3
Man Baya Ma Yakhafin Avúavá Bá Mumunan In Avúavá Bá Baya Ino
Karesiá nanin banta ano ma óen iya vaona oe, Yisas Karaisin ma yaa unkamádantá arukhá ein tiamékuya siretiyantá mai fefái siretin ma oneiní ukha ompo saréa iye anó tiretíi ineine asuse uantiyan nafino. Téi siretimpin mana vaya máan ina onté uno. Tiretí ankan ma Kantá Aunan bareona mai man baya ánain ma yakhafintasá bare rafono. Áa kama vaya ma iniren mairá ma mumunan in tasá bare rafono. Kantá Aunani ákonarái araíe mumunan ukhare ompo fará óen uareyá tiretíi ákonará mantákheyá Tiyarafenu ano kama vanta e sinten mino siya rafono. Mai ma ara ara uman kayo ma siretimpin afoká iya ma verai siyáke ma variyá eona mai náiná anarasá mantareyá taréa fasavifá mai mumunan karúdanto rafono. Tiyarafenu ano ma siretin Kantá Aunan amíden ma enará ukhein avúavá ma siretimpin aní iyain mai Mosesini man baya ánain ma yakhafiyaona rasafino. Ída ino. Karaisini vaya ma inire mumunan iyaonará ino.
* Rom 4:3, 16; Yem 2:23Abaraamun ná onano. Beni mumunantái Tiyarafenu ano funtákein banta e sikhan mino. Esé 15:6
Máan tukhein nan mi Tiyarafenurá ma mumunan iyain kayo van Abaraamun akhafana ino se afová ono van muno.
* Rom 4:3, 16; Esé 18:18; 22:18Ena anan nanin banta ano kama vayará mumunan intin betin nan puntákein nanin banta e sen aranten pasen mi Tiyarafenu ano afová ukhen kama vayafó pefái Abaraamun iyáanten bei Vompon dókifin máa sikharen mino. “Éin pintéi uaré ma varafin ma vain nanin banta minó avábá uantanté uno.” Esé 12:3
Máa sikhein pasen mi ventá ma mumunan inain kéká ano yeren mai ma Abaraamu mumunan uren barein avábá baranten mino.
10 Máan tinten mifo man baya ánain ma setí ankan bákuronuna anon Tiyarafenu avorá puntákein nanin bantaí onté uno ma sen inin nain kayo amaninái Tiyarafenui aran naná banten mino. Mai fara vara seyo, Tiyarafenui vompon dóki ano máa sikhen mino. “Tiyarafenui vompon dókifin ma minó man baya vain ánain ma ída vákurin nain nanin banta amaninái veni aran naná banten mino.” Diu 27:26
11  * Kar 2:16Máan tukhein nan mi man baya ánain ma yakhafin nain nanin banta ano Tiyarafenu avorá ída funtákein kayon banten mino sé afokái afová ó tifanté uno. Mai fara vara seyo, Tiyarafenui vompon dóki ano máa sikhen mino. “Mumunan ma inain nanin banta van mi Tiyarafenu ano funtákein nanin banta e sirantin ayun para vanten mino.” Aba 2:4
12  * Rom 8:3Man baya ánain ma yakhafin maen mai mumunan má ída manaí ukhen mino. Mai van mi Tiyarafenui vompon dókifin máa sikhen mino. “Ayun ma fara van oriyan ban aunan ma varano van inain mano vá minó man baya ánain ná bákurino.” Riv 18:5
13 Máan tinten mifo man baya ano setin uman timiyaréin mi Yisas Karaisi ano setin evaránen tivirano van daa unkamádantá e fúkan mi mai van Tiyarafenui vompon dóki ano máa sikhen mino. “Daa unkamádantá ma furin nain nanin banta amaninái Tiyarafenui aran naná banten mino.” Diu 21:23
14 Tiyarafenu ano ma Abaraamun iyáantákaré ein mai avu ena anan nanin banta ano Yisas Karaisin pintéi uaren evaránen aviranten mino. Máan tukhein nan mi mumunantá anan mai ma iyátintan baré ein Kantá Aunan baranté tiféuno.
Man Baya Vá Tiyarafenui Iyáantan Baya Fáke Vá Ino
15 Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, seti ma ma varará bá tiferuna fákena vaya siamékuya inin nono. Mana vanta ano ma ve ina yanasinta yaíden ma ve akhafana iyáantádú uren ma vompon uvamádantin baré inain mai ída ena vanta ano yo varen nafi inká asótúen nafi inten mino. 16  * Esé 12:7Tiyarafenu ano Abaraamun má be anin mái iyáantákaren mino. Mai van mi Tiyarafenui vompon dókifin ída kokhon iyampon nan “e akhafanafin” ne sikharen mifo “e akhápin” ne ma sikaré ein mai Yisas Karaisin nan mi sikharen mino. 17  * Eks 12:40Ma ma siyaruna vayai ana máan mi ukhen mino. Tiyarafenu ano Abaraamun má ma kasen manafin ban baya siran ma fo antareti ifo teti (430) orana orivin maen ínaimpákéi man baya afoká ukhein pasen mai man baya ano mai ma ará manafiníen ma inká iyáanten ukharé ein baya ída yo avékaan akhempá kaúken mino. 18  * Rom 4:14Mai fara vara seyo, Tiyarafenu ano vei sarisari fói Abaraamun iyáantákaren mino. Máan tukhein nan mi man baya finté ma uaré minó daná bariyákun maen mai ma iyáanteini aran ída afoká inten mino.
19  * Apo 7:38; Rom 5:20Máan tinten mifo mai fará man baya amen nafino. Tiyarafenu ano fefái iyáantáken mi ume aní ino van man baya amikharéin mai ma Tiyarafenu ano iyáantan baré ein iyampon ma afokáin mairái me kanaíen mino. Tiyarafenu ano man baya enisori kayorá dákan inká enisori kayo ano aúban banta Mosesin amíkan mi setin timikharen mino. 20 Kankanan banta ano ma ará manafiní ono van maen aúbaná bantan dosiren ará manafiní é iyan mifo Tiyarafenu veyáká anan báken beya anon Abaraamun iyáantákaren mino.
Man Baya Maen Mai Setisi Yafisin Tifóe Ino
21  * Rom 8:2-4Máan tukharen mifo mai ma Tiyarafenu ano fefá iyáantan baré ein masá man baya ano namuroí ukhen nafino. Ída uron mino. Man baya ano ma auyen aunan ma simiyantí tiferá mai ánain ná dakhafiyá Tiyarafenu avorá puntáké bá tifano. 22 Máan tó tifanté umpo Tiyarafenui vompon dóki ano máa sikhen mino. Ume anon minó nanin banta karavusií uádá bá tifé umpo mai ma Tiyarafenu ano ma iyáantan ma vain danasinta ma vará tifanuna aa ma vain mai Yisas Karaisintá ma mumunan in mano ino.
23  * Kar 4:3Mumunan in ma ída yákó ukhan maen man baya ano setin karavusií uádá eriyaré ékun mi Karaisintá ma mumunan intin ma man bayai karafusi finte ma útútintan aa Tiyarafenu ano maman dákó en mino. 24  * Rom 10:4Man baya ano yafisin tifóení ukhen tetin afova simiyan tiviren eriyaren Yisas Karaisin tái me khaen mino. Máan tukhein nan mi Karaisintá ma mumunan é tifékun maen Tiyarafenu ano setin nan puntákein nanin banta e sinten mino. 25 Máan tukhein nan mi mumunan inka yákó ukhein teti ída evaráné mai yafisin tifóeni aránaópá banté tiféuno.
Yisas Karaisin Pintéi Tiyarafenu Akhafanaí Ukhé Tiféuno
26  * Yon 1:12Máan tukhein nan mi Yisas Karaisintá ma mumunan eona anon Tiyarafenu akhafanaí ukha ono. 27  * Rom 6:3Para vara seyo, monó non ma vareona anon Yisas Karaisin má túpá uveya véin maman ayá au anamun ma einíi ukha ono. 28  * Rom 10:12Taréa ída Yutan banta van ena anan banta van ída miyan ban doran banta van para van banta van inká ída afon ban anasi van ukhen mifo minó ano Yisas Karaisimpin o asotú uveya manan ba ono. 29  * Rom 4:13Yisas Karaisini kéká ma vanteya mai siretí ankan Abaraamun akhafanan baona minó daná ma Tiyarafenu ano ma véin iyáantákaré ein mai siretin ninaíi inten mino.

*3:6: Rom 4:3, 16; Yem 2:23

*3:8: Rom 4:3, 16; Esé 18:18; 22:18

*3:11: Kar 2:16

*3:12: Rom 8:3

*3:16: Esé 12:7

*3:17: Eks 12:40

*3:18: Rom 4:14

*3:19: Apo 7:38; Rom 5:20

*3:21: Rom 8:2-4

*3:23: Kar 4:3

*3:24: Rom 10:4

*3:26: Yon 1:12

*3:27: Rom 6:3

*3:28: Rom 10:12

*3:29: Rom 4:13