4
Tiyarafenu Ádé Ma Orin Baya Ino
* Rom 7:23Nái yaná anó tiretin aúbaná aruve asive in avúavá maman kaiyan nafino. Namu avúava san ma aran nan daná anó maman aruvin banta kéká an daren ná tiretin aúpin aruviyan nafino. Tiretí ankan ma anunu iyaona yaná barano van maeya mai ma yan bain kéká aruan pureya inká oyampá baya seya inká aruve asive eya iya ompo mai yaná ída variya ono. Para vara seyo, amúkimpó ída Tiyarafenu vaípá inantiya rono. Inká Tiyarafenu vaípá ma inanten nan maen ída amé iyan mino. Mai fara va ino. Tiretíi avúavá ano namu ukhan pasen mi amintiya yan bukhafa ma amusin amintá do maman karúdanona van mino.
* Rom 8:7; 1Yn 2:15Tiretí ankan pamúku nanin banta an den non kéká ompo ma vara rákena avúavá ma aronaí in avúavá ano ma Tiyarafenui namuro vain mai siretí ankan ídá afová ukhe rafono. Ma vara rákena avúavápin amusin doseno van ma inikhanteya mai ída kanaíeya Tiyarafenui arona vanonái siretin evaráné tiamiyá uno. Tetin nan Tiyarafenurá ákona inin kaúden bano van ma vei Kantá Aunan túpin kain bain nan ma Tiyarafenui vompon dóki ano sikhein nan mai siretí ankan nái inin ná bariya rafono. * 1Pi 5:5Tetin nan mantaan ákona uven namu yana san ma anunu in avúavá bá aruvin non tiren mi Tiyarafenu ano moékan tarisari simiyan mai van mi Tiyarafenui vompon dóki ano máa sikhen mino.
“Au khákan ma iyain kéká Tiyarafenu ano namuroí iyan
mifo veyan ma maman bararasí iyain kékái sarisari amiyan mino.” Pro 3:34
* Efe 6:12Máan tukhen mifo Tiyarafenu avorá eyan maman bararasí ureya váke vá Ban Anoni avúavá oyan amesin ná tiretin me ampiren orino. * Ais 1:16; Sek 1:3; Mar 3:7Tireti ma Tiyarafenu ádé ma oresin maen Tiyarafenu ano siretin ádé erinten mino. Tiretí ume kéká ompo ayan tesé e vá inká baya sireya ída varan kéká ompo aúpin ná avové ure sesé ono. Ída funtákein avúavá ma vare ona vará ifí diyákeya moékan arunaná bariyáke ída vá intireya amusin iya vá bempáké arunanápin ná bano. 10  * Yop 5:11; 1Pi 5:6Bafan avorá ará bararasí ureya váke ma veni ákonará ana vano van ma esin maen béi ano siretin maman daní uren kákan bí aminten mino.
Ena Nanin Banta Ma Yaimí Pákena Vaya Ino
11 Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, ída vá ben namu vaya sin maran ono. Ená oyampá baya sinte fo áa yaiminte fo mai ano man bayan oyampá baya sireya yaimin nono. Man baya ma yaiminteya mai man bayará ída yafisiya ompo véin mi yaimin nono. 12  * Rom 2:1; 14:4Man baya ma uvantein Tiyarafenumpin mi ákona vantin tetin daiminten mino. Beyafin mi vanasi ma evaránen aya uren aviran ákona vá aruren asuse in ákona vá ban mifo siretimpin intéa ákoná bákayá ben daimin maran iyá ba rafono.
Inurantena Yanasan Ma Ve Amo Sí Pákena Vaya Ino
13  * Ruk 12:18-20Máan tiyan mifo afova sá ono. Manáa kéká ano siyáken maen “Taréa fi áa inuran nafi e manté mana kákan barufá orivé maé mairá mana oranará báké manáa yoran kauré maé kokhon aman moní uvaranté uno,” siyan mino. 14  * Íbo 39:5, 11; Pro 27:1Inuran ma afoká in nain danasinta siretí ankan ída uron mi afová ukha ono. Para vara seyo, sireti ma vaona ano non ayo ano ma sító máará afoká uaren ma ainen mo aiyoré iyain an mi yakharono. 15 Tiretí ankan máan ná teno. “Bafan mano ma setin nan mai avúavá barano ma sintí mai ída furin para váké mai avúavá baranté tiféuno.” 16 Mai ma varano van ma iyaona yanasintará ma e amo siya varé esin maen mai ano namu avúavá anan mamádantiya umeí in nono. 17  * Ruk 12:47Tiretí ankan afova sá ono. Mai avúavái varanté uno seya afová ure ma ída varante mae mai umeíi in nono.

*4:1: Rom 7:23

*4:4: Rom 8:7; 1Yn 2:15

*4:6: 1Pi 5:5

*4:7: Efe 6:12

*4:8: Ais 1:16; Sek 1:3; Mar 3:7

*4:10: Yop 5:11; 1Pi 5:6

*4:12: Rom 2:1; 14:4

*4:13: Ruk 12:18-20

*4:14: Íbo 39:5, 11; Pro 27:1

*4:17: Ruk 12:47