23
Jisas Pailatna ménimba téndén
(Mt 27:1-2, 11-14; Mk 15:1-5; Jo 18:28-38)
Wunga ye de wani néma dunyansé akwi waarape Jisas Romna néma du déku yé Pailat, déké kure yéndarén. Kure ye Jisaské dat anga wandarén, “Ani du dé kapérandi muséké wa nana du dakwat yakwasnyéndén. Yate nanat anga wandén, ‘Guné Romna néma duwat takis kwayéké yambak.’ Naandén. Wunga watake anga wandén, ‘Wuné néma du a rawutékwa. Wuné Got wan du Krais wuné anana.’ Naandéka wa dé ménéké kure yaananén.” Naandarén.
Wunga wandaka Pailat Jisasét waatakundén, “Méné Judaséna néma du méné kapuk?” Naandéka Jisas wa wan, “Yi. Ménékét ména kapmang wa waménéngwa wunga.” Naandéka Pailat Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanséna néma dunyan, dele tékésén némaamba du dakwat anga wandén, “Ani du kapérandi musé nak yamba yandékwe wa. Wunga vékusékwutékwa.” Naandéka de némaanmba nyaarang naate anga wandarén, “Déku kundi Judiamba tékwa akwi du dakwat kwayéndéka kurkale yarékapuk yate waariyaké yandakwa. Taale Galilimba kundi kwayétake bulaa anga yaae nanat wunga kundi kwayéndékwa.” Naandarén.
Jisas Herotna ménimba téndén
Pailat wani kundi vékutake det anga waatakundén, “Ani du Galili du dé, yi?” Wunga wandéka yi naandarén. Yi naandaka Pailat wa vékusékndén. Talimba Romna néma du wandéka Herot néma du téndén Galili distrikmba. Jisas Galili du wa. Yaténdéka Herot Jisasna néma du téndén. Wani sapak Herot waak Jerusalemmba wa yaréndén. Wunga vékuséktake Pailat wandéka Jisas Herotké kure yéndarén.
Talimba Herot Jisaské kundi vékutake dé véké wa mawulé yaréndén. Ye késépéri baapmu Jisas vékapuk yaréndéka wani sapak dé déké kure yaandaka Herot dat véte mawulé tawulé wa yandén. Jisas talimba vékapuk yandén kulé apanjémba nak déku ménimba yandu véké wa mawulé yate dusék yandén. Yate Jisasét késépéri muséké waatakundén. Waatakundéka Jisas déku kundi nak yamba waambule wandékwe.
10 Yandéka Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanséna néma dunyan, apakundiké vékusékngwa dunyan waak wamba téte némaamba saték naate kapérandi kundi Jisaské wandarén Herorét. 11 Wandaka Jisas Herotna kundi waambule wakapuk yandéka Herot déku waariyakwa dunyansale Jisasét waangite wasélékndarén. Dat “Gandéndu” waate Herot dat waangite wasélékndén. Yate anga wandén, “Du dakwana néma du dé yéku laplap male wa saawundékwa.” Naatake wandéka paapu ye yéku laplap kéraae Jisasét saawutake dat waangiye waambule Pailatké dé kure yéndarén. 12 Talimba Pailat Herorale maama yaténdén. Pailat Herotna yé kavérékte wandéka Jisas Herotké kure yéndarén sapak, Herot wani muséké dusék yate Pailarale naawi kure yékunmba yarémbérén.
Jisas takwemimba baangtakandarénngé wa Pailat watakandén
(Mt 27:15-26; Mk 15:6-15; Jo 18:39–19:16)
13 Pailat wandéka de Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanséna néma dunyan, Israelséna néma dunyan, némaamba du dakwa waak yaae jaawundarén. 14 Jaawundaka det wandén, “Guné ani du wunéké kure yaae anga wangunén, ‘Dé du dakwana yéku mawulé yaavan kutndékwa. Dé asa kapérandi musé wa yandén.’ Naangunénga wuné guna ménimba téte dat ani muséké waatakuwutén. Waatakutake gunat anga wawutékwa. Dé wani wangunén kapérandi musé yamba yandékwe wa. 15 Herot waak wungat male wandékwa. Wunga wandéka wa dé waambule nanéké kure yaandarén. Ma véku. Kapérandi musé nak yamba yandékwe wa. Dat katik viyaandékngé nané. 16 Watakawutu wuna dunyan dat viyaandaru baka yékandékwa.” Naandén.
17 [Akwi kwaaré Pasovana kakému kandakwa sapak Romna néma du Pailat kalapusmba kwaan du nak watakandéka kalapus yaasékatake baka gwaande yéndén.]
18 Pailat wani kundi wandéka wamba tékésén du dakwa de akwi némaanmba nyaarangte anga waandarén, “Wani duwat viyaandéktake ma Barabasét waménu kalapus yaasékatake yaale baka yékandékwa.” Naandarén.
19 Talimba wani du Barabas Romna dunyanngé kalik yate Jerusalemmba tékwa du dakwat watakandéka Romna dunyansale waariyandarén. Nakapuk Barabas du nakét viyaandékndén. Wunga yandéka wa dé kalapusmba taakandaka kwaandén.
20 Wamba tékésén du dakwa wunga waandaka Pailat Jisas baka yéndénngé mawulé yandén. Ye det nakapuk wandén, Jisas baka yéndénngé. 21 Wandéka de kalik yan. Yate némaamba waate anga wandarén, “Dé takwemimba ma baangtaka. Dé takwemimba ma baangtaka.” 22 Naandaka det nakapuk wandén, “Kamuké? Kamu kapérandi musé dé yak? Dat katik viyaandékngé nané. Kapérandi musé nak yamba yandékwe wa. Watakawutu wuna dunyan dat viyaae taakandaru yaale yékandékwa.” Naandén. 23 Wunga wandéka de kalik yate némaamba waate wandarén, dé watakandu de Jisas takwemimba baangndarénngé. Wunga wate Pailatna kundi yamba vékundakwe. 24 Yandaka Pailat deku kundimba vékwe wa wandarén pulak yandén. 25 Ye wandéka wani mawulé yandarén du Barabas kalapus yaasékatake gwaande baka yéndén. Talimba Barabas Romna dunyanngé kalik ye du dakwat watakandéka Romna dunyansale waariyandarén. Nakapuk Barabas du nakét viyaandékndén. Wunga yandéka wa dé kalapusmba taakandaka kwaandén. Pailat Barabas baka yéndénngé watake wa Jisas takwemimba baangndarénngé watakandén.
Jisas takwemimba baangndarén
(Mt 27:32-44; Mk 15:21-32; Jo 19:17-27)
26 Romna waariyakwa dunyansé Jisas kure yéte véndarén Sairini du nak déku yé Saimon Jerusalemét wulaaké yaandéka. Vétake dé kulkiye Jisas baangtakandara takwemi yaate Jisasna kukmba yéndénngé wandarén. Wandaka yaate dele yéndén. 27 Yéténdaka némaamba du dakwa wa Jisasna kukmba yéténdarén. Yététe dakwa ras mawulé sémbéraa yate déké géraandarén. 28 Géraandaka Jisas waalakwe det anga wandén, “Guné Jerusalemmba yarékwa dakwa, guné wunéké géraaké yambak. Gunékét gunéké, guna nyambaléké waak ma géraangunu. 29 Kapérandi sapak yaandu du dakwa anga wakandakwa, ‘Ani kapérandi sapak dakwa deku nyambaléséké néma sémbéraa yandakwa. Sémbéraa yandakwanngé vékulakate nyaan kéraaké yapatikwa dakwa, nyaan kéraakapuk yan dakwa, nyambalé munyaa kwayékapuk yan dakwa, wani dakwa ani kapérandi sapak deku nyambalé yarékapuk yandaru mawulé tawulé yénga yandaru.’ Naakandakwa. 30 Wani kapérandi sapak du dakwa deké yaaké yakwa kapérandi muséké wup yate anga wakandakwa, ‘Némbu ma vaakére nanat tekéténdaru.’ Naakandakwa. 31 Wuné kapérandi musé nak yamba yawutékwe wa. De wunat ani kapérandi musé baka yate yénga pulak yaké daré, Jerusalemmba yaréte kapérandi musé yakwa du dakwat? Det némaamba kapérandi musé wa yakandakwa.” Wani dakwat wunga wandén Jisas.
32 Waariyakwa dunyan kapérandi musé yan du vétik waak kure yéndarén. Bét Jisasale sékét viyaaké we kure yéndarén. 33 Kure ye Duna Maaka Apa waandakwa taalémba saambakndarén. Saambake wamba Jisas takwemimba baangndarén. Yatake wani kapérandi musé yan du vétik waak takwemimba baangndarén. Nak du Jisasna yékutuwa sakumba baangtakandarén. Nak du déku akituwa sakumba baangtakandarén.
34 Jisas takwemimba baangtakandaka anga wandén, “Aapa, ani wunat yandakwa kapérandi muséké vékulakate méné det waambule yakataké yambak. De yamba vékusékndakwe wa yandakwa muséké.” Naandén Jisas. Jisas takwemimba baangtake de rate déku laplap muni waataké satu pulak pilai yandarén. Yandaka det taalékéran du wa déku laplap kéraan. 35 Yaténdaka du dakwa téte vésékndarén. Véténdaka Israelna néma dunyan Jisasét waangite wasélékte anga wandarén, “Dé du dakwat yékun yandén. Dé nanat yékunmba yandénngé Got wani wan du Krais yarémunaae, wa dé dékét déku sépat déku kapmang yékun yakandékwa.” 36 Naandaka de waariyakwa dunyansé waak dat waangite wasélékte yaae dat nyéngi yakwa wain kulak kwayéndarén. 37 Kwayéte wandarén, “Méné Judaséna néma du témunaae ma ména kapmang ména sépat yékun yaménu.” Naandarén.
38 Jisas baangtakandarén wani takwemina waambumba anjoré anga viyaatakandarén: Ani du an Judaséna néma du a. Naatakandarén.
39 Jisasale takwemimba baangtakandarén du nak Jisasét waarute anga wandén, “Méné waménén, ‘Wuné gunat yékun yawuténngé Got wan du a.’ Waménén wani kundi sékérékmunaandu, ma ména kapmang ména sépat yékun yate aana sépat waak yékun yaménu.” 40 Wunga wandéka Jisasale takwemimba baangtakandarén nak du wani kundi vékutake dat waarute anga wandén, “Jisas kiyaana pulak méné kiyaaké yate Gorké wup yakapuk yate méné wani kapérandi kundi wo, yi? 41 Kapérandi musé yaténngé aané viyaandaru wan yékun wa. Ani du kapérandi musé nak yamba yandékwe wa.” 42 Naandéka wandén, “Jisas, méné apamama ye du dakwaké néma du raké waambule yaate wunéké ma vékulakaménu.” 43 Wunga wandéka Jisas wa wan, “Bulaa ani nyaa méné wunale yéku taalémba rakaménéngwa. Yi wan wanana wa.” Naandén Jisas dat.
Jisas wa kiyaan
(Mt 27:45-56; Mk 15:33-41; Jo 19:28-30)
44-45 Nyaa naawure kayéndéng téndéka akwi képmaa gaan yan. Ye téndéka nyaa yamba ve wa. Kukmba nyaa tépatekwe daawuliké yaténdéka (3 klok) Gotna kundi bulndakwa néma gaamba wani lékitakandarén sémény laplap nyéndémba gérike aangé vétik yan. 46 Yandéka Jisas némaanmba anga waandén, “Aapa wa, wuna kwaminyan ména taambamba a taakawutékwa.” Watake wunga kiyaandén. 47 Kiyaandéka waariyakwa dunyanséna néma du vétake Gotna yé kavérékte wandén, “Ani du yéku musé male yan du a. Yi wan wanana wa.” Naandén.
48 Wani musé véké yaae jaawuwe tékésén akwi du dakwa Jisas kiyaandéka vétake mawulé sémbéraa yate deku gaayét waambule yéndarén. 49 Yéndaka de wani Jisas vésékén dunyansé, dakwa ras waak de wunga apakmba pulak téte wani musé yandéka véndarén. Talimba Jisas Galili taakatake yéndéka de wani dakwasé wa dale sékét yéndarén.
Jisasna pusaa matumba vaandarén kwaawumba taakandarén
(Mt 27:57-61; Mk 15:42-47; Jo 19:38-42)
50-51 Du nak yaréndén. Déku yé Josep wa. Judamba tékwa gaayé Arimatea du wa. Dé yéku musé yakwa du yaréte, Got néma du rate du dakwaké vérénda sapakngé wa kaavéréndén. Dé néma du téte talimba nak néma dunyansale jaawuwe rate Jisas viyaandékngé bulndarén kundi dele bulte dé yamba yi naandékwe wa. 52 Wani du ye Romna néma du Pailarét waatakundén Jisasna pusaa kéraamuké. 53 Waatakundéka yi naandéka ye Jisasna pusaa lepékwe kure gaaye waama laplapét saape kwaawumba taakandén. Wani kwaawu talimba Josep dékét déku jémbaa yakwa dunyansé wa matumba vaae wulaan. Talimba wani kwaawumba kiyaan duna pusaa nak yamba taakandakwe wa. 54 Garambu Josep Jisasna pusaa kwaawumba taakandén. Judana yaap yaré nyaa yaaké yandéka wa wunga yandén.
55 Galilimba Jisasale yaan dakwasé Josepna kukmba ye véndarén dé Jisasna pusaamba yéku yaama yakwa musé kurkapuk baka taakandéka. Taakandén taalé waak véndarén. 56 Vétake gaayét waambule ye pusaamba kurké watake yéku yaama yakwa musé kéraatakandarén. Kéraae taakatake yaap yaré nyaa Moses wan apakundi wandékwa pulak wa yaap yaréndarén.