YONI MA KAN DÁDASÍEN UVANTEIN BOMPON MINO
(2 Yoni)
Yoni Ma Kan Dádasíen Bompon Uvanteí Pákenai Afova Vaya Ino
Ma vompon ma uvantein banta ino.
Baya varen orin banta Yoni vei furin ádesí ukhan ma uvarein mino.
Uvarein orana ino.
AD nainti (90) ráké mana antareti (100) ráké mai aúban mino.
Ma vompon ma uvantein baru ino.
Efesasí barurá ino.
Ma vompon ma uvaman amikhein kéká ino.
Monó nanin má be avafu akhafana va safi áa monó namun má maifin ma monó tiyain nanin banta va safin amiken mino.
Nái ana vará ma vompon uvanten nafino.
Mana antumpin nafi áa monó nanin bantafin nafin uvaman kaúden mi avábá in avúavá bá ana vá bano sen mi inká kampun monó banta kayo van dafíke vá bano sen tiamikhen mino.
1
Amusin Baya Ma Sein Baya Ino
Téi Yisasinintá ma mumunan iyain bantai monó doran bantan báké
Tiyarafenu ma veina e siren aní ukhein nanin má be akhafana vá báká ma séi sinunu ukheruna kéká baonafái ma vompon uvaman amé uno. Ída seyáká ano ana siretin nan purasé tinunu iyá umpo Tiyarafenui fura sikhein avúavá ánain ma vákuriyain kéká bá ano yeren anunu ukhen mino.* Anasi vá be akhafana vase ma sikhein mai monó namun má banasi va san mi sikhen ne sen kokhon afova vanta kayo ano iniyan mino. Tetin túpin ma fura sikhein avúavá bain nan mi siretin nan tinunu iyaruna mai ano fara oriyan banten mino.
Pura vaya vá avábá en tarisari in avúavá bá ma vain banta mai seti Sifóe Tiyarafenu vá be Anin Yisas Karaisin pinté basá arunaná bá ará kusin má ano setin túpin bano.
Pura Vayará Bano Van Ma Ákona Uantein Baya Ino
* 3Yn 3Tifóe ma seiníen ma e akhafana ano fura sikhein avúaváká nóká ma oniyaruna anon kákan timusin timiyan mino.
* 1Yn 2:7Máan tukhái mai ma moéké tinunu ukheruna nanin noe, ída auyen man baya uvaman amiyá umpo fefá ma araíintá inikharé tiferuna mai man bayan bákái ena nanin banta vá avábá in maran ono van tiamiyá uno. Tetí ankan ma Tiyarafenui man baya ánain ma vákuriyá tiferuna van mi avába se siyan mino. Pefá araíintá ma iné tifékun mai man baya anon ena vasá anunuin maran ono sikharen mino.
* 1Yn 4:1-3Banasi mákáden ma aviren tavi aípá orin kéká ano inka ma varará orera ukhen mino. Betí ankan manon Yisas Karaisin nan banta vukhafa vá ma varará erikhen ne siren ída mumunan é iyan mifo máan kéká anon banasi mákáden aviren namu aasá oriyáken mi Karaisin namuroí iyan mino. Máan tukhen mifo mai ma varano van ákona e yoriyá eona yaná pa savifá dóan afein nampo yafían ákona ukhare vá tiretíi miyan puntáde varano. Mai fara vara seyo, Yisas Karaisini vaya ma ída funtáden banasi afova aminton ma vetíi inin ánain dakhafen ma vanasi siaminten maen mai véi ída Tiyarafenu vá túpá ukhen mino. Máan tukhen mifo Yisas Karaisini vaya ma funtáden banasi afova amen nonten mai ve Anin má be Afóen mái véi súpá ukhen mino. 10 Mana vanta ano ma ída funtákein aa sáké Yisas Karaisini vaya varen erinti vá ída vá e amá o avían kaúde véin avábá uantano. 11 Mai ma véin o avían kaúden kama in nain banta ano véi ma namu yorarí iyain mi aya inten mino.
Kípan Baya Ino
12 Téimpin kokhon baya vá tiretin tiameno van inikhé umpo fa savifá ída vompon uvaré afe iyá bano van muno. Máan tono van inikhé umpo áde anantá tiretin o onano van iyaruna séi ma oréku soniyasí ma siretin má baya sékun mai anon timusin ma iyá é tiferuna mo fura yanasí inten mino.
13 Mai ma Tiyarafenu ano aní ukhein ayofin akhafana* Tiyarafenu ano aní ukhein ayofin akhafana e ma sikhein mai ena varufá ma mumunan nanin banta vain nan mi sikhen mino. anon betíi amusin baya yan tireti vaonafá oren mino.

*1:1: Anasi vá be akhafana vase ma sikhein mai monó namun má banasi va san mi sikhen ne sen kokhon afova vanta kayo ano iniyan mino.

*1:4: 3Yn 3

*1:5: 1Yn 2:7

*1:7: 1Yn 4:1-3

*1:13: Tiyarafenu ano aní ukhein ayofin akhafana e ma sikhein mai ena varufá ma mumunan nanin banta vain nan mi sikhen mino.