3
Tiyarafenu Ano Ma Siren Mai Ánain Pura Sen Dakhafiyain Baya Ino
Au ma khavin avúavá ma au ina yaná ana ma vantin maen Yutan kéká ano intesá ená ena anan banta kéká esantanten nafino. Au khavin avúavá ano kama yanasá afoká uádé iyan nafino. Pura uron mino. Tiyarafenu ano Yutan kayo ara ara kama yanasinta amikhen mino. Esé araíen minó bei vaya amikharen mino. Pura ino, manáa ano vetí ma siadákaré ein baya yurafuren mai ánain ída yakhafé iyan mifo máan ma inain nan Tiyarafenu ano veyan ma siádákáré ein baya yurafurinten nafino. Ída uron mino. Minó barará banta ano kampun té iyan mifo Tiyarafenui vompon dóki ano ma sikheiníen Tiyarafenu veyáká anan pura sé iyan mino.
“Tiyarafenu oe, éi funtákein avúavá máa fosá téin kó tisintano.
Beti ma éin kó tiantano van inti maeya éi vetíi kó darádeya funtákein kó anan tin nono.” Íbo 51:4
Tetisi namu avúavá ano ma Tiyarafenui funtákein avúavá ma maman dákosí urantí maé mai seti inte esá tente rafuno. Tiyarafenu ano ma setinti ume ayá ma anona simin nain nan mai véi namu avúavái iyan minó tétifante rafuno. (Manáa nanin banta ano máan ineinen é iyan mino.) Ída uron mino. Tiyarafenu ano ma ída kama avúavá ánain ma ena ena vákurinten maen intesá uren ná béi minó barará nanin bantai avúavá daiminten nafino. Manáa ano máa sen iné iyan mino: “Tenti kampun baya ano ma Tiyarafenui fura vaya ma maman dákó intin mai ano veni kákan bí moékantin ma kákani suron iyantin maen mai véi nái anarasá téin nan ume vanta ino siren ná namu miyan timinten nafino.” Erí namu avúavá bariyá tifékun mai ráké moéken kama avúavá afoká ino ma siyanteya mai asuse vayan té iya ono. Manáa vanta ano sen tufin kuráden téi ma siyaruna vaya van asuse vaya vá manaí ukhein bayan tiyan mino sé iyan mino. Mai ineine máden ma mai avúavá ánain dakhafiyá inain kékái Tiyarafenu ano yaíden mai ayá namu miyan aminten mino.
Ma Varará Ma Mana Ída Funtákein Nanin Banta Vain Baya Ino
* Rom 1:18; 2:24; 3:23Máan tiya ompo mai seti Yutan kéká anó ena anan kayo esantakhé tife rafuno. Ída ino! Minó Yutan kéká bá Kiriki kéká bá ano manaí é umefin bá tiféuno. 10 Mai van Tiyarafenui vompon dóki ano máa sikhen mino.
“Ída mana vanta ano funtákein avúavá baré iyan mino.
Ída uron mino. 11 Ída mana ano kama afova manten mino.
Ída mana ano Tiyarafenu van dosikhen mino.
12 Minó ano inka Tiyarafenu oyan amen mino.
Minó ano mo namu uron en mino.
Ída mana ano kama avúavá bariyan mino.
Ída uron mino.” Íbo 14:1-3; 53:1-3; Ekr 7:20
13 “Betíi vaya ano vanta masí ma yuvakhen namu aunka é iyainíi ukhen mino.
Betí ankan kampun baya anan té iyan mino. Íbo 5:9
Betin oofen namu osafáei aufon ma víkakhen avanen eraveiníi iyan mino. Íbo 140:3
14 Betí ankan ena vanta ma namu uren aran amiyan uman amin baya anan té iyan mino.” Íbo 10:7
15 Beti ainen ena vanta aruan purono van manan é iyan mino.
16 Betí ankan ma oriyaintá ena nanin banta namu uanten uman amen en nó é iyan mino.
17 Ena nanin banta vá ma ará manafiní uren ban avúavá betí ankan ída afová ukhen mino.” Ais 59:7-8
18 “Tiyarafenu ano ma vetí ankan uman amin nan ída feré iyan mino.” Íbo 36:1
19 Máan tukhein nan mi man baya ma amikhein nanin banta ano mai man baya ano ma sikhan nain aránaopa sá bano. Para vara seyo, ínaimpáké ma Tiyarafenu ano ma varará nanin banta ma yaimin nain damú ída mana ano kanaíen tiyáken téi man baya ída afová ukharé uno sinten mino. 20 * Íbo 143:2; Rom 7:7; Kar 2:16Man baya ánain ma vákurin avúavá ano Tiyarafenu avorá ída funtáken banten mino. Para vara seyo, man baya ma afova suron ma inten mai seti ume nanin bantan bá uno sen afová inten mino.
Yisas Karaisintá Ma Mumunan Iyain Kayon Tiyarafenu Ano Ume Arúantáden Puntákein Nanin Banta E Sen Aré Iyan Mino
21 Man baya ánain ma yakhafintasa Tiyarafenu ano setin nan puntákein nanin banta e sinten naino. Ída ino. Pefá ma Tiyarafenui vompon dókifin ma sikaré einíen ena aa sákéi setin nan puntákein nanin banta e sinten mino. 22 * Kar 2:16Ume arútintano van muno siren ma Yisas Karaisintá ma mumunan inain nanin bantan Tiyarafenu ano ume arúantáden puntákein nanin banta e sinten mino. Yutan nanin banta fi ena anan nanin banta fi mai aa sáké anan Tiyarafenu ano minó aviranten mino.
23 Mai fara vara seyo, minó nanin banta ano umeí ukhéi Tiyarafenui kakhakhein avúavápin o afasí ukhé tiféuno. 24 * Rom 5:1Yisasi ma setin ume arútintákein mairái Tiyarafenu ano setin tarisari uren puntákein nanin bantae siyan mino. 25 Tiyarafenu ano ma Yisasin tiantan erein mai véi furintin beni nare ma vanain nain mano minó bei vanasii ume arúantano van mino. Mai avúavá ma Tiyarafenu varein manon tetin nan puntákein nanin bantae siyan mino. Pefá Tiyarafenu ano funtákein avúavasíi en umeí ma ein nanin banta ída ainen uman amikharen mino. 26 Máan mana en mi saréa ma ume nanin banta ano Yisasintá ma mumunan in maen Tiyarafenu ano funtákein nanin bantae siyan mino.
27 Máan tukhen mifo mana vanta ano kanaisá en ná téi kama avúavá bariyákun Tiyarafenu ano amusin iyan mino siren ná be amo sinten nafino. Ída ino. Man baya ánain ma vákuriyá tiferuna rasaino. Ída ino. Tetisi mumunantái funtákein nanin banta e sinten mino. 28 Para vara seyo, mumunan ma iyá tiferuna anon Tiyarafenu avorá puntaké tifé umpo man baya ánain ma vákurin avúavá ano vaino. Ída ino.
29 * Rom 10:12Tiyarafenu maen mai Yutan kayoi Ayarafenu aná ban nafino. Béi ídá ena anan nanin bantai Ayarafenu van nafino. Ída ino. Béi ída Yutan kékái Ayarafenu ana van mifo ena anan nanin bantai Ayarafenu vái van mino. 30 * Diu 6:4; Kar 3:20Máan tukhan maen mai mana Tiyarafenu anan báken pura sen ma mumunan in aa sáké anan Yutan kéka safi inká ena anan nanin banta fi e avían puntákein kéka se sinten mino. 31 * Mat 5:17Máa sinten mifo mai seti nan man baya me ifá uren mumunan in ain mana yakhafino vara fino. Ída uran mino. Pura sen mumunan in avúavá anoi man baya maman ákona iya ono.

*3:9: Rom 1:18; 2:24; 3:23

*3:20: Íbo 143:2; Rom 7:7; Kar 2:16

*3:22: Kar 2:16

*3:24: Rom 5:1

*3:29: Rom 10:12

*3:30: Diu 6:4; Kar 3:20

*3:31: Mat 5:17