3
Kantasí Ma Ukhen Ban Man Baya Ino
* Mak 12:36; 16:19; Efe 1:20Tiyarafenu ano Yisas Karaisin má inka orun avían mantara va ompo inaru fáke yanasintará ana vá kakhábe orono. Para vara seyo, mai varurái Yisasi ano vei kin karáká Tiyarafenui ayan kurompá kumanten mino. * Mat 6:33Inaru fáke yana san mana vá ineine iyáke ída vá ma vara ráke yanasintará inin kaono. Mai fara vara seyo, Yisasin mái siretí ankan púben nan ben mái siretíi aunan mano Tiyarafenufin aúpá ban mino. Yisasi maen tiretí ankani aunan mi vain Tiyarafenui ákona kakhan má ma e unen dákó inain damúi siretin má dere yákó inono.
Tiretí Aúpin Ma Vain Namu Avúavasá Aruan Purono
* Rom 6:6, 11; Efe 4:19; 5:3-6Máan tukhein nará ma vara ráke avúavá ma siretí ankan aúpin bain ná aruan purono. Kampun ayarafenu rá ma monó té iyaona mai famúku avúavá safi fain avúavá safi ará manta avúavá safi namu avúavá safi inká ena ina yana san ma aranan avúavá safin ban mino. Mai fara vara seyo, Tiyarafenui aran naná ano mai avúavá ma variyain nanin banta amaninái erinten mino. Pefá tiretin má deren mai ma namu avúavá bariyain kéká bá avunté uveya mai avúavá bariyare ono. * Efe 4:25-29; 5:4Máan tiya ompo mai ma aranan uren ma ena ará namu uantáden ma oyampá baya sin avúavá bá inká namu vaya ma sin avúavá bá ina vá taréa ifasá tifano. * Efe 4:22, 25Tiretí ankan ída vá kampun bayafó monó nanin banta van e sian more mere ono. Mai fara vara seyo, fefái mai avúava sinta me ampikha rono. 10  * Efe 4:24Peyante avúavá inka me ampireya auyeníi ukha rono. Tiyarafenu ano siretí ankan maman auyení uren ena ena yamú kama afova kayon amiyákayai véin má manaí ukha rono. 11  * Kar 3:28Máan tukhái auyení ma ukhé tiferuna nanin banta ano manaíi ukhé tiféuno. Maifin ída Kriki vanta fi Yutan banta fi au khakhein nafi ída au khakhein nafi áa ena vaya siyain nafi áa ena vara fáke vanta fi áa miyan ída van doran banta fi inká para van banta fi van mino. Mai fara vara seyo, Yisasi veyáká anan báken minó nanin bantafin ban mino.
Ena Ma Avábá In Baya Ino
12  * 1Pi 2:9Tiyarafenu ano sireti maman kantasí uren tesina e siren anunu ukhen mino. Máan tukhein nará ma avúava sinta vá bararo. Ena nanin banta van arunan uantáde kama iyáke vá inká ará bararasí ureya vempáké kama e kuse vá bano. 13  * Efe 4:2, 32Bempáké manafin bákeya vá ben ma ará namu uantan maran ma ukhá inona vasá tirun noe sin maran iyáke vá inká tiretin ma namu uantákáin naini ume vá ampiantano. Bafan mano ma siretíi ume ampiantákeiní eya vá ena nanin bantai ume ampiantano. 14  * Rom 13:8-10Máan tiyáke mae ena nanin banta vá avábá ono. Para vara seyo, ena ma avábá in manon ara ara avúavá esantakhen mai anon minó nanin banta o fáke e fáke uádan manafin ban mino. 15  * 1Ko 12:27; Efe 4:4; Fir 4:7Yisasin pinté ma eriyain ará kusin ná áesin tiretin auká dafisino. Tiyarafenu ano ma siretin araren ma ará kusin amira ma mana vukhafaí ukhaona vará ena ena yamusá tusu siantano.
16  * Efe 5:19Yisas Karaisini vaya vá áesin tiretí ankampin moéken báken ná mai ano siretin kama ineine amintiya vá ben ayain maran iyáke afova amin maran ná ono. Máan tiyákeya siretí ankan aúkáke sá Tiyarafenun tusu siantiya vá í bompon pintena í bá monó í bá inká Aunan mano ma amiyain í basá dano. 17  * 1Ko 10:31; Efe 5:20Máan tiyáke ara ara yoraríin po safi áa vayafo safi ma varanona mai Bafan Yisasin avíkasá barano. Máan tiyaya ven avíkasá Tiyarafenun tusu siantano.
Monópin Ma Vain Nanin Bantai Man Baya Ino
18  * Efe 5:22Anasi kéka soe, siretí avafuná aránaópasá baro. Mai avúavái Bafan avorá puntáken mino. 19  * Efe 5:25Inká banta kéka soe, siretí aná ona vara anunu iyákeya ída vá betí ankan ará namu uantano.
20  * Efe 6:1Iyamporinta oe, anóe afóe ma sin nain baya ánain ná dakhaforo. Para vara seyo, mai avúavá anon Bafan amusin amé iyan mino.
21  * Efe 6:4Tireti afóeyan noe, ída vá iyamporinta arápiní esin ná anan maran ino. Máan tesin maen kaumpan uren kama avúavá ampinten mino.
22  * Efe 6:5-8Tireti miyan ída van doran banta kayo oe, funtáde vá ei ayafa ano ma sin nain baya ánain mana vá dakhafono. Ída vá timo sino van muno sireya véin avorá ana kama yorarí iyákeya Bafan nan periya vá dorarí ono. 23 Intéa yoran ná dorante fo mai Bafani yoran mi yoriyá umpo ída varará bantai yoran doriyá uno seya ovare me iniyáke amusin masá dorano. 24 Tiretí ankan afovasá ono. Bafan mano fefái siretíi miyan útaren iyáantan ban mino. Mai ma yoriyaona yoran kayoi ayafa maen mai Bafan Yisasi ino. 25  * Rom 2:11Máan tukhein nan mi mana vanta ano ma aauí uranten maen mai miyan beyan mi varanten mifo aronará ma áuantiyain avúavá ída Bafampin ban mino.

*3:1: Mak 12:36; 16:19; Efe 1:20

*3:2: Mat 6:33

*3:5: Rom 6:6, 11; Efe 4:19; 5:3-6

*3:8: Efe 4:25-29; 5:4

*3:9: Efe 4:22, 25

*3:10: Efe 4:24

*3:11: Kar 3:28

*3:12: 1Pi 2:9

*3:13: Efe 4:2, 32

*3:14: Rom 13:8-10

*3:15: 1Ko 12:27; Efe 4:4; Fir 4:7

*3:16: Efe 5:19

*3:17: 1Ko 10:31; Efe 5:20

*3:18: Efe 5:22

*3:19: Efe 5:25

*3:20: Efe 6:1

*3:21: Efe 6:4

*3:22: Efe 6:5-8

*3:25: Rom 2:11