13
Kamanini Ará Naópá Ma Van Baya Ino
* Pro 8:15; Tai 3:1Minó nanin banta ano vá kamanini aránaopa sá bano. Para vara seyo, Tiyarafenu anon kamanin doran kain bákan béi anan minó kamanin ákona amikhan doriyan mino. Máan tukhanti kamanini man baya ma ída inin nain kéká ano mai Tiyarafenui vayan átakharé iyain ínaimpáké uman baranten mino. * 1Pi 2:13-14Para vara seyo, kama avúavá ma variyain kékasa kamani ano akhokho amen novara ino. Mai ma namu avúavá ma variyain kékái akhokho ameno van mino. Máan tinten mifo kamanin mano ma inikhein avúavá ana ma yakhafinteya mai kama iya ono siren amo sinten mino. Tiretí ankan ayaintiya kama e vano van mi Tiyarafenu ano kamanin kain ban mifo sireti ma namu avúavá bariyá inte veni miyan baran nompo vá perano. Namu avúavá ma uran nain ma yaíden evaránen miyan amin nain mai anarái Tiyarafenu ano kamanin ákona amiren kain ban mino. Máan tukhanti vá kamanini aránaópá báke vá namu avúavá bá kama avúavá bá oman afová iyákeya aau ma varan nará perano.
* Mat 22:21Kamanin ma siretí ankan takisi amesin maen beni yoran kéká ano miyan bariyáken mi Tiyarafenu ano ma amikhein dorantá ákonaen dafisinten mino. Tiretí ankan nan ma yorano sikhan nain doran purase vá dorano. Tireti ma ye nan bain danasinta vá inká enafáke ma ovariyaona yanasintará bá ma kamani ano ma sakisi van inantintiya mai kasae vá ameno. Inká tiretí ankan kamanini aránaópá báke vá kama avúavasá aní ono.
Ena Van Ma Anunu In Avúavá Ano Ma Tiyarafenui Man Baya Mo Kanaí Inain Baya Ino
* Mat 22:39-40; Yem 2:8Ena ina yanasinta ma mantare anona evaráne amin nompo ena ma avábá in avúavá ano fara vá ban oriyan bano. Para vara seyo, ena ma avábá iyain avúavá anon Tiyarafenui man bayan kanaí iyan mino. * Diu 5:17-19, 21Tiyarafenui man baya ano máan mi sikhen mino.
“Ída vá pamúkuí eya”
inká “ída vá ena aruan pureya” inká
“ída vá ena ina yanasinta umoyan bareya” inká
“ída vá ena ina yana san aran nano.” Eks 20:13-15, 17
Mai man baya kayo vá ena man baya kayo vá anoi ma mana man bayafin manan ban mino. “Eyan nan ma anunu iyaonaíe vá ena van anunu ono.” Riv 19:18
10  * 1Ko 13:4-7Ena nanin banta van ma avábá iyaona ano mai vetin ída namu uantiyan nan mai avábá anon Tiyarafenui man baya mo kanaí iyan mino.
Bafan Yisas Karaisini Avúavá Ano Ma Siretíi Auí Daná An Ma Yan Baya Ino
11  * Efe 5:14; 1Te 5:6-7Taréa ma vaona yamú mai avúavá barano van mi siamiyá umpo afovasá ono. Mai ma setin e siviranten mino sire ma araíintá mumunan iyá eona maí damú inka ádé en mifo aunan ma vakhá eona vá orun mantave auu safe seno. 12  * 1Yn 2:8Mai ma yuntaré ein inka yo kakhan ádé iyan mifo ída vá dunin avúavápin báke kakhakhein avúavá po sá maman aruvin auí daná ma yampeini sá ono. 13  * Ruk 21:34; Efe 5:18Máan ture vá kakhakheintá ma noin nanin banta an de vá puntádé nono. Tetí ankan ída vá óen non nare sá óen é nóké pamúku avúavá iyáké inká ena nanin banta ina yana san ída vá tirá namu uré tiruve sisive é nó tifano. 14  * Efe 5:11Áesin ná Bafan Yisas Karaisini avúavá ano siretíi auí daná an dakhanti ída vá dan bukhafai anunu ánain dakhafono.

*13:1: Pro 8:15; Tai 3:1

*13:3: 1Pi 2:13-14

*13:6: Mat 22:21

*13:8: Mat 22:39-40; Yem 2:8

*13:9: Diu 5:17-19, 21

*13:10: 1Ko 13:4-7

*13:11: Efe 5:14; 1Te 5:6-7

*13:12: 1Yn 2:8

*13:13: Ruk 21:34; Efe 5:18

*13:14: Efe 5:11