3
Oorá Ma Yafisin Baya Ino
Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, monópin ma vanasi afova amin nanin bantaí ono van kokhon mano ída vá ono. Mai fara vara seyo, vanasi ma yaimin damú ma afoká intin maen mai ma afova amin nanin bantaí ukharé inain kékái Tiyarafenu ano umantá daiminten mino.
Tetí minó ano kokhon dádái namu avúavápin eravé tinkamé iyá tifé umpo intéa kéká anó oorá dafisinten nafi mai kayo anon monó avúavápin anoní ukhen pasen be aurá kamaen dafisinten mino. Osin maen kákan tafúna ifo sító aenifó ma véin oofen damurákei kasae o amáe e amáe iyasin eni anunu ánain dakhafinten mino. Inká sipirá dere vá afová ono. Mai maen kákan daná bantin inká kákan uva iyáken o mamáde e mamáde iyantin mifo sító danka ano ma o mamáde e mamáde ma inaintá anan orinten mino. Máan manan en mi amafin mano yere sító danái van mifo kasaen kákan dana maman namu uádanten mino. Inká títóká karé uvin nain ira ano kasaen kákan aafan kanten mino. * Mat 12:36-37; 15:11, 18-19Amafin ma vain mai máan mana en mi ira ma khiyain an dakhen pasintin namu vaya kayo ma amafintá báken maen kasaen tiretíi kumanin máden asuse uren tireti ma kama e vaona mai ira anamuná ano ma e khen orera einíen kákan uman o maman aminten mino. Para vara seyo, mai ma uman baren berai siyan purin barufin ma ume nanin banta máden asuse iyain ira ma eriyain mai Ban Anon pintéi eriyan mino.
Banasi ano kasae ara ara osafáe fi nun kayo fi safúna kayo fi inká noyana kayo fi máde ayuní inono. * Rom 3:13Máan tin nompo mana ano ída kanaíen amafin ayuní inten mino. Maifin mi namu vaya kayo víkakhen maen mai ano vanta ma aruan puriyain uvá an mi yakhen mino. Máan tukhan mi mai simafin mano manáa yamú tetisi Bafan Tifóen aví daní iyáken maen inká manáa yamú mai ma Tiyarafenu ano ma ve avúaváká ten ma uvamádan bain nanin banta vá asiren ankayan té iyan mino. 10 Kama vaya kayo vá namu vaya kayo vá ano mana oofentéi khuviyan mino. Máan tiyain nan mi mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, máan avúavá ma variyain mai ída funtáken mino. 11 Non mantein pinté ma vimpun édé iyain mai kama non má íta non masá manafin édé iyan nafino. 12 Inká kanaíeyá fíki yaa ana fintena orifi aran kúdeyá inká uvaini anan tákena fíki aran kúdinte fono. Ida ino. Máan tukhantiya un non ma mantan nain pintena ída kanaíeya auyen non dafin nono.
Kankánan Afova Van Ma Sikhein Baya Ino
13 Máan tukhein nan mi kama ineine vanti ma Tiyarafenui avúavá ma afová ukhanteya mai kama avúaváká basin ná tiretin pinté kama avúavá ano non ma vanaein an dano. Kama avúavá ma variyan nonará ma ída au khákan inte mae mai fura seya kama ineine vain kékasíi in nono. 14 Máan tin nompo eyan nan mana in avúavá bá inká ena ará namu uantan má ma siretimpin bantiya mae mai fura sen namu uron ukhen mino. Máan tukhen mifo mai van ída vá tiretiyan amo se vá tetin túpin kama ineine vá uno sireya fura vaya me oyan ameno. 15 Mai ma veyan nan mana in avúavá bá inká ena nanin banta ma inian namu uantan má ano Ban Anon pintéi eriyan mifo ída Tiyarafenu finté eriyan mino. 16 Para vara seyo, veyan nan mana ma in avúavá bá inká ena nanin banta ma inian namu uantan má ma vaimpin ma onesin maen namu avúavá ana variyantin minó daná ano mo asuse anan inten mino.
17 Máan tinten mifo mai ma inaru fáké erikhein afova ma mantein kéká ano ma esé araíen baran nain avúavú máan mi ukhen mino. Avusese ukhen ban má ará kusin avúavápó ma ena anunu in má minó damú ma vempáké kusen ban má ino. Inká ena nanin banta vá ma manafin ban avúavá bá inká ena van arunan uantiyáken kama avúavá ana variyan ma van má mino. Inká aronará ana ída kama iyan ban avúavá baren ma fura sen afoká in nain baya ana ma sin má ino. 18  * Mat 5:9; Ibu 12:11Mai ma ará kusin avúavá ma maman kaiyain kéká ano ma ará kusin danayun ma yóden maen puntákein avúava sintan duyasinten mino.

*3:6: Mat 12:36-37; 15:11, 18-19

*3:8: Rom 3:13

*3:18: Mat 5:9; Ibu 12:11