YONI MA KANÚ MANAUSÍEN UVANTEIN BOMPON MINO
(3 Yoni)
Yoni Ma Kanú Manausíen Bompon Uvanteí Pákenai Afova Vaya Ino
Ma vompon ma uvantein banta ino.
Baya varen orin banta Yoni vei furin ádesí ukhan ma uvarein mino.
Uvarein orana ino.
AD nainti (90) ráké mana antareti (100) ráké mai aúban mino.
Ma vompon ma uvantein baru ino.
Efesasí barurá ino.
Ma vompon ma uvaman amikhein kéká ino.
Romú kéká ano Khaiusin bí kokhon banta aví daran ban mino. Auyen avúavá ma uvantein bompompin (Niu Testameni) ma Khaiusin bí bain mai Koriní barurá ban (Romu 16:23, 1 Korini 1:14) Masedoniá barafá ban (Aposeri 19:29) inká Debí barurá ban ukhen mino. (Aposeri 20:4, 5) 3 Yoni vompompin ma vain banta ída mai vanta kayo vá manaí ukhen mifo manaí ukhein bí bain banta inon ten afova vanta kayo inikhen mino.
Nái ana vará ma vompon uvanten nafino.
Khaiusini mumunan má monó nanin banta ma ven amá orin ma avábá uantiyá ein ma san mi susu sian ten mino. Diotrefesin ne sin banta ano monó ayain banta kayo namuroí uantiyan mi Khaiusi mantaan ákona ino van Yoni ano vaya siamen mino.
1
Yonini Amusin Baya Ino
* Apo 19:29; Rom 16:23Téi Yisasintá ma mumunan iyain nanin bantai yoran bantan báké
éi sesi kama sirona uron mi Khaiusi van ná éin nan purasé tinunu iyákéi ma vompon uvaman amé uno.
Téi ma sinunu ukheruna sirona oe, éin aú iyampon mano kama ukhái eni yante vukhafa vá ano yere ákona ukhantiya amusin iyáke minó daná kama e varano van mi simúkuantiyá uno. * 2Yn 4Éi inte avúavá kasá bákeyá pura vaya ánain dakhafiyafo mai manáa sifá tiváeyan mano séin me sisimí iniréi kákan timusin é uno. Te sikhafana ano ma fura sikhein baya ánain ma vákuriyain baya ma séi iniyáké mai ena yanáká ma simusin iyaruna simusin esantaréi moeké timusin uantiyá uno.
Bafani Yoran Banta Kayorá Ma Kamaen Dafisí Pákena Ma Ákona En Tein Baya Ino
Téi ma sinunu ukheruna sirona oe, mireníe ena fáké monó doran banta kéká ano ma esanten oriya ma e amápin avían kaúde yafisiyaona avúavá mai Tiyarafenui kama yoraríi iya ono. * Tai 3:13Éi ma vetin avábá ure kama avúavá aní iyaona vaya van mará ma vain monó nanin banta siamíkan inen mino. Betí ankan ma éin me ampiren orono van iyantiya vá Tiyarafenu ano ma amusin ukhan nain aa sákesá manáa yanasinta aya esin ná mamaren orino. * 1Ko 9:11-12Mai fara vara seyo, vetí ankan Bafani yoraríi en nóken pasen afokhampin ma vain nanin banta finte ída mana ayain daná baré iyan mino. Mai vará máan banta kéká kama avúavá aní erá mai kéká aya iyáké inká manafiní uverá Tiyarafenui fura avúavá tian banasi amé tifano.
Monó nanin bantafin ma afova vompon uvamádékun orikhan mifo mai ma veyan ánon bantai ono van iyain banta Diotrefesi ano ída mana yanasí inten mino. 10 Téi ma oronté béi ma setin nan namu yorarí iyan mino sen ma soyampá baya siren namu vaya kayo siyain nan éin mo siamenté uno. Ena fáke monó doran banta kéká ma ída ve amápin o avían kaúden ída kama iyáken inká betin ída aya ino van ma monó nanin banta siamiyain nan deren tiamenté uno. Máan banta kéká ma aya iyain nanin banta mai monó namun pinte véi ano yo sianté iyan mino.
11  * 1Yn 3:6-10Téi ma sinunu ukheruna sirona oe, ída vá máan avúavá ena nanin banta aní iyáke kama avúavá ánain mana vá dakhafono. Kama avúavá ma varé iyain kayo ano aníen Tiyarafenui vanasi uno sé iyan mifo namu avúavá ma variyain kayo ano mai Tiyarafenu ída afová ukhé uno sen aní é iyan mino. 12 Máan té iyan mifo minó ano Demetriusini kama avúavá bá inká béi ma fura vaya siamiyain mái sian dákó iyan mino. Tetí ankan má dere ma veni kama avúava san tian dákó iyaruna mai siretí ankan afová ukhen nái fura vayan tiyá uno.
Ma Sipá Ma Kípan Baya Kayo Ino
13  * 2Yn 12Téimpin kokhon baya kayon bái éin tiameno van inikhé umpo ída vompompin uvaman amenté uno. 14 Mai fara vara seyo, seyantá tiretin o oniyáku sen má baya seno van mi inikhé uno.
15 Tiyarafenui ará kusin mano éin masá bano.
Mará ma vain arona kayo ano vetíi amusin baya siádan éi vaonafá oren mino. Tenti simusin baya yere maifá ma vain tirona kayo vá mana mana arariya siameno.

*1:1: Apo 19:29; Rom 16:23

*1:3: 2Yn 4

*1:6: Tai 3:13

*1:7: 1Ko 9:11-12

*1:11: 1Yn 3:6-10

*1:13: 2Yn 12