YUTI MA UVANTEIN BOMPON MINO
(Yuti)
Yuti Vompon Ma Uvanteí Pákenai Afova Vaya Ino
Ma vompon ma uvantein banta ino.
Yisasin nú Yemisin nú afá Yuti ano ino.
Uvarein orana ino.
AD sikisti-faipi (65) fin nafi áa sikisti-sikisi (66) fin nafin uvanten mino. Yerusaremí baru ma AD seventi (70) fin ira saman kaurein ída afoká ukhan mino.
Ma vompon ma uvantein baru ino.
Mai ma Kantasí Ukhein Bara e ma siyain bara Parestainí inon ten iniyan mino.
Ma vompon ma uvaman amikhein kéká ino.
Mana monó namun nafi áa kokhon monó namun kayofin nafi ma Yutan kéká ano mumunan iyain mi amikhen mino. Parestainí barafá bá Asiriá barafá bá inká Pesiá barafá bá ma vain mumunan kékápin ma Yuti monó doraríen noré eipái uvaman amikhen minon ten iniyan mino.
Nái ana vará ma vompon uvanten nafino.
Mai ma famúku avúavá bá monó ano ma sikhein baya ma maman tavi aipá kaiyan ma kampun bayafó banasi afova amiyain kayo van perano van mi amaan baya siádan ban mino.
1
Yuti Ma Amusin Baya Sein Mino
* Mat 13:55Téi Yuti Yisas Karaisini miyan ída van doran banta ma Yemisin afá baruna anon ma vompon uvaré uno.
Tifóe Tiyarafenui avábápin basin ma Yisas Karaisi yafíkanti vano van ma arakhein nanin bantafin mi ma vompon uvamádékun oren mino.
Tiyarafenui arunaná bá ará kusin má avábá in avúavá bá ano vá tiretimpin moéken bano.
Kampun Afova Ma Amiyáin Nain Kéká Ma Uman Baran Nain Baya Ino
(2 Pita 2:1-18)
Téi ma sinunu ukheruna sirona kéka soe, Tiyarafenu ano ma setin tiya uren evaránen tivíkeí pákena van mi vompompin uvádé tiameno van inikharé umpo mai ma fura vaya ma namuroí uantiyain kékáká dafiseno van mi uimpin ma vompon uvaman amé uno. Pura vayará ma mumunan in avúavá ano minó damú para oriyan bano van mi Tiyarafenu ano manádái vei kantasí ukhein nanin banta amikhantin ída kanaíen mana vanta ano yo arúden ena vaya khainten mino. * Kar 2:4; 2Pi 2:1Máan tukhan mi Tiyarafenu oo ma ída yaiyiyain kéká ano aúpáké inka siretin aúbaná o féken namu avúavá kasae varano van mi Tiyarafenu ano ume ampiantiyan mino sen tiretin tiamiyan mino. Máan banta kayo van mi setisi mana Ayafa ma vain Bafan Yisas Karaisini vaya namuroí inten ne sen mi inká mai kayon Tiyarafenu ano yaíden uman aminten ne sen sakhanampa vanta kayo ano fefái siádan baren mino.
* Eks 12:51; Nam 14:29-30Isarerí nanin banta ma Bafan mano Isipí kena aya uren iyanen oriyákan mai ma véintá ída mumunan ein kéká ma arukhá ein tiretí ankan afová ukhen nái evaráné tiamékuya afova suron ono van muno. * 2Pi 2:4Inká Tiyarafenu ano ma enisori kayo yoran amiran ma veni vaya átakharé uren ma vetin amein doran me ampikhein nan afová ono van muno. Tiyarafenu ano vetin ayanan kuren títípa ukhein barufin karavusií uran báken banasi ma yaimin nain damu san mi ave ukhen mino. * Esé 19:1-25; 2Pi 2:6, 10Inká máan mana en Sodomú baru vá Komorá baru vá maí kan baru ádé ma varé ein baru kayofin má ma famúku avúavá bá ída funtákein avúava sinta vá ano mo kákani suron ukhá ein tiretí ankan afová ono van muno. Mai varu kayo ma ira saman kaurein manon namu avúavá ma variyáin nain nanin banta ma ínaimpáké para van oriyan ban ira fóké ma vetin taman kaurin nain mi aní ukhen mino. Máan mana en mai ma nóken kain ódarákéi ma avúavá kasaé bariyá uno siyain kéká anon pamúku avúavá bariyáken baya inin avúavá me oyan amiren kakhan má ma vain enisori kayoi ákona van dere siren intiyan mino.* Afova vanta kéká ano mai enisori kayo van namu ukhein kayo inon tikhen mino. * Dan 10:13, 21; 12:1; Sek 3:2; 2Pi 2:11; Rev 12:7Máan té iyan mifo Ban Anon mano ma Mosesin au varano van ma aví bain enisori Maikorin má aruve aruve iyan maen béin ída oyampá baya sen mifo Tiyarafenu ano ana vá éin daíden uman aminon tein mino. 10  * 2Pi 2:12Máan tein mifo ma vanta kayo van ma siyaruna mai vetí ankan manon ída afová ukhein danasinta van oyampá baya siren betíi anunurá namu avúava sinta variyan mino. Máan ma iyain manon iyan má pon mái aasá oriyáken mi uman o maman be amaniná kaiyan mino. 11  * Esé 4:7-8; Nam 16:1‑35; 2Pi 2:15; 1Yn 3:12Máan kéka san mi sirun nan uantiyá uno. Mai fara vara seyo, Keni ano ma ve afá Eborin aruan purein an mi yen noin moékan uman mi varanten mino. Betí ankan Baramun an mi yen moni saro siren ara ara avúavá baranten mino. Inká Kora ma Tiyarafenu oyampá baya siyaréin ma arein an den mi vetíi namu avúava san aruan kípanten mino.
12  * 2Pi 2:13, 17Monó nanin banta vá ma avábá aní iyáke manafin dunan tádé nano nafin máan kéká anon eriven asuse avúavá bariyáken ída ayave van inton beyan ma nan nain nan manan inten mino. Mai kayo anon tókonten konan mano ma o átaru uvin ma uva ano yo fútian asuse uran ma ída á danton meren asuse ein an den mi mai ma iyáantan nain danasinta ída fura sen avúavápin maman kainten mino. Máan kékái ída ma aran iré iyain daa ana ma arú bá do yaruádan báken kano einíi iyain evaránen purinten mino. 13 Betí ankan ma namu avúava sinta variyain manon un nompin ma uvaen karantó uaren ma fain evaránen eriyan ma kákantá avaya seiníi iyan mifo ída ayave van é iyan mino. Inká me khoe khoe en ma noin ofu kayo an mi yakhen pasen kumayusí uaren ma sítípa ukheimpin tipá oriyan mino.
14  * Esé 5:18, 21-24Adamun táké ma o khaen eriyan ma yan manápá ifo afápá kan un kádan banta Inoki ma afoká iyáken mai nanin banta van máa mi sen sakhanampa vaya siádan baren mino. “Onano, Bafan mano vei ída yankaforen tauseni enisori vái eriyan mino. 15 Mai ma Tiyarafenun me oyan amiren béin oyampá baya siyáken ara ara namu avúava sinta ma variyá ein nanin bantan me yaíden betíi namu avúava sinta maman dákó uren uman aminten mino.” 16 Mai nanin banta ano aveantumpin baya vá inká oyampá baya vá tiren maen kasaen betíi anunurá namu avúavá sinta varé iyan mino. Máan tiyan maen beti ma variyain danasinta van betiyan amo siren maen ena nanin banta van kampun ten kama avúavái variya ono siren beti vaípákena kokhon danasinta inantiren baré iyan mino.
Mumunampin Ákona Ukhen Bano Van Ma Arakhein Baya Ino
17 Máan té iyan mifo séi ma sinunu ukheruna sirona kéka soe, setisi Bafan Yisas Karaisini aposeri kéká ano ma siamikhá ein baya vará ovare me ineno. 18  * 2Pi 3:3Ma vara kípan damú ádesí ma iyantin betíi namu anunu ánain mana yakhafiyáken Tiyarafenui avúava san ma siren intin kéká afoká intene síka inikhare ono. 19 Máa sikharé íkan mai vanta kayo ano saréa afoká ukhen mi siretin maman aúban daimiyan mino. Máan kékápin Tiyarafenui Aunan ída vákan mi vetíi yan bukhafa ánain dakhafen mai avúavá bariyan mino.
20  * Kor 2:7Máan tiyan mifo séi ma sinunu ukheruna sirona kéka soe, kantasí ma ukhein mumunan tasá mantaan ákona ukhe inká Kantá Aunan mano ma amin nain inintá ana vá amúkono. 21 Máan tiyáke setisi Bafan Yisas Karaisi ano ma vei arunaná pinté uaren ma ayun para van oriyan ban aunan ma varen me amin nain nan ma ave ukheya Tiyarafenui avábápin ná bano. 22 Máan tiyanti mai ma mumunan ída ákona ukhan ma kokhon ineine iyain kéka sará arunan uantano. 23  * Sek 3:2; Rev 3:4Máan tiyáke mai ma yaimin nain damú ma ira ano khanain kékasá aya ure avirano. Kokhon nanin banta ano fara vain betin nan arunan ure ayain nompo vetíi ume avúavá ano ma siretimpin erin nará dafían ákona ono.
Amúkimpó Ma Tiyarafenui Aví Daní Ein Baya Ino
24 Tiyarafenu anon tiretin nan eraven ankamin nafo siren dafían ákona ukhanti varé esin maen béi anan ume avúavá do sesé uantáden aviren orinti kakhakhein barufin amusin pinté o van nompo véin avisá daní ono. 25  * Rom 16:27; 2Pi 3:18Beya anan tetisi Bafan Yisas Karaisin pinté uaren Tiyain Tiyarafenu van mifo véin avisá daní ono. Minó kakhan má kini ákona vá béimpin bákan inká minó danáká ma yafisin ákona kayo vá báken minó danáká pefá dafíkaren taréa vain ínaimpáké dere fara oriyan banten mino. Pura ino.

*1:1: Mat 13:55

*1:4: Kar 2:4; 2Pi 2:1

*1:5: Eks 12:51; Nam 14:29-30

*1:6: 2Pi 2:4

*1:7: Esé 19:1-25; 2Pi 2:6, 10

*1:8: Afova vanta kéká ano mai enisori kayo van namu ukhein kayo inon tikhen mino.

*1:9: Dan 10:13, 21; 12:1; Sek 3:2; 2Pi 2:11; Rev 12:7

*1:10: 2Pi 2:12

*1:11: Esé 4:7-8; Nam 16:1‑35; 2Pi 2:15; 1Yn 3:12

*1:12: 2Pi 2:13, 17

*1:14: Esé 5:18, 21-24

*1:18: 2Pi 3:3

*1:20: Kor 2:7

*1:23: Sek 3:2; Rev 3:4

*1:25: Rom 16:27; 2Pi 3:18