5
Kokhon Ona Ma Yan Bain Kayo Ano Ma Uman Baran Nain Baya Ino
Kokhon ona ma yenan bain nanin banta ano ma vaya vá ineno. Akhokhofarí ukhein uman kayo ma eriyain nará ifí diyáke aí pinte sá kákan berai seno. * Mat 6:19Tireti ma kama yanasinta yenan bain mano mo avóken tonton arukhan inká kama vuí danasinta antan danú ano nakhen mino. Tireti ma yenan bain kori vá siriva vá ano mo namuen karokharoní ukhen mino. Ma vara ma kípan nain damúi mai ma kama yanasinta ma kaiyá inona anon tiretíi avúavá daíden maen ira ano ma kheiní inten mino. * Diu 24:14-15Para vara seyo, mai ma siretí ankani yorarí iyákaya ma ída kama e miyaní into ma manáa moní do maman kaiyá eona ano siretíi mai avúavá inka siamíkan minó ákona ma vain Bafan mano inikhen mino.
* Ruk 16:25Ena ena yamú tiretí ankan kama namumpin bákeya kama yunan kayo ana niyáke kama inorarí ukhaona inka arinti furin nono. Mai ma kama kéká báken ma siretin ída aroren ukhein kayo yaíde mae aruan purono sireya aren nan puriyaren mino.
Ará Kusin Má Báken Ma Uman Baran Baya Ino
* Diu 11:14; Yer 5:24Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, afová ukha ono. Dunan doran kéká ano vara finté danayun orun ampamaren karavintí duyaseno van ma a san ave é iyain an deya vá ará kusin má bempáké báke vá Bafani erin ave ono. * Rom 13:11-12; 1Pi 4:7Tiretí ankan ará kusin má bákeya mantaan ákona ukhe vá bano. Para vara seyo, Bafani erin inka ádé ukhen mino.
Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, Tiyarafenu ano siretíi avúavá daíden uman amin nafo ída vá eraran aveantumpin baya sin maran iya vano. Mai fara vara seyo, mai avúavá ma yaíden uman amin banta ano inka ereno van iyáken onará mantakhen mino.
10 Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, afovasá ono. Mai ma Bafan aviká ma kama avúavá bariyáken uman o yosiyaré ein sakhanampa vanta kayo anon tetin aní ukhen mino. 11  * Eks 34:6; Yop 1:21-22; 2:10; Íbo 103:8Mai ma kákan umampin o fékein kékái kákan bí amiyá tiféuno. Mai ma Yopun amaniná afoká in ma varein avúavá ano ma Bafani ineine ma kanaí ein manon tetin aní ukhen mino. Para vara seyo, Bafampin mi moéken avábá in má arunaná bá bíkakhen mino.
12  * Mat 5:34-37Máan tukhen mifo mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, ída uron ná inaru fi vará fi áa manáa yanasinta fi aví tireya vá pura ódino sire ayan befiyó ono. Para vá eyo seya ída inó se iya vá mairá ída uman barano.
Mumunan Nanin Bantai Amúkimpin Ma Ákona Vain Baya Ino
13 Tiretin pinté ma uman baren oriyan ban nain mano vá Tiyarafenun amúkuan amino. Inká amusin ma iyan nain mano vá Bafan anédó diyáken ben aví daní ino.
14  * Mak 6:13Tiretin pinté ma aí iyantin ban nain mano vá monó doran banta kayo arantin ná Bafan avíká mai kéká ánontá uveri vanaren amúkuantano. 15  * Mat 17:18-20Mumunan má ma amúkuantan nain manon betin aí daná kípaantádantin mi Bafan mano evaránen betin kama uantanten mino. Inká mai kéká ano ma umeí ukharé intin maen Tiyarafenu ano vetíi ume ampiantanten mino.
16 Máan tukhein nará tiretíi ume van sirun noe sin maran ná iyáke vá ben amúkuantan maran esin ná Tiyarafenu ano aya ino. Puntákein nanin banta ano ma amúkiyaimpin mi moékan ákona van mino. 17  * 1Ki 17:1; 18:1Tetin an dakhein bantan Iraiya varen mi á ída yano van ákonaen amúkin mi kanú manaú orana ifo afápá mana un kádan biyontá ída á den mino. 18  * 1Ki 18:42-45Máan tukharéin maen inká evaránen á dano van ma amúkin ma á eran maen dunan má káta vá ano evaránen orun póten mino.
Mumunan Ma Me Ampikharé Ein Ma Ayaintin Ma Evaránen Mumunan In Baya Ino
19  * Kar 6:1Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, siretin aúbanáké ma manáa kéká ano Tiyarafenui fura sikhein baya ma me oyan amiren orikharé intin ma ovaránen aviádanti ma erinti mae 20  * Pro 10:12; 1Pi 4:8mai vá afová ono. Mai ma o aviáden nan ma erein banta anon mai ume vantai furin pintena aya uren nan mi Tiyarafenu ano mai vantai ume kayo ampianten mino.

*5:2: Mat 6:19

*5:4: Diu 24:14-15

*5:5: Ruk 16:25

*5:7: Diu 11:14; Yer 5:24

*5:8: Rom 13:11-12; 1Pi 4:7

*5:11: Eks 34:6; Yop 1:21-22; 2:10; Íbo 103:8

*5:12: Mat 5:34-37

*5:14: Mak 6:13

*5:15: Mat 17:18-20

*5:17: 1Ki 17:1; 18:1

*5:18: 1Ki 18:42-45

*5:19: Kar 6:1

*5:20: Pro 10:12; 1Pi 4:8