12
Yisasintá Ana Ma Inin Onan Kaúden Ban Ma Ventá Mumunan In Baya Ino
* 1Ko 9:24-25Máan tukhan mai nanin bantai ákona mumunan mano ma setin aní ukhein manon iyaren eúkukhen mino. Máan tukhein nan mi namu avúava sinta ano ma setinti aasá iyariyan ma fákaan ákona inain mai ume yanasá karúdaré mai ma Tiyarafenu ano yóde vá barano ma sikhein daná tiyampa é tava uresá o vará tifano. Yisasi ma setisi mumunan ana vain ná kakhábé tifékun ná tiviren orino. Béin arono siren ara ara uman ben amaniná kaúden ankayanten aufen akhare siyákan Tiyarafenu oo yaiyen daa unkamádantá ayave furiríen mino. Máan ten mifo amusin danasinta vákan mai varano van mi máan turen Tiyarafenui ayan kurompá kin karáká kumanten mino. Ume nanin banta ano ma véin amaniná ída funtákein avúavasí ein nará ovare me inesin ná mai ano ída avesara aminti vá oyan ameno.
Tiyarafenu Ano Ma Ve Akhafana Funtarano Van Uman Amein Baya Ino
Ume avúavá bá ma aruvimpin mana ano ída fureya ei nare vanakha ono.
* Yop 5:17; Rev 3:19Te sikhafana ono ma sen ákona uantákaré ein baya áunta fono. Béi máa sikhen mino.
“Te sanin noe, Bafan mano ma man baya siamintiya mai éin mi funtariyan mifo
ída vá inian namu uantáde vá tisiyá uno sire ará namu ono.
Mai fara vara seyo, Bafan mano ma anunu ukhein kékái man bayafó puntariyáken
inká te sikhafana e ma siyain kékái yafiyosí uren ankamé iyan mino. Pro 3:11-12
* Diu 8:5Tiyarafenu ano ve akhasí urá bátifé umpo uman ma variyá tiferuna vará béi anon man bayafó tetin puntariyan ne vá té tifano. Iye anó man bayafó be akhafana ída funtare ne siyá inikhe fono. Tiyarafenu ano ve akhafana funtaré iyan mifo onesin ma siretin aúban ma mai avúavá ída vanti vá mai afova sá ono. Tiretí ankan ída ven akhafana ompo aasá iyampon mi vaonon tikhen mino. Bararáke sifóeyan mano ma setin puntará maé betíi vaya iné iyá tifé umpo inté urerá inaru fáke Sifóen oo yaiyé ben aránaópá oriyará para vá tifante rafuno.
10 Tetin tifóeyan mano ma inin ma kama ukhein avúavá máan tanáa oranará tetin puntaré iyan mifo setisi kama avúava san mi Tiyarafenu ano funtaré iyain mino. Mai fara vara ino. Bei kantasí ukhein avúavá barano van mino. 11  * Yem 3:17-18Puntáden ban man baya ma siamiyantiya ída amusin inompo uman manan baran nono. Máan tukharen maen mai avúavá ma afová ukhein kéká anon ínaimpáké kama yunan ma yuyaseiníen kama khumanin o yosé iyan mino.
12  * Ais 35:3Máan tukhein nará mai ma avíkiyain ayan puríkiya vá inká mai ma antu antu iyain arantantasá mantaan ákona ono. 13  * Pro 4:26E arantan ma orin nain aa vá aní ure kama uresin ná ai ayan ma namu ukhein kéká ano ma en dakhafinten maen ída e yupóen ankaminten mifo evaránen kama inten mino.
Tiyarafenui Vaya Ma Átakharé Iyaí Páke Ma Sikhein Baya Ino
14 Banasi vá ma ará kusen ban má inká avusese en kantasí ukhen ma van avúavá basá ákona e varano. Para vara seyo, ída ma kantasí ukhein kéká ano ída kanaíen Bafan onanten mino. 15 Tiretí ankan pinté mana ano íta yaa aran ma imá deiní esin manáa ano eraven ankamen Tiyarafenui sarisari ída varanafo yafian ná ákona ono. 16  * Esé 25:29-34Mana ano famúku avúavá iyá intin pefá ma Iso ano Tiyarafenun oyan amiren ma vei esé iyampon bí ma sító dunantá ma amiyan bareiní inafo yafían ná ákona oro. 17  * Esé 27:30-40Máan turákaren ínaimpáké mai avu evaránen barano van en mifo ída kanaíen mino. Mireníen aran íta uan amiyákan ifí den mifo evaránen ma sirun noe siren ma mai avu varampin ída kanaíen mino.
Inarufá Bain Yerusaremi Ádé Inká Ore Ono Ma Sein Baya Ino
18  * Eks 19:16-20; Diu 4:11-12Mai ma Sainaí anu yompin kákan ira khiyákan títípa ukhan ma kákan uva uaren baékon uniyan ma Tiyarafenu ano Isareri kéká ma vei man baya ameintá ída orikha rono. 19  * Eks 20:18-21; Diu 5:22-27Mai fara vara seyo, ufen mano kákantá asin maen Tiyarafenu ano vetin má baya síkan akhokho van uaren ben nan tesin ída setin má baya sino sen mino. 20 Máa síkan Tiyarafenu ano vetin tiantan e afánen manáa nentá oriyákan temí, “Mana safúna ano ma anuyon me aruvinti vá onámanápó ankamesin ná purino.” Eks 19:12-13
21 Mai avúavá ano Mosesin akhokho amíkan béi máa semí, “Téin tivinantan den tikhokho fiyá uno.” Diu 9:19
22 Máa síkan maen Saioní anu yontá ma ayun para vain Tiyarafenui auyen Yerusaremí baru ma inarufá baintá inka ere ono. Kokhon tauseni enisori kayo ano ma kéká ukhen amusin iyaimpin mi e va ono. 23 Tiyarafenui eséke iyampon kayo ma inarufá aví uvantá ein kékái átarufin mi ere ono. Mai ma minó nanin bantai avúavá ma yaimin nain Tiyarafenu vá inká banasi ma evaránen avíden ma maman kama uádiyain Aunan kayo vá 24  * Esé 4:10; Ibu 8:6inká Tiyarafenu vá barará nanin banta vá aúban ma váken auyen kasen bani man baya ma maman ákona uantan banta Yisasin má baípái ere ono. Eborini nare ano ma fefá berai siyan ma anona vá uman ameno ma seiníen beni nare ano ída máa sinten mifo moékan tarisari uren ma ume arúantan nare vaípái ere ono.
Tiyarafenui Vaya Ma Ída Átakharé In Baya Ino
25  * Ibu 2:1-3; 10:26-29Tiyarafenu ano ma siretin tiamiyain baya vá inireya mai ánain bákurono. Mai fara vara seyo, fefá ma ma vara ráke vanta Mosesi ano ma vaya varen oríkan ma Isareri nanin banta ano átakharé uren maen uman barein mino. Máan tein mifo inaru fáké ma vaya siyain banta avaya ma ída iné tifanté mai inté ukhein uman ná bará tifante rafuno. 26 Tiyarafenu ano ma Sainaí anu yontá ma vaya síkan maen bara vái khayaen mifo saréa ma sian damuádan ma vain mai máan mi sikhen mino. “Enádá ma vaya sékun maen minan ayon má bara vái antu antu inten mino.” Aka 2:6
27 Máan ma sikhein mai minan ayontáke yanasinta vá ma varáke yanasinta vá ano kípanten mifo inaruráke yanasinta ano fara vanten mino.
28 Máan tin nain nan mi mai ma ída namuin baru ma variyá tiferá Tiyarafenu van pédé béin tusu siantádé amusin amerá bentá ana monó té tifano. 29  * Diu 9:3Mai fara vara seyo, Tiyarafenu maen afá iran báken minó danái kaan kaurinten mino. Diu 4:24

*12:1: 1Ko 9:24-25

*12:5: Yop 5:17; Rev 3:19

*12:7: Diu 8:5

*12:11: Yem 3:17-18

*12:12: Ais 35:3

*12:13: Pro 4:26

*12:16: Esé 25:29-34

*12:17: Esé 27:30-40

*12:18: Eks 19:16-20; Diu 4:11-12

*12:19: Eks 20:18-21; Diu 5:22-27

*12:24: Esé 4:10; Ibu 8:6

*12:25: Ibu 2:1-3; 10:26-29

*12:29: Diu 9:3