24
Jisas nakapuk taamale waarapndén
(Mt 28:1-10; Mk 16:1-8; Jo 20:1-10)
Yaap yaré nyaa yéndéka Sande ganmbamba nyaa yaalaké yaténdéka wani dakwasé taakandarén yéku yaama yakwa musé kéraae kure yéndarén, Jisasna pusaa rémndarén taalat. Ye véndarén wani kwaawumba kétaaktépéndarén matu varémansati-takandaka randéka. Vétake kwaawumba wulaae Néman Du Jisasna pusaaké vépatikndarén. Yamba re. Yatake wani muséké wamba téte vékulaka vékulaka naaténdaka du vétik gaaye dele témbérén. Bérku laplap wamatama ye kalkal naan. Témbéréka de wup ye kwaati se saawi képmaat tindarén. Yandaka anga wambérén, “Kamu yaké guné waaku kiyangambana taalémba taamale waarape kulé rakwa duké? Dé amba yamba re wa. Dé wa nakapuk taamale waarapén. Dé Galilimba yatéte gunat wani wandén kundiké ma vékulakangunék. Dé anga wa wandén, ‘De Duna Nyaan wuné kwayékandakwa kapérandi musé yakwa dunyanét. Kwayéndaru wuné takwemimba baangtakandaru kiyaawutu nyaa vétik yéndu kupuk yambanmba nakapuk taamale waarapkawutékwa.’ Wunga wandén kundiké ma vékulakangunu.” Naambérén.
Bérku kundi vékutake wani dakwasé Jisas talimba wandén kundiké vékulakandarén. Vékulake pusaa rémndarén kwaawu taakatake nakapuk waambule yéndarén. Ye Jisasna dunyan tambavétik maanmba kaayék nakurak (11) det wani muséké wandarén. De Jisasna jémbaamba yaalan ras du dakwat waak wani muséké wandarén. 10 Wani kundi Jisasna dunyansat saapan dakwasé, wan Makdala taakwa Maria, Joana, nak Maria lé Jemsna aasa, ras dele sékét yaréndarén dakwa waak. 11 Wani kundi saapéndaka vékutake de Jisasna dunyan wa wan, “Wa paapu wa yandakwa. Wa yaambumba kundi wa.” Naatake deku kundi yamba vékundakwe. 12 [Yandaka Pita waarape pétépété yéndén Jisasna pusaa rémndarén kwaawut. Ye kwaatambe yaasole véndén pusaamba saaptakandarén laplap male randéka. Vétake waambule déku gaat yéte vékulaka vékulaka naayéndén wani muséké.]
Jisasna du vétik Emeusét yéte Jisas vémbérén
(Mk 16:12-13)
13 Wani nyaa talimba Jisasale yeyé yaayatan du vétik bét Emeusét yéndakwa yaambumba yémbérén. Du dakwa Jerusalem taakatake wani gaayét yéte kulémba pulak wa yékandakwa (11 kilomita pulak). 14 Bét yéte Jisas kiyaanngé saapélaakét yétémbérén. Saapéte Jisaské dakwasé wan muséké waak saapé yémbérén. 15 Saapélaakét yétémbéréka Jisas dékét déku kapmang yaae bérale yéténdén. 16 Yéténdéka dat véte yamba vésékmbérékwe. 17 Yambéréka bérét anga wandén, “Béné kamuké béné bulaakét yu?” Wunga wandéka bét Jisas kiyaanngé vékulakate mawulé sémbéraa yatémbérén. 18 Téte du nak déku yék Kliopas déku kundi waambule anga wandén, “Késpulak nakpulak gaayémba yaan némaamba du dakwa Jerusalemmba bulaa rate wa vékusékndakwa wani yandarén muséké. Méné, nak gaayémba yaan du, méné nakurak méné ani nyaa Jerusalemmba yandarén muséké vékusékngapuk yo kapuk?” Naandén.
19 Wani kundi wandéka Jisas bérét anga waatakundén, “Kamu daré yak?” Wunga waatakundéka bét yékéyaakmba téte dat wambérén, “Nasaret du Jisasét wa wani musé yandarén. Dé Gotna yémba kundi kwayétan du nak wa. Dé Gotna ménimba, akwi du dakwana ménimba waak téte dé yéku apanjémba yate néma kundi waténdén. 20 Yaténdéka Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanséna néma dunyan, nana néma dunyan waak dé kwayéndarén Romna duwat, dé viyaandékndaru kiyaandénngé. Kwayéndaka dé takwemimba baangndaka kiyaandén. 21 Talimba nana mawulémba anga wananén, ‘Wani du nané Israelsat kéraae yékun yakandékwa.’ Wunga warénanga dé wa viyaandékndarén. Wani muséké wa bulte ani muséké waak watékwa. Dékény Jisasét viyaandékndaka nyaa vétik yéndéka bulaa a nyaa kupuk yakwa. 22 Nak muséké waak bultékwa. Bulaa nanale Jisasna jémbaamba yaalan dakwa ras wan kundiké vatvat naananén. Ganmbamba déku pusaa rémndarén taalat yéndarén. 23 Ye déku pusaa yamba véndakwe. Yatake waambule yaae nanat anga wandarén, ‘Nané ye Gotna kundi kure gaayakwa duwat vénanga anga wambérén, “Dé wa nakapuk taamale waarapén.” Naambérén.’ 24 Wani dakwasé yaae nanat wunga saapéndaka nana du ras yén, Jisasna pusaa rémndarén taalat. Ye wani dakwa saapan pulak véndarén. Ye vétake Jisas yamba véndakwe wa.” Naambérén.
25 Wani kundi wambéréka Jisas bérét anga wandén, “Béné yamba yékunmba vékulaka-mbénéngwe wa. Béna mawulé yékunmba tékapuk yandéka wa béné Gotna yémba talimba kundi kwayétan dunyanna kundi ayélapkéri wa vékumbénén. 26 Wani dunyan anga wandarén, ‘Taale kapérandi musé Got wan du Kraiské yaandu kukmba dé néma du randu de déku yé kavérék-ngandakwa.’ Wunga wandén kundi béné yamba kurkale vékumbénéngwe wa.” Naandén. 27 Wunga watake Moses déké viyaatakandén kundi, Gotna yémba kundi kwayétan akwi dunyan déké viyaatakandarén kundiké waak bérét wandén.
28 Yambuyambu bulaakét ye bét yéké yén gaayémba saambakngé yaténdarén. Ye saambake Jisas nakapuk yékwate yandén. 29 Yandéka dat wambérén, “Yémbak. Nyaa daawulindu gaan a yaké yakwa. Yandu méné aanale kwaaké ya.” Wunga wambéréka wulaae bérale randén. 30 Rate kakému kaké yate bret kéraae Gorét anga wandén, “Yéku kakému a tiyaaménén nanat. Wan yékun wa.” Wunga watake bret bule bérét kwayéndén. 31 Kwayéndéka bét bari dé vésék naambérén. Vésékmbéréka wamba yamba randékwe. Bét dé yamba vémbérékwe. 32 Yatake bérku kapmang bulte anga wambérén, “Aané yaambumba yaatéka Gotna nyéngaamba kwaakwa kundiké aanat wandéka, wa aana mawulé yékun yan. Yi wan wanana wa.” Naambérén.
33 Wunga watake bari waarape Jerusalemét nakapuk waambule yémbérén. Ye vémbérén Jisasna dunyan tambavétik maanmba kaayék nakurak (11), déku jémbaamba gwaandan du dakwale jaawuwe randaka. 34 Vémbéréka bérét wandarén, “Nana Néman Du dé wa nakapuk taamale waarapén. Yi wan wanana wa. Taamale waarapndéka Saimon wa vén dé.” 35 Wunga wandaka bét yaambumba yétémbéréka Jisas bérké yaandénngé saapémbérén. Jisas bérale rate bret buléndéka wani nyaa male dé vésékmbérénngé waak det wani kundi saapémbérén.
Jisas déku dunyanngé yaandéka véndarén
(Mt 28:16-20; Mk 16:14-18; Jo 20:19-23)
36 Bét wani kundi watémbéréka dékét Jisas déku kapmang yaae deku nyéndémba téndén. 37 Téndéka de vatvat naae wup yate deku mawulémba anga wandarén, “Wa gaamba dé.” 38 Wunga wandaka det wandén, “Kamuké guné vatvat naau? Kamuké guné guna mawulémba vékulaka vékulaka naau? 39 Wuna maan taambat ma véngunu raaményét baangndarén katak. Véte guné vésékngé ya. A wuné a tékwa. Wunat ma kutte guné véké ya. Véte vésék-ngangunéngwa. Gaamba yamba wa. A wuné a tékwa. Gaamba de sépémaalé yamba kure téndakwe wa, wuné kure tékwa pulak. An wunat a véténgunéngwa.” Naandén. 40 [Wunga watake déku maan taamba det wakwasnyéndén, raaményét baangndarén wani katak véndarénngé].
41 Jisasna dunyan dat vétake vékulaka vékulaka naandarén. Yate mawulé tawulé yate deku mawulémba anga wandarén, “Yénga véké? A kiyaae taamale waarapén du Jisas dé, kapuk kandé?” Wunga vékulakandaka det waatakundén, “Guné amba kakému ras guné taakak?” 42 Wunga waatakundéka tutakandaka ran gukwami dat kwayéndarén. 43 Kwayéndaka kéraae kandéka véndarén.
44 Wani kwaami katake det anga wandén, “Talimba wuné gunale yatéte gunat anga wa wawutén, ‘Talimba Moses kundi wunéké wandéka, Gotna yémba kundi kwayétan dunyan waak wunéké wa kundi kwayéténdarén. Talimba gwaaré waatan dunyan de waak wunéké wa wandarén. Wandarén kundi Gotna nyéngaamba wa kwaakwa. Wunéké viyaatakandarén kundi akwi sékérék-ngandékwa.’ Wunga wawutéka bulaa wani kundi wa sékérékén. Yi wan wanana wa.” 45 Wunga wate deku mawulé kutélangndén, de Gotna nyéngaamba kwaakwa kundi yékunmba vékusék naandarénngé.
46 Yate det anga wandén, “Gotna nyéngaamba ani kundi wa kwaakwa: Got wan du Krais néma kaangél kure kiyaakandékwa. Kiyaae nyaa vétik yéndu kupuk yambanmba wa nakapuk taamale waarapkandékwa. 47 Déku apu déku yémba ani kundi ma kwayéndarék akwi du dakwat: ‘Guné yangunén kapéremuséké kalik ye ma yaasékangunu. Yaasékangunu Got yangunén kapéremusé yasnyéputi-kandékwa.’ Wani kundi Jerusalemmba tékwa du dakwat taale baasnyé ye kwayéte nak gaayémba tékwa du dakwa, képmaana akwi taalémba tékwa du dakwat waak ma kwayéndarék. 48 Guné wani musé akwi wa véngunén. 49 Talimba wuna aapa anga wandén, ‘Sérémaa wuna Yaamambi gunat kwayékawutékwa. Yi wan wanana wa.’ Wunga wandénngé wuné wawutu wuna aapana Yaamambi guna mawulémba wulaae rakandékwa. Taale Jerusalemmba ma kaavéréngunu déké. Kaavéréngunu Gotna Yaamambi anjorémba gaaye gunat mayé apa kwayéndu nak gaayét yékangunéngwa.” Naandén Jisas det.
Got wandéka Jisas Gotna gaayét waaréndén
(Mk 16:19-20; Ap 1:9-12)
50 Jisas wunga watake de kure Jerusalem taakatake ayélap yépulak naae Betanimba saambakndarén. Saambake déku taamba kusoréte Gorét waatakundén, det yékun yandénngé. 51 Waatakutéte de yaasékandéka Got dé déku gaayét kure waaréndén. 52 Waaréndéka de mawulé tawulé yate waambule yéndarén Jerusalemét. 53 Ye apapu Gotna kundi bulndakwa néma gaamba téte Gotna yé kavérék-téndarén.