ey, ayay naws prawk kow ey me sol non ma mon mnow-mnow ihey senkin.
50 Sol mokwe yaprue, sawk sol hokwe wonor lwak pa lwak ankin, hai, homkwe penkin ma-mon wonor o? Homkwe wayh-wayh me nion non-wawwaw sol non kwa lwak, seyr wayh-wayh me nion aymarowh-aw kwa non-wayr.” * Mat 5:13; Luk 14:34

*9:1: Mak 13:30

*9:7: Ap 3:22; 2 Pi 1:17-18

*9:12: Sng 22:1-18; Ais 53:3; Mal 4:5

*9:13: Jisas hiykwe Elaija se me memeir, Jon hu mon prouk-uwr sokwe.

*9:13: Mat 11:14

*9:23: Mat 21:21; Mak 11:23

*9:26: Mak 1:26

*9:30: Jon 7:1

*9:31: Mak 8:31; 10:32-34

*9:32: Luk 9:45

*9:35: Mat 20:25-27; Mak 10:43-44; Luk 22:24

*9:37: Mat 10:40

*9:40: Mat 12:30; Luk 11:23

*9:41: Mat 10:42

*9:44: Mat 5:30

*9:47: Mat 5:29

*9:50: Mat 5:13; Luk 14:34