14
Ena Mumunan Nanin Banta Van Ma Oyampá Baya Sin Baya Ino
* Rom 15:7Mumunan ma ída ákona ukhein kékasá aya iyáke ída vá betí ankan ma variyain avúavá daimono. * Esé 9:3-4Para vara seyo, manáa ano ma mumunan iyain mai kasaé minó dunan nanté uno siren niyan mifo manáa ano auraren maen manáa yunan máan né iyan mino. * Kor 2:16Máan té iyan mifo mai ma minó dunan ma niyain kéká ano ída vá mai ma manáa yunan aurakhein kéká oyampá bayo se siná inká manáa yunan ma aurakhein kéká ano ída vá minó dunan ma niyain kéká daimono. Mai fara vara seyo, Tiyarafenu ano minói aviranten mino. * Mat 7:1; Yem 4:11-12Éi iyé bákeyá enai yoran bantai avúavá daiminte fono. Daimin nompo veni avúavá ano mo kama inten nafi áa namu inten nafi mai Bafan mano anan betin daíden ayaintin mantaan ákona inten mino.
* Kar 4:10-11Máan mana en mi manáa ano ma inin nain mano maná damú anan moéken kantasí ukhen ne sintin inká manáa ano ma inin nain mano minó damú ano manaí anan ukhen ne sinten mino. Máan tukhanti inte inin manó ei inimpin kama ukhanten nafi mai ánain ná dakhafono. Mai ma maná damu san inian kákan damusí uren monó tiyain kéká ano mai Bafan nan mi iniren máan tiyan mino. Inká mai ma minó dunan niyain kéká ano Bafan nan iniren Tiyarafenun naren tusu siantáden né iyan mino. Inká mai ma manáa yunan ma aurakhein kéká ano Bafan amusin uantano van mi Tiyarafenun naren tusu siantáden né iyan mino. Mai van mi ayun ma fara van má purin má maen mai ída seti sinunurá banté tifé umpo Tiyarafenui na yaná ino. * Kar 2:20Bafan amusin uantano van mi ayun para vátifé umpo ínaimpáké ma furonuna ano yere mai venina anan banté uno. Máan tukhantíi seti ayun para vante rafu áa furonte rafu mai Bafan nina yaná ana ino.
Mai ma fara ayun bain kayo vá mai ma fúkein kayo vái Bafan ninaí ono van mi Karaisi ano fúaren e mantakhen mino. 10  * 2Ko 5:10Máan tukhen mifo mai fará ena mumunan kékái avúavá daídeya vetin maman bararasí iya fono. Tiyarafenun avorái mana mana ano mantavékun mi setin daiminten mifo afovasá ono. 11  * Fir 2:10-11Tiyarafenui vompon dóki ano máa sikhen mino.
“ ‘Téi ena ena varuna Bafan mano fura uron té uno.
Minó ma varará nanin banta ano séi varunará eriven me aron durafúden
te nan Tiyarafenu uron mino sinten mino.’ ” Ais 45:23
12 Máan tukhein nan mi setí afová ukhé tiféuno. Minó teti ma variyaruna sivútivá Tiyarafenu siamékun ná béi ana vá daimino.
Ena Mumunan Nanin Bantai Avúavá Ma Ída Yaimin Baya Ino
13 Máan ná tin nompo ída vá mumunan nanin bantai avúavá daimin maran ono. Máan ma ótifanuna anoi vetíi aa iyará tifanté uno. 14  * Apo 10:15; Tai 1:15Bafan Yisasi ano senti inin amá usintá pura sé afová ukhékun mana yunan ma nan mano ída veyantá Tiyarafenu avorá painí ukhen mifo vantafó ma Tiyarafenu avorá namu ukhen ne siren ma mumunan inté inti mai vanta avorá mai yunan pura sen namu ukhen mino. 15  * 1Ko 8:11-13Máan tukhantin ma inká éi niyanona van ma ena afá aváe ano ará namu uantantiya mae ma éi ída véi ará amiya ompo ída vá mai yunan nano. Para vara seyo, Yisas Karaisi véi ma san mi fúken mifo ída áesin éini yunan nan mano véin mamádantin umefin eraven ankan mino. 16 Máan tukhantiya ída vá áesin ena mumunan nanin banta ano éi ma kama ukhe ne se inin nona yana san namu yaná ino vá tino.
17 Para vara seyo, yunan má non má ma niyain mai ano va Tiyarafenui yafisimpin kákan danasí ukhen naino. Mai ma funtákein avúavá bá ará kusin má amusin in avúavá bá ma Kantá Aunan mano setimpin afoká é iyain mai anoi kákan danasí ukhen mino. 18 Tiretí ankan ma Karaisini yorarí iyákeya máan avúavá ma varesin maen mai Tiyarafenun mi amusin amesin banasi ano yere siretin nan kama yorarí iyan mino sinten mino.
19  * Rom 12:18; 15:2Máan tukhen mifo setisá ena nanin banta vá manafin tirá kusé bákesá mumunan avúavápin ben aya ven aya ó tifano. 20  * 1Ko 8:13Tiretí ankan ma niyaona mai yunan naro sire ída vá Tiyarafenui yoran máde asuse ono. Minó dunan kama ukhen mifo mumunan kéká ma mamádantin umefin eraven ankamoren dunan ma nan nain manon mai namu inten mino. 21 Mumunan kéká ano ará uman daantáden ma eraven ankamoren mai safúna fi uvaini non nafi ída vá niyáke inká namu yaná ino ma sen afová ukhan nain daná ída vá barano.
22 Mai ma siretí ankan ída uman ban mino sireya mumunan iya ma variyaona yanasinta áin ná Tiyarafenu vá tirékan nampin mana vá bano. Inká mai ma funtákein daná ino siren mumunan iyan ma variyain kéká ano vá amusin ino. 23 Máan tukhen mifo mana vanta ano ma ída mumunan in kan inin má ma váken dunan nanten maen mai van béi umeíi inten mino. Béi ma ída funtákein danasinta ino sen mumunan ukhein danasinta ma varanten mai véi umeíi inten mino.

*14:1: Rom 15:7

*14:2: Esé 9:3-4

*14:3: Kor 2:16

*14:4: Mat 7:1; Yem 4:11-12

*14:5: Kar 4:10-11

*14:8: Kar 2:20

*14:10: 2Ko 5:10

*14:11: Fir 2:10-11

*14:14: Apo 10:15; Tai 1:15

*14:15: 1Ko 8:11-13

*14:19: Rom 12:18; 15:2

*14:20: 1Ko 8:13