2
Aronará Ana Ma Kama Iyaí Pákena Van Ma Sikhein Baya Ino
* Apo 10:34; Yem 2:9Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, manáa kayo van mana anunu ureya ma ena kéká oyan amiyáke mae mai inte ana vará teyá tetisi kakhakhein Bafan Yisas Karaisintái mumunan ukhé uno siya rafono.
Tiretíi átarufin ma mana vanta ano kama ukhein auí daná bá kákan miyantá bain ankaroro vá uren erintin ma inká ena vanta ano yáka ráka ukhein auí daná ma uren erinti ma kokhon ona vain banta van tiamesin kama karáká kumamintiya ma inká ona ída vain banta van ma mesapá o mantakheya vanó tinte fo áa varará kumanenó tiyanteya fo mai siretí ankan mi yaimin bantíi uveyan tiretíi namu ineine fóké banasi yaimiya ono.
* 1Ko 1:26-28Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, ma vaya vá ineno. Ma varafin ma ona ída vain nanin banta van mi mumunampin moéken kákaní inten ne sikhen mino. Mai kéka anon mai ma Tiyarafenu anunu iyain kéká ma iyáantan bain dafisimpin orintéin aní ukhen mino. Máan tukha ompo siretí anon mai ma ona ída van kéká ayave amiya ono. Kokhon ona ma vain kéká anon tiretin nina yaná máden asuse uren avían kópin kaiyan mifo mai van ídá afová intoyá kama iyá ba rafono. Mai ma Tiyarafenu ano ma Yisas Karaisini kama ví ma maman tiretin amaniná ma kaein banta mai vetí ankan manon oyampá baya sein mino.
* Mat 19:19; Kar 5:14Mai fura ino. “Eyan nan ma anunu iyaonaí e vá ena van anunu ono” Riv 19:18
sikhein man baya ma Tiyarafenui vompon dókifin bain ánain ma fura se vákurinte maen pura yanasí inono. * Diu 1:17Máan tukhen mifo mai ma ona vain kékái vaya ánain mana ma yakhafinte mae mai man bayan durafúde umeí eono.
10  * Riv 19:37; Nam 20:7-12, 24; Mat 5:19Para vara seyo, iye anó minó man baya yakhafiyáken ná mai fintena mana man baya yurafurinten nafi mai Tiyarafenui minó man bayan durafuren mino. 11  * Rom 13:9; Diu 5:17-18Para vara seyo, mai Tiyarafenu ano anan temi, “Ída vá pamúku avúavasí ono.” Eks 20:14
Inká ena máa sikhemí, “Ída vá banta aruan purono.” Eks 20:13
Máa sikhanti ma sireti ma ída famúku avúavásí iyáke ma vanta aruan purinte mae mai man bayai yurafure ono.
12  * Kar 6:2; Yem 1:25; 1Pi 2:16Máan tukhantiya vaya ma sin nona fi áa nái avúavasá barante fo mai ovare vá me ineno. Mai ma avábá bain man baya ano ma ume fintena utúantaya ma vaona anoi kó tiantanten mino. 13  * Mat 5:7; 18:32‑35Mai fara vara seyo, ena nanin banta van ma ída arunan uantiyaré esin maen Tiyarafenu ano éin ída arunan uantanten mino. Máan tinten mifo ena van ma arunan uantiyaré esin maen mi Tiyarafenui arunaná ano vei kó pintena siretin ampiantanten mino.
Mumunan Mano Ma Kama Avúavá Ída Maman Dákó Inten Maen Mai Mumunan Púken Mino
14 Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, siretíi avúavá ano ma ída kama ukhantiya mai nái ana vará teyá tetí ankan mumunan ukhé tiféuno siya rafono. Máan mumunan mano ída kanaíen mana nanin banta aya urantin Tiyarafenu ano aviranten mino. 15  * 1Yn 3:17Afá aváe ano fi áa ayofi ano fi ma yunan má auí daná ba san ma iyantiya ma 16 mana yaná ída aminton ma inka ino múmúká bákeya kama e yunan niyasin ná Tiyarafenu ano avábá uantano ma sin nona ano mana kama yanasá maman dákó inte fono.
17 Máan tukhanti afovasá ono. Mumunan iyáken ma kama yorarí in avúavá ma ída vantin maen mai mumunan mano mo faen danasí en purein an mi yakhen mino.
18  * Kar 5:6Manáa ano kokhon ineine uren máa sé iyan mino. “Manáa kéká ano kama mumunan má bákan maen inká ena kayo ano kama yorarí in avúavá bá ban mino,” siya ompo séi siretin tiamenté uno. Tiretíi kama yorarí in avúavá ma ída vantí maé tiretíi mumunan ída onanté umpo sesi kama yorantái sesi mumunan aní ékuya onan nono.
19 Mana Ayarafenu anan ban minó tireya siretí ankan mumunan iya rafono. Mai fura ino. Namu aunan kayo vá ano yeren mumunan iyáken avinantampin ban mino. 20 Tireti óen banta kayo oe! Kama yorarí in ma ída vain mumunan mano ma mo namuen asuse ukhein mai inte yamusá afová inte rafono.
21  * Esé 22:9-12Teti sinafu Abaraamu ma ve anin Aisakin ma on kará nará uádantá ma Tiyarafenu íkun uan amein avúava san ma Bafan avorá puntákein bantae ma sikhá ein nan ídá ovaré me iniya rafono. 22  * Ibu 11:17-18Tiretí ankan afovasá ono. Beni mumunan má kama yorarí in má ano manafiní uven doran mi veni mumunan mano mo fura yanasí en mino. 23  * 2Kr 20:7; Ais 41:8Máan tukhan mi Tiyarafenui vompon dókifin ma varé ein bayai mo khanaíen mino. Mai vaya ano máa sikharen mino. “Abaraamu ano Tiyarafenurá mumunan uran mi véin maman puntákein banta e siran,” Esé 15:6
banasi ano yere véin nan Tiyarafenui kama arona e sen ariyaren mino. 24 Máan tukhein nará afová ono. Mumunan mana ma in mano va Tiyarafenu avorá tetin maman puntákein nanin bantaí iyan naifo setisi kama yoran má ano yeren máan té iyan mino.
25  * Yos 2:1-21; Ibu 11:31Pamúku nanin Reapin má dere anon mai avúavá tetin aní ukhen mino. Afurin banta kéká ma avían aúpá kaúdákaren ma sianta ena aí páké uaren ma evaránen orein avúavá anoi Tiyarafenu avorá puntákein naniníen mino. 26 Kama yorarí in mumunan ma ída vantin maen mai mumunan mano furein an mi yakhen mino.

*2:1: Apo 10:34; Yem 2:9

*2:5: 1Ko 1:26-28

*2:8: Mat 19:19; Kar 5:14

*2:9: Diu 1:17

*2:10: Riv 19:37; Nam 20:7-12, 24; Mat 5:19

*2:11: Rom 13:9; Diu 5:17-18

*2:12: Kar 6:2; Yem 1:25; 1Pi 2:16

*2:13: Mat 5:7; 18:32‑35

*2:15: 1Yn 3:17

*2:18: Kar 5:6

*2:21: Esé 22:9-12

*2:22: Ibu 11:17-18

*2:23: 2Kr 20:7; Ais 41:8

*2:25: Yos 2:1-21; Ibu 11:31