2
Ena Aposeri Kayo Ano Ma Porin Má Ará Mana finí Ein Baya Ino
* Apo 15:2Fotini (14) orana orivíkái Banabasin nú Taitasin nú bá Yerusaremí evaráné ódé uno. Tiyarafenu anon téin aní uren maifá orino síkái Yerusaremí ma oré o váké maé ena nanin bantafin ma yoriyá eruna vaya kayo mai monó ánon banta kéká anan tiamiyaré uno. Taréa ma yoriyaruna yoran má peyante yoran má ano fara savifá o afeyoran nain nan mi vetí ankan iniren ará manafiní ino van mi máan té uno. Inká Taitasi maen Kiriki anan bantan báken téin má bákan mifo véin au khavino van betí ankan ída sen mino.
* Kar 1:7; 5:1, 13Ída máa sen mifo Yisas Karaisi ano ma man bayai karavusi fintena ma setin tivíkein avúavá ma aní ukhein baya ma átaru uvé tiyá tiferunafin manáa kampun mumunan bain banta kéká ano e féken tifuriyaren mi mai karavusifin tetin evaránen tivían kaono van mino. Máan tono van en mifo mai fara va vetin tító máa ída afokhan ame rauno. Kama vayai fura yaná ano siretin má para vano van muno.
Kokhon nanin banta ano Yerusaremí monó ánon bantaí ma ukhein kéka san kákan bí manten nen ten inikhen mifo séi ma inikheruna mai ída kákan daná ino. Mai fara vara seyo, aví bain má ída aví bain má ano Tiyarafenu avorá manaí anan ukhen mino. Mai van mi monó ánon banta kéká ano senti vayará ída manáa mo asotúen mino. * Apo 22:21Ída manáa vaya mo asotú ukhen mifo Tiyarafenu ano ma Yutan kayofin kama vaya siamin doran ma Pitan ameiníi en ena anan nanin bantafin ma kama vaya siamin doran téin timikhen mino sen afová ukhen mino. Mai fara vara seyo, Tiyarafenu ano ma Pitan má bákan ma Yutan kayofin doriyá einí anan en mi sen má báká ena anan nanin bantafin doriyá uno. Yemisi, Pita, Yoni néne van ma vanasi ano monó ákona uantan banta kéká ino ma siyain kéká anon mai ma Tiyarafenu ano séin tarisari uren ma ma yoran timikhein ódaren mi Banabasi rasan nan kana ino siren e sivían betimpin kaen mino. Máan turen mi verasan ákonaen tisimiyáken tirékan ena anampin doresirá inká teti Yutan kayofin dorano sen tisimen mino. 10  * Apo 11:29-30Máa siren mana vaya ma sisimein mai ona ma ída van nanin banta aya ino van mi sen mifo séi mai yoraríi fe iyákéi ákonaé doranté uno siré timusin é uno.
Pori Ma Pitani Namu Avúavá Maman Dákó Ein Baya Ino
11 Pita ma Antiokí erí maéi véi ma namu avúavá bariyain nan ben avorá asé uno. 12  * Apo 11:3Béi ma esé o unaven maen ena anan nanin banta ano ma monópin bain má kama avúavá en manafin kumamen dunan niyaren mino. Máan tiyaren mifo ínaimpáké Yemisini kéká ma oríkan maen au khavin avúavá ánain ma yakhafiyain kayo van péden betin má ída manafin kumamen dunan nen mino. 13 Máan tíkan inká Yisasintá ma mumunan iyain manáa Yutan kayo vá ano yere mai kampun avúavá barákan mai avúavá ano Banabasin má dere e avíádan maifin oren mino.
14 Máan tiyáken betí ankan ída kama vaya ánain puntáden dakhafiyáí téi ódaréi ena kéká avorá Pitan tiamé uno. “Éi Yutan anan banta anon ena anan banta ano ma Yutan kayoi avúavá ánain dakhafeiníi iyákeya ena anan banta ma vainíi ukha ompo fará ena anan kayo van Yutan kayoi avúavá ánain dakhafino van duvun iya fono.”
Yisasintá Ma Mumunan Iyain Nanin Banta Van Ma Funtákein Kéká Ino Sein Baya Ino
15 Máa siré tiamé uno. “Erasan Yutan anampin mi afoká ukhé umpo ume van ne ma siyain anampin ída afoká ukhé tiféuno. 16  * Apo 15:10-11; Rom 3:20-28; Kar 3:11Mosesini man baya ánain ma yakhafintá Tiyarafenu avorá ída funtákeruna nanin bantaíi ó tifanté umpo Yisas Karaisintá ma mumunan inain nanin banta ano anan Tiyarafenu avorá puntáken banten mino. Yisas Karaisintá ma mumunan iyá tiferuna mai aa sáké anan Tiyarafenu ano setin nan puntákein nanin banta e sinten mino. Mai fara vara seyo, mana nanin banta ano ída kanaíen minó man baya ánain ma yakhafin naintá Tiyarafenu ano funtákein nanin banta ino sinten mino.
17 “Yisas Karaisintá ma mumunan ó tifanuna mai ano anan Tiyarafenu avorá puntákeruna nanin banta vanté tifé umpo seti Yutan kayo vá deren ena anan nanin banta an dé umeí iyá tiféuno. Yisas Karaisi anó ayaen ume ákona uanté iyan nafino. Ída uron mino. 18 Mai ma séi ankaman barákukhá onunan man baya ma evaráné uvaranté maé mai séi man baya yurafurein bantan bá uno senté uno. 19 Mai fara vara seyo, man baya ánain ma vákurékun mai ano furino sin nain nan pasé mai ánain ída vákuronté umpo Tiyarafenu vái súpá ukhé banté uno. 20  * Kar 1:4Máan tukhen nan mi Karaisi má téi fe fúkéi séi seyan na va raumpo Yisas Karaisi anon tempin ban mino. Tiyarafenu Anin mano ma séi nan moéken anunu uaren ma sen nan e fúkein mumunantái vá uno. 21 Tiyarafenui sarisari ída maman paen danasí uré do ékano van muno. Mai fara vara seyo, Mosesini man baya ano ma Tiyarafenu avorá tetin maman puntákein nanin bantaí ma intin maen mai Yisas Karaisi fasavin puren mino.”

*2:1: Apo 15:2

*2:4: Kar 1:7; 5:1, 13

*2:7: Apo 22:21

*2:10: Apo 11:29-30

*2:12: Apo 11:3

*2:16: Apo 15:10-11; Rom 3:20-28; Kar 3:11

*2:20: Kar 1:4