2
Yisas Karaisin An Den Ma Ará Bararasí Uren Ban Baya Ino
Yisas Karaisin nina yaná pinte ídá mana ákona mantare fono. Inká beni avábá pinte ídá ará kusin mantare fono. Inká Kantá Aunan má ída ará manafiní ukhare rafono. Inká aúkáke sá ena nanin banta kama ure yafisiyare fono. Máan ma iyaré inte mae ará manafin ure vá ben anunuin maran iyáke inká inin onan manafin kaúde vaya sian damuare vá téin timusin in dorarisá ono.
* Kar 5:26Ída vá eyan nan inireya ena oman kaumpan ono. Ará barará desin erafuvinti vá ena nanin banta vará moéke ineno. * 1Ko 10:24Tiretí ina yanasinta ma yafisinona van mana ída vá iyákeya ena ina yanasinta vá dere vá dafíantano.
Yisas Karaisi Ma Veyan Maman Bararasí Ukhein Baya Ino
Yisas Karaisi ma variyaré ein mai avúavá ana vá tiretimpin bano.
* Yon 1:1-2; 17:5Pefá béi Tiyarafenu vá manaí ukharen mifo
ma varafin ma erein damúi mai ma manaí ukaré ein me ampen mino.
* Yon 1:14; 2Ko 8:9Beyan maman bararasí uren
ída miyan ban doran banta an daven
inká barará banta ma noin avúavákái sen noren mino.
* Ibu 5:8; 12:2Inká Tiyarafenui vaya iniren bei au maman bararasí uren
umoyan banta ano ma yaa unkamádantá ma furein an den mino.
* Apo 2:33; Efe 1:20-21; Ibu 1:3-4Mai van mi Tiyarafenu ano véin maman dan uron bain barurá kaúden
minó ena aví kayo esantakhein bí amikhen mino.
10  * Rom 14:11Amikhein mai inarufá ma vain kayo vá inká barará ma vain kayo vá ma vara aránaópá ma vain kayo vasá
Yisasin bí ká ana vá aron durafúden monó tiantano.
11  * Rom 10:9Máan tintin minó ano Yisas Karaisin nan ma Bafan mino sinain manon
Tifóe Tiyarafenu avíi yaní inten mino.
Tiyarafenui Vanasi Ano Ma Ofu An Den Moéken Kakhaantan Baya Ino
12 Téi ma sinunu ukheruna sirona kéka soe, séi ma siretin má báku mae séi ma seruna vaya ánain ena ena yamú kama e yakhafiyaré en nái saréa siretin má ída vá umpo ákona e vá mai ma siamiyaré eruna vaya ánain ná dakhafono. Tiyarafenu ano ma siretin evaránen avíkein nará purase veni aránaópá bákeya ven nan periya vá beni yoran posá banasi aní ono. 13 Mai fara vara seyo, Tiyarafenu anon tiretimpin doriyáken beyan ma amusin amé iyain mai ákona vá anunu vái siretin amiyan mino.
14 Minó dorarí ma inonafin ída vá ena oyampá baya seya inká asive asive iya vano. 15  * Dan 12:3; Fir 1:10; 1Te 2:19Máan tesin ná ída vá tiretin oyampá baya sen kakhirun arino. Puntákein nanin banta váke vá ma varará ma kampun avúavá ana ma varen oriyan bain kékápin ná Tiyarafenu akhafana an dakhe vá betin aúbaná ofu kayo ano ma kiyan bainisá ono. 16 Aun bain baya ma fákaan ákona ukharé esí maé Yisas Karaisi ma ovaránen erin nain damúi séi ma yoriyaré eruna yoran ída fa savifá o afeyoren mino siré timusin onté uno. 17 Timusin onté umpo se saunan mano Tiyarafenurá ma íkun uan amin non ma vanaein an ma yanten maen tireti ma yoriyaona mai moéken ákona uantanten mino. Tiretin naro siré ma fúkaré maé tiretin má manafin timusin ono van muno. 18  * Fir 3:1; 4:4Máan tukhanti siretin má dere vá mai van amusin esi sá ten má timusin ono.
Firipaí Nanin Banta Ayaino Van Ma Pori Ano Timotin Tiantan Nain Baya Ino
19 Bafan Yisas Karaisi ma anunu inain nan mi ainé Timotin tiantékun tireti ma monó dorarí iyaona o ódaren intesá é doriya fo mai me sisimintí timusin onté uno. 20 Timoti ma einí ukhein banta ída ena sen má báken tiretin ayaen dorano van inikhen mino. 21  * 2Ti 4:10Para vara seyo, ena kéká ano vetiyan ma ayain doran nan manan iniren Yisas Karaisi ma amikhein doran nan ída iniyan mino. 22 Máan tiyan mifo Timoti ma ákonaen doriyain doran tireti afová ukhen nan mi ve anin mano ma ve afóe má túpá uven doriyainíen mi séin tiyaen Tiyarafenui kama vaya vanasi siamiyan mino. 23 Mará ma séin timaniná intéa yanasá afoká inten nafi mai ma afová uré maé ída ayáká báké béin tiantékun tireti vaonafá orinten mino. 24 Máan tukhái séi ma Bafantá inin kaiyaruna véi ma aaí intí ída ayáká báké teyantái siretin o onanté uno.
Pori Ma Epafroditusin Tiantantin Firipaí Nanin Banta Vaípá Orino Van Ein Baya Ino
25  * Fir 4:18Máan tukhá umpo saréa Epafroditusin tiantékun tiretí baonafá orino van mi séi inikhé uno. Béi funtákein tifá tiváen báken mi séi ma o afasí eruna yaná tiya é iyan mino. Inká béi siretíi vaya varen orin bantan báken monó baya simpin ma séi uman barékun maen ída feranton tiya é iyan mino. 26 Béin nan aí iyan ban mino se ma sireti ineona van mi véi anomé iniyáken tiretin o onano van iyáká mai van mi véin tiantano van iyá uno. 27 Béi aí mamaren pura sen purinté ein mifo Tiyarafenu ano verasan nan arunan uren mi séin nan moékan arun naná baranae siren mi véin ayain asefaen mino.
28 Mai van mi véin tiantékun tireti vaonafá orino van mi séi moéké tinunu ukhé uno. Mai fara vara seyo, séi ma afová ukheruna sireti ma véin oniyáke kákan amusin esí maé téi siretin nan ída sirunan uré kokhon ineine onté uno. 29 Béi ma orinti mae amusin iyáke vá monó avúavá posá kama ureya e avían kaúde mae máan banta kama uresin ná bano. 30 Mai fara vara seyo, siretí nentá báke ída kanaíe siya oren ukhen nan mi véi ída ve au van ininton téin tiyaen Yisas Karaisini yorarí iyaren mi furin avídoren mino.

*2:3: Kar 5:26

*2:4: 1Ko 10:24

*2:6: Yon 1:1-2; 17:5

*2:7: Yon 1:14; 2Ko 8:9

*2:8: Ibu 5:8; 12:2

*2:9: Apo 2:33; Efe 1:20-21; Ibu 1:3-4

*2:10: Rom 14:11

*2:11: Rom 10:9

*2:15: Dan 12:3; Fir 1:10; 1Te 2:19

*2:18: Fir 3:1; 4:4

*2:21: 2Ti 4:10

*2:25: Fir 4:18