16
Anona Ma Evaránen Ameno Van Mantaré Ein Kayo Ma Funtaraein Ayafai Ovaeran Baya Ino
Yisasi vei eyo iyampon kayo máa sen tiamemí, “Mana moní banta ano ve ina yanasintará dafisino van mana ayafa yan baré íkan manáa vanta kayo ano moní banta vaípá oriven mo máa sen tiamemí, ‘En nina yanáká má ayafaí ukhein banta ano en nina yanasinta máden tavifá asuse iyan mino.’ Máa sen tiamirákan moní banta ano ve ina yanáká ma ayafaí ukhein banta aran eríkan máa sen inaemí, ‘Éi naísá iyanan ná ena kayo ano me sisimí iniya rafuno. Evaráne orive vá ten tina yanasinta ma fákakhe ona mai máa vompompin uvádeya vá bare me simeno. Éi ída evaráne sen tina yanasintará ayafaí inono.’
“Máa síkan mai ayafa vanta ano veyan nan máa semí, ‘Téi intesá onte rafuno. Tesi kákan banta ano yoran pintena séin do sisintiyan mino. Téimpin bara ápomin ákona ída van inká ena vaípá ma minó daná inantin nan tiyave iyan mino. Máan tiyá umpo sesi yoran ma kípanuna yamú ma vanasi ano ma séin e sivían betí amápin kain nain aafákena inka afová é uno.’
“Máa sen iniren mairá mana mana vanta ano ma vei kákan banta vaípá ma anona evaránen amin daná ma mantaré ein kéká arákan béi vaintá erivin mairá mana vanta nare ayafa vanta ano inaemí, ‘Éi nái máa yanasá tenti kákan banta vaípákena evaráne ameno siré manta fono.’
Máa sen ina íkan mai vanta ano semí, ‘Uveri khave mana antareti (100) máa ino,’ síkan mairá mai ayafa ano siamemí, ‘Mai ma amiyáken ma amikhá ein bompon bare aine e khuman me mai vompompin fifti (50) khave máa ino sire uvarano.’
“Ínaimpáké ena vanta inaemí, ‘Éi nái máa mantare fono,’ síkan ‘mana antareti (100) máan uviti unan mantaré uno,’ síkan mairá mai ayafa ano siamemí, ‘Mai uviti unan amiyáken ma amikhá ein bompon bare eriveya eiti (80) unan máa ino se uvarano.’
“Máan turan mai moní banta ano namu ayafa ano ma varein avúava san iniren amo sen mino. Para va ino véi kama ineine ma vain banta an mi yaran mino. Ma vara ráke avúavá ma yakhafiyain nanin banta ano ara ara aa fákéi vetíi yoran bariyan pasen mi kakhantá ma vain nanin banta esantakhen mino. Máan tukhein nan mi sirétin tiamé uno. Ma varará ma yakeona yanasinta fosá ena nanin banta amiya mai kéká avían tiretí aronaí uraká esin ná mai yanasinta ma mo kípan nain damú amusin iyan ná Tiyarafenu ano siretin e avían ayun ma fara van oriyan ban barufin kaino.
10  * Ruk 19:17-26“Mana nanin banta ano ma sító danáká kamaen dafisinten maen mai véi kanaién kákan danáká bá dere yafisinten mino. Inká mana nanin banta ano ma sító danáká ma ída funtákein avúavá ma inten maen mai véi kákan danáká bá ída funtákein avúavá inten mino. 11 Máan tinten mifo siréti ma vara rákena namu moní ma ída kanaíe yafisinte mae mai iye anó pura yana suron amintiyá tiréti yafisinte fono. 12 Mai van mi siréti ma ída kama e ma ena ina yanáká ma yafisinte mae mai iye anó tiretin nina yana se siren ná amintiya yafisinte fono.
13  * Mat 6:24Mana yoran banta ano ída kanaíen kankanan dafisini aránaópá banten mino. Máan ma inten maen mana van anunu uren ena ará namu uanten maen inká mana avaya inen maen ena avaya oyan aminten mino. Éi ída kanaíe Tiyarafenu vá moní bái aránaópá ban nono.”
Yisasi Ma Tiyarafenui Yafisin Má Man Baya Vá Ma Siamein Baya Ino
14 Máa síkan Farasisi kéká moni san ukhein kayon baren Yisasi ma sein baya iniren béin auná mun uanten mino. 15  * Mat 23:28; Ruk 18:9-14Auná mun uantiyákan béi máa sen betin tiamemí, “Tiretí ankan nan ena vanta kayo ano funtákein avúavá ana varan banta kéká ino sen inino van in kayo ono. Máan tin kéká ompo Tiyarafenu ano siretí ankan aúpin má ineinefin má aúpá ma vain danasinta fe afová ukhen mino. Banasi ano ma kama uron ukhein daná ino ma sen iné iyain mai yaná ano Tiyarafenu avorá namu uron ukhen mino.
16  * Mat 11:12-13“Man baya vá sakhanampa vanta kayoi vaya vá ano eriyan baren monó non péantan banta Yonini yamúi me kanaí uvíkan mai rákéi Tiyarafenui yafisin pintena kama vaya sian dákó iyákan kokhon mano maifin umperano van ákona iyan mino. 17  * Mat 5:18Inaru vá bara vá tesosen o afeyoranten mifo Tiyarafenui man baya maen tító máa ída afeyoranten mino.
Umeíin Avúavá Ano Ma Vanasi Aunan Namu Uanté Iyain Baya Ino
(Matiu 19:1-12; Maki 10:1-12)
18 Yisasi ena vaya máa sen tiamemí, “Mana vanta ano ma ve aná me ifá en ma ena nanin ma o varanten maen mai vanta ano famúku avúavái inten mino. Inká mana vanta ano ma ifá uantan nanin ma o varanten maen mai vanta vá ano famúku avúavái inten mino.”
Moní Banta Vá Rasarusin Mái Vaya Ino
19 Máa siren Yisasi ena vaya máa sen tiamemí, “Pefá mana moní banta váken mai vanta ano kama uron ukhein nararé au anamun uren báken mai vanta ano kama yunan mana minó damú niyaren mino. 20 Máan tiyákan mai moní banta amá onará mana ona ída van namon mana en paerí ukhein banta Rasarusin ne sin aviren mo asemádan báken 21 mai moní bantai yunan nan takhokáké ma yunan antan karúdan ona ádé ma eravein nano van iyákan iyan kayo ano yere veni namon me arúniyan mino.
22 “Máan tiyaren maná damú ona i van banta fúbíkan enisori kayo ano e aviren Abaraamun má mo kain bákan inká moní banta vá dere fúbin mo masíen mino. 23 Masí uran mai moní banta ano furin nanin bantai varufin aí bá beraifin má báken dan mun onan Abaraamu nenta suron bákan Rasarusi véin má baren mino. 24 Bákan mai moní banta ano máa sen oovaremí, ‘Tifóe Abaraamu oe, éi sen nan arunan ureya Rasarusin tiantesin ná mana ayamú máa non daaren tima fintá me kaú dantin iyon usintano. Para vara seyo, kákan irafin mi vákun tufá ira siriyá uno.’
25 “Máa síkan Abaraamu evaránen béin tiamemí, ‘Tanin noe, ovare vá me ineno. Éi ma fa vákeya éi kama yanasinta variyan nan maen Rasarusi namu yanasinta mantaren mifo saréa ma varufin béi kamaen kusen bákaya inká éi aí bá beraifin má ba ono. 26 Ba ompo ena yaná mai siretin má tetin má aúbaná mana kákan on ban mino. Máan tukhein nan mi ma ufá ma vain kéká ano mai ma vaona ufá orono van inten mifo vetí ída kanaíen orintin maen inká mai u fáké ída kanaíen ma ufá é dantin inten mino.’
27 “Máa síkan moní banta ano evaránen béin tiamemí, ‘Tifóe oe, máan ma ukhantiya éi kanaisá eyá Rasarusin tiantesin ná te sifóen amápin oriven ná 28 béi ano se sifá tiváe ma yan manápá bain mo ákonaen tiamintin ná betíi avúavá maman puntáden ná ma ma sí bá beraifin má baruna varufin ída vá erino.’
29 “Máa síkan Abaraamu evaránen béin tiamemí, ‘Mosesin má sakhanampa vanta kayoi vaya vá betimpin ban mifo áesin ná mai ma sikhein baya vá inino.’
30 “Máa síkan mai moní banta ano máa semí, ‘Tifóe Abaraamu oe, mai ída kanaí inten mifo mana furin banta ano ma masí pinté e manten oren ma vetin mo siamintin ma iniren mai anan betí ará baeranten mino.’
31 “Máa síkan Abaraamu véin tiamemí, ‘Mosesin má sakhanampa vanta kayoi vaya vá ma ída ininti mae mai ifasá ono. Púkein banta ano yere ma masí pinté e manten betin ma mo siamintin maen mai vaya vá dere ída ininten mino.’ ”

*16:10: Ruk 19:17-26

*16:13: Mat 6:24

*16:15: Mat 23:28; Ruk 18:9-14

*16:16: Mat 11:12-13

*16:17: Mat 5:18