5
Yisas Karaisi Anon Tetin Kama Uren Kusin Timirá Bá Tifé Uno
Yisas Karaisi ano inká man bayai karavusi finte útúden tetin maman kusintá kaí bá tifé umpo mantaan ákona uveya vá ará kuse vano. Ída vá evaráneya man bayai miyan ída van doran nanin bantaí uvesin ná damuádantiya vano.
Ineno. Téi Pori anon ma vaya siretí ankan tiamiyá uno. Au khavin avúavá ma fara fákare vante mae mai Yisas Karaisini yoran mano ída uron mi siretin ayainten mino. E au ma ifáe nan ma khaviyain kayon evaráné tiamenté uno. Máa ma iyante mae mai minó man baya ánain ná avové ure yakhafono. Mai fara vara seyo, man baya ánain ma yakhafin mano ma Tiyarafenu avorá puntákein nanin bantaí ma inteya mai Karaisin pintena siretin do síkarantiya Tiyarafenui sarisarifin ída van nono.
Máan tin nompo setí ankan puntákein bí barano van ma inikheruna kéká ano Kantá Aunani ákonará mumunan ukhé mai van mi ave ukhé bá tiféuno. * 1Ko 7:19; Kar 6:15Mai fara vara seyo, Yisas Karaisintá ma mumunan iyá tiferuna mai anon au ma khavin má ída ma au khavin má maman paen danasí ukhen mifo Tiyarafenurá ma mumunan uren ma ena nanin banta ma ará amin manon pura yanasí ukhen mino.
Tiretí ankan kama e oriyare ompo iye anó tiretíi aa iyádayá pura yaná ma yakhafiyá eona me ifáe rafono. Mai ma saréa yakhafiyaona ineine mai ída Tiyarafenu finté erikhein mino. * 1Ko 5:6Máan tukhen mifo siretin aúbaná mana namu vanta váken mi sító máa yisi ano ma ainen beretifin orera einíi iyan mino. 10  * 2Ko 11:15; Kar 1:7Bafan mano siretin evaránen avíádantiya séi ma mumunan iyararuna yanasintará mumunan onono sé inikhé uno. Mai ma siretíi ineine máden asuse uren ma uman amiyain banta kéká Tiyarafenu ano yaíden uman aminten mino.
11 Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, banta ano vá au khavino ma siyákun mai fará betí ankan téin tirirí iyan ban nafino. Téin ma sirirí iyan bain manon aní iyáken mi Yisas Karaisini ma yaa unkamádantá purein mano ma vanasi evaránen avíkein baya siamiyan bano van mino. Mai avúavá anon betí ankan aran naná amé iyan mino. 12 Au khavin avúava san ma siretin uman amiyain mai kayo ano vetí au vasá kavino.* Betí avankan masá do vían karúdano. Béi aran nan uaren tikhein baya ino.
13  * 1Pi 2:16Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, Tiyarafenu anon tiretin maman kama uren mi kuse vano van anunu ukhen mifo ída vá evaráne ume avúavápin oriyaya avábá posá ben moéken ayain maran ná iya vano. 14  * Rom 13:9Mai fara vara seyo, minó man baya ano mana man bayafin manan bákan mai ano máan mi sikhen mino. “Eyan nan ma anunu iyaonaíe vá ena van anunu ono.” Riv 19:18
15 Máan tin nompo ída ma ará amin maran into ma aruve asive ana ma inteya mai sireti yantái namuin maran inompo yafían ná ákona ono.
Kantá Aunani Ákonará Ma Van Baya Ino
16 Máan tukhein nan mi Kantá Aunani ákonarasá auyen aunan mamare vá ume avúavái anunu ánain ída yakhafono van mi inin amiyá uno. 17  * Rom 7:15-23Para vara seyo, ume avúavá bá Kantá Aunan má ano ven maman bararasí in maran iyáken maen aruve asive iyain pase mai ma varano sinona yaná ída kanaíe varan nono. 18 Máan tin nompo Kantá Aunan mano ma aviren orinti mae mai ída evaráne man bayai aránaópá ban nono.
19  * 1Ko 6:9-10Tiretin ará ma mantanti ma ume avúavá ánain ma yakhafesin maen tiretíi vampin ma yanasintan afoká intin ena nanin banta ano mai avúavá kasaen onanten mino. Pamúku avúavá bá pain avúavá bá namu avúavasí ono van ma ará manta avúavá bá 20 inká kampun ayarafenurá ma monó tin avúavá bá uvátakhan avúavá bá namuroí in avúavá bá arankantin ma asivin avúavá bá ará namu uantan avúavá bá ena ina yana san anunuin avúavá bá eyan nan mana inin avúavá bá bayafó aruvúden aúban daimin avúavá bá 21 kamaen bain banta kayo ma ará namu uantan avúavá bá ákona non naren ma óen uaren báden non avúavá bá ino. Máan avúava sinta vá ma varé in nain nanin banta ano ída uron mi Tiyarafenui yafisin pintena yanasinta varantéíi mai ma fefá tiamiyá erunaíi é tiamé uno.
22 Máan tukhen mifo Kantá Aunan mano ma setinti saunantá ma yafíben maen mayan aran mi imádanten mino. Ena van anunuin má amusin en kusen ban má bempáké báken ena avábá in má kamaen puntáden non avúavá bá 23 kayone en ban má inká ei avúaváká dafisin má ino. Ída ena man baya ano mai kama avúava sinta ánain ma vákuriyain aasá iyaranten mino.
24  * Rom 6:6; Kor 3:5Yisas Karaisini kékasí ma ukhein kayo ano fefái vetíi ume avúavá daa unkamádantá aruan púken mino. 25 Taréa ma Kantá Aunan mano ma setimpin ma vantirá mai minó tetin tufin ma Kantá Aunan mano ma yoriyain ánain mana vá dahafó tifano. 26  * Fir 2:3Tetí ankan ída vá te siví daní erá aruvin afoká ino van ena ará antarerá inká ena ará namu ó tifano.

*5:6: 1Ko 7:19; Kar 6:15

*5:9: 1Ko 5:6

*5:10: 2Ko 11:15; Kar 1:7

*5:12: Betí avankan masá do vían karúdano. Béi aran nan uaren tikhein baya ino.

*5:13: 1Pi 2:16

*5:14: Rom 13:9

*5:17: Rom 7:15-23

*5:19: 1Ko 6:9-10

*5:24: Rom 6:6; Kor 3:5

*5:26: Fir 2:3