6
Anóe Afóen Má Iyamporinta Vái Vaya Ino
* Kor 3:20Iyamporinta oe, Bafan mái súpá ukha ompo anóe afóni oo vá daiyono. Mai fara vara seyo, máan ma inteya mai kamaen puntákein avúavá baran nono. Tiyarafenui siyan míkan man baya kayo finte ma esé iyáantan ma vain man baya ano máan mi sikhen mino. “Tiretí anóe afóeni aránaópasá bákeya vetin oo vá daiyono.” Mai ma iyáantan baya ano máan mi sikhen mino. “Tiretí anóe afóen aránaópá báke ma vetin oo yaiyinte mai kama e ma varará ayáká ban nono.” Diu 5:16
* Íbo 78:4; Pro 22:6; Kor 3:21Inká tiretí afóe yan noe, ída vá iyampon kayo ma aran amin avúavá bariyákeya vetin kama uantádeya vá Bafani kama avúava sinta vá afova ameno.
Miyan Ída Van Doran Banta Kayo Vá Ayafa Kéká Bái Vaya Ino
* Kor 3:22-23; Tai 2:9-10; 1Pi 2:18Miyan ída van doran nanin banta oe, Yisas Karaisini oo yaiyono van ma iyaonaí eyá tiretíi ayafa aránaópá bákeya vetin ma sin nain dorarisá ono. Tiretíi ayafa kayo ano ma siretin ádé ban nain damú ana ída vá betin amusin ameno van ákona yorarí ono. Ída ino. Yisas Karaisini miyan ída van doran nanin banta ma vanteya aúkáke sá Tiyarafenui anunu vákurono. Bafan mano amusin ino van muno sire vá amusin iyákeya aúkáke sá minó doran dorano. * 2Ko 5:10; Kor 3:24-25Máan tukhein nan mi miyan ída van doran nanin banta fu inká miyan ban doran banta fu mai ovaresá me iné tifano. Tetí ma kama yorarí ukhá onunarái siyan Bafan mano miyan timirú inten mino.
* Rom 2:11; Kor 4:1Inká tireti ayafa vanta kayo oe, siretíi miyan ída van doran nanin banta kayo ída vá akhokho amiyákeya vetin kama uresin ná bano. Ovare vá me ineno. Betí má tirétí mái Kákan mai inarufái váken béi ída mana van mana anunu é iyan mino.
Tiyarafenui Aruvin Danasinta Fákena Vaya Ino
10 Tesi kípan baya ino. Bafani kákan ákona vasá mantaan ákona ono. 11  * Rom 13:12; 2Ko 10:4Tiyarafenui minó aruvin buí daná ma ureyan kasae mantaan ákona uve mae Ban Anoni máka simpin esantan nono. 12  * 1Pi 5:8-9Mai fara vara seyo, varará nanin banta vá ída siruviyá tifé umpo namu aunani ánon banta kayo vá ma varará ma yafíkein namu aunan kayo vá inká títípa avúavá bá ayompin ma namu avúavá bariyain aunan kayo vái siruviyá tiféuno.
13 Máan tukhein nan Tiyarafenui minó aruvin buí daná urákareya namu yamú ma erintiya kasae mantakhare vá inká aruvin ma kípavinti yere mantaan ákona ukhe vano. 14  * Ais 11:5; 59:17; 1Te 5:8Mantaan ma ákona ono ma sinteya fura vaya ana ma simpo sá amú ananí eya vá Tiyarafenui funtákein avúavápó kápa ona ma uan ákorá iyareinisá ono. 15  * Rom 10:15Inká Tiyarafenui kama vaya finté ma eriyain kusin baya fosá arantan anamun an dareya fura se útare vá bano. 16 Mai aruvin danasinta ma variyákeya inká mumunan ná pákaan ákona uresin ná mai ano sanko an davintin ná Ban Anoni ira khiyain uve kayo ano e khútino. 17  * Ibu 4:12Máan tiyantiya vá inká Tiyarafenu ma siretin evaránen avíkein inin mano vá kápa kamamó ma einí uvintiya vá inká Tiyarafenui vaya fosá maman Kantá Aunani vaenatií ure vá pákaan ákona ono. 18  * Ruk 18:1; Kor 4:2; 1Te 5:17Kantá Aunani ákona rasá ena ena yamú amúkiyáke vá ákona e Tiyarafenun tiamesin ná tiretin aya ino. Ena ena yamusá minó akhempá ma vain monó nanin banta van iniya vá amúkuantano.
19  * Kor 4:3-4; 2Te 3:1Máan tiyákeya Tiyarafenui kama vaya ma vain mai ena anan nanin banta ina vá dere ifo vá amúkusintiya sirá beni aúpá ineine ída feran kamaesá tian amá uan ameno. 20  * 2Ko 5:20; Frm 9Mai fara vara seyo, séi Tiyarafenui oo vantan bákéi mai vaya ma siyaruna anarái siyan tirantantá seni anan kukhen mifo amúkusintiya sirá ída feranton kasaé beni vaya sian amá ono.
Pori Ma Kípiyan Amusin Baya Sein Mino.
21  * Apo 20:4; Kor 4:7-8; 2Ti 4:12Tikikasi maen téin tinunu ukhein tifá tiváen báken tiyaen Bafani ákona yorarí iyain bantin téi ma variyaruna fáké baya sian amá intiya inin nono. 22 Mai van mi siretin ákona uantan baya siamiyáken inká teti ma varuna fáke yere siamino van mi véin tiantékun tireti vaonafá orinten mino.
23 Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, seti Sifóe Tiyarafenu vá Bafan Yisas Karaisin má anon tiretin nan anunu uren ará kusiantáden mumunan ákona uantanten mino. 24 Mai ma setisi Bafan Yisas Karaisin nan ma aúkáké anunu iyain kayofin ná Tiyarafenui sarisari ano vano.

*6:1: Kor 3:20

*6:4: Íbo 78:4; Pro 22:6; Kor 3:21

*6:5: Kor 3:22-23; Tai 2:9-10; 1Pi 2:18

*6:8: 2Ko 5:10; Kor 3:24-25

*6:9: Rom 2:11; Kor 4:1

*6:11: Rom 13:12; 2Ko 10:4

*6:12: 1Pi 5:8-9

*6:14: Ais 11:5; 59:17; 1Te 5:8

*6:15: Rom 10:15

*6:17: Ibu 4:12

*6:18: Ruk 18:1; Kor 4:2; 1Te 5:17

*6:19: Kor 4:3-4; 2Te 3:1

*6:20: 2Ko 5:20; Frm 9

*6:21: Apo 20:4; Kor 4:7-8; 2Ti 4:12