23
Yisasi Ma Farasisi Kayo Van Amaan Baya Sein Mino
(Maki 12:38-39; Ruku 11:43, 46, 20:45-46)
Máa sen inauren mairá Yisasi vei eyo iyampon kayo vá banasi vá tiamen temí, “Man baya ma afová ukhein banta kéká bá Farasisi kayo vá anon Mosesi ma iyá einíen mi man baya vaéan tiretin amiyan mino. * Mar 2:7-8Máan tukhanti vá minó baya ma veti siamin nain inire vá mai ánain ná dakhafono. Dakhafin nompo vetí ankan ma variyain avúavá ída vá barano. Kokhon baya veti siren ída mai vaya kayo ánain dakhafé iyan mino. Betí ankan mana uman dakhein bayafó banasi siamin mai uman baren oriyan mifo vetí ída mana yáman máafó mai kayo e aya é iyan mino.
* Eks 13:9; Nam 15:38-39; Diu 6:8; Mat 6:1“Banasi ano onano van mi minó daná betí ankan baré iyan mino. Kákan amúkin ana ayafentá damuren inká anan kayo vetíi ayá au anamun átontá damiyan é iyan mino. Kákan omá dunan ma sariyan ma átaruimpin betí ankan esé an kará ana variyáken inká monó átaru namun kayofin ina esé avorú karáká anan kumanin kayo ino. Minó daná ma kain miyaní in barurá banasi ano vayan mino siyantin inká aru soe sen arano van mi vetí ankan anunu iyan mino.
“Máan tiyan mifo siretin nan banasi ano ída vá aru soe sino. Para vara seyo, siretíi Kákan manan bákayan tireti minó ano mana nanin banta an mi yakha rono. Ma varará ída vá mana vanta van tiretí ankan mano sifóe oe seno. Mana Afóe anan beyaká inarufá ban mino. 10 Minó ano ída vá éin nan aru soe sino. Para vara seyo, Tiyarafenu ano ma aní ukhein banta anan tiretíi arú ban mino. 11  * Mat 20:26; Mak 9:35; Ruk 22:26Tiretí ankani ánon banta ano vá tiretíi yoran bantai sá ino. 12  * Yop 22:29; Pro 29:23; Ruk 14:11; 18:14Mai fara vara seyo, ve aví ma yaní inain banta aví barará eravintin maen inká be aví ma vararasí inain banta ano kákan bí baranten mino.”
Yisasi Ma Farasisi Kayo Asein Baya Ino
(Maki 12:40; Ruku 11:39-52, 20:47)
13-14 Yisasi evaránen máa semí, “Tiretí Farasisi kayo vá man baya ma afová ukheona vanta kéká ba soe, vaya ma sireya ída mai ánain dakhafé iya ono! Inaru yafisini ona munkiya vákeya siretiyantá ída maifin oferiya ono. Banasi ano ma maifin oferano van ma iya mae vetin ida áen nan oferiyain mai siretí kákan uman uron mi varan nono.* Manáa Tiyarafenui vompon dókifin manáa vaya ma asotú ukhein mai vaya vesi 14 fin ban mino: 14 Man baya ma afová ukheona kéká bá Farasisi kayo vá ano kákan uman uron mi varan nono. Mai fara vara seyo, siretí ankan ída ayave váka varé nanin kayo mo mákáde vetin nina yanasinta variyáke maeya inká kampun te ayáká amúké iya rono.
15 “Man baya ma afová ukheona vanta kayo vá Farasisi kéká ba soe, kákan uman uron mi varan nono! Tireti vaya ma sire ída mai ánain dakhafé iya ono. Tiretí ankan ma varará bá un nompin má ma noreya ma mana vanta o avían tiretimpin kauren nan ma siretin an davi mae véin maman aron ída van ma ira kiyan uman baren berai siyan purin baru finte vanta an daádiya ono. Tiretí ankan manon béin avíáde nan mi véi moéken tiretin esantaren namu avúavá bariyan mino.
16  * Mat 15:14“Tiretí ankan auu yufúkukhein kéká anon banta aa aní uantano van iyaona sireti kákan uman uron mi varan nono. Tiretí ankan máa sé iya ono. ‘Banta ano ma Tiyarafenu amáká ma o siaren asíká ayan befió uren ma fura ódino siren té iyain mai sitó daná ifo Tiyarafenu amápin ma vain korirá ma o siaren ma asíká ayan befió ma uranten ná mai ma véi siran nainisá ino.’ 17 Tiretí ankan auu yufúkukha óen banta kéka soe! Inte yaná anó kákan daná ban nafino. Kori anó kákaní ukhen nafi áa kákan monó namun manó kori maman kantasí ukhen nafino. Tiretí ankan afová ukha ono kákan monó namun mai anon kákaní ukhan mai Tiyarafenu inan ban mino. 18 Tiretí ankan máa sé iya ono. Mana ano ma íkun uan amin onámaná ma karánará ukheintá ma o siaren asíká ayan befió é iyain mai sitó daná ifo íkun uan amino van ma amiyain danasintará ma o siaren asíká ayan befió uranten ná mai ma véi siran nainisá ino. 19 Tiretí ankan auu yufúkukhein banta kéka soe! Inte yaná anó kákan daná ban nafino. Íkun ma uan amin danasinta anó kákaní ukhen nafi áa íkun ma uan amin onámaná ma karánará ukhein manó mai ma íkun uan amin danasinta maman kantasí ukhen nafino. Tiretí ankan afová ukha ono yunan ma íkun uan amin kará daró ma vain mai anon kákaní ukhan mai Tiyarafenu ina ino. 20 Máan tukhan mi mana ano ma íkun uan amin onámaná ma karánará ukheintá ma o siaren asíká ayan befió é iyan, mai anon íkun ma uan amin kará bá mai yaró ma íkun uan amin danasinta ma vaintái vei vaya sian ákonaé iyan mino. 21 Máan té iyan mifo mana ano ma Tiyarafenu amáká ma o siaren ma asíká ayan befió é iyain mai anon Tiyarafenu vá ben amáká bái vei vaya sian ákonaé iyan mino. 22  * Ais 66:1; Mat 5:34Mana ano ma inaru van o siaren ma asíká ayan befió é iyan mai anon Tiyarafenui kumanin karái vákan mairá béi kumantan mi vei vaya sian ákonaé iyan mino.
23  * Riv 27:30; Mai 6:8“Máan tiyan mifo siretí ankan man baya ma afová ukheona vanta kayo vá Farasisi kéká bá ano vaya ma sireya ída mai ánain dakhafin kékái vaona kákan uman uron mi varan nono. Tiretí ankan dunan ana fintena yanasinta siyan míkan pintan daídeya mana masiman Tiyarafenun améiya ompo man bayafin ma moéken kákaní ukhein man baya máan tiretí ampikha ono. Mai ma funtákein avúavá baya máa mai máan mi ukhen mino. Puntákein avúavá póké ma vanta yaimiyain má arunan in má inká Tiyarafenu vá ma súpá ukhen ban má ino. Ma máa man baya anon moéken kákaní ukhen mifo mai máa ánain ná dakhafiyáke ída vá ena man baya kayo vá dere ampeno. 24 Tiretí ankan auu yufúkukhein kékái vákeya sitó danasinta yo aían karúdiya ompo kamerin nankuriya rono.
25  * Mak 7:4“Máan tiyan mifo siretí ankan man baya ma afová ukheona vanta kayo vá Farasisi kéká bá ano vaya ma sireya ída mai ánain dakhafin kékái vaona kákan uman uron mi varan nono. Tiretíi fereti vá kápi vá dantena ana seséin kéká ompo ena ina yaná ma aran nan avúavá bá eyan nan mana ma in avúavá bá ano anan mai aúpin bíkakhen mino. 26 Auu yufúkukhein Farasisi kéka soe! Pereti vá kápi vá aú pinte nare vá tesé uresin ná ínaimpákesá dantena me avusese ino.
27  * Apo 23:3“Máan tukhen mifo siretí ankan man baya ma afová ukheona vanta kayo vá Farasisi kéká bá ano vaya ma sireya ída mai ánain dakhafin kékái vaona kákan uman uron mi varan nono. Banta masíká ma efanten peni fédan ma kama ukhan oniyainíi ukha rofo masípin ma vanta ayampa kayo vá púta yanasinta vá ma vainíi siretí ukha rono.* Iburu kayo ma vanta masí é iyain mai on boraádampin mi kaiyain bákan mai on masíká efanten penifó peré iyan mino. 28  * Ruk 16:15Tiretí ankan má máan mi ukhe va ono. Banta ano siretin dan bukhafarái ódaren tiretin nan puntákein banta kéká ino sen iniyan mifo aúpin kampun avúavá bá man baya yurafurin avúavá bá bíkakhein kéká ono.
29 Yisasi evaránen máa semí, “Tiretí ankan man baya ma afová ukheona vanta kayo vá Farasisi kéká bá ano vaya ma sireya ída mai ánain dakhafin kékái vaona kákan uman uron mi varan nono. Tiretí ankan mano sakhanampa vanta kayoi masí uantádeya inká puntákein kékái masíká kama auí uan kain banta kayo ono. 30 Máan tiya váke siretí ankan máa séiya ono, ‘Pefá tinafu siráo ma vá ein damú tetin má baré ída kanaíé betin ayaé sakhanampa vanta kayo aruan puronté erunaren mino.’ 31  * Apo 7:52Máan ma siyaona anon sakhanampa vanta kéká ma aruan púkaré ein mai vanta kayo anavasin mi vá uno seya siretiyan aní iya ono. 32 Oriveya anafu aráo ano ma namu avúavá araí urein ná mo maman kípano!
33  * Mat 3:7; 12:34; Ruk 3:7“Tiretí ankan namu osafáe akhafana ono! Tiyarafenu ano ma siretin ma kó tiantáden ma ira kiyan uman baren berai siyan purin baru ma iyáantákein mai intesá eyá akhakhante rafono. 34 Máan tukhen mifo vá tiretí ankan ineno. Téi sakhanampa vanta kéká bá kama ineine vain banta kayo vá man baya ma afová ukhein banta kayo vá tiantékun tireti vaípá erinten mifo siretí ankan manáa yaa unkamádantá aruan puriya manáa siretíi monó átaru namun kayofin avíáde yafiyó ankamiya mae manáa kéká baru vaintá e yakháan more mere esin orera inten mino. 35  * Esé 4:8; 2Kr 24:20‑21Máan tukhein nan mi mai ma funtákein banta kéká ma Eborin táké araí ure ma are eriya ma Barakian anin Sekaraiyan ma Tiyarafenu amá bá íkun uan amin takhó aúbaná bá ma aruan pureona kékái nare miyan tiretí ankan amaninái erinten mino. 36 Téi fura siré tiretin tiamiyá uno. Mai namu avúavái miyan maen tare ma vaona nanin bantafin mi afoká inten mino.”
Yisasi Ma Yerusaremí Baru Van Arunaná Barein Baya Ino
(Ruku 13:34-35, 19:41-44)
37 Yisasi evaránen temí, “Yerusaremi oe, Yersaremi oe, éi sakhanampa vanta kayo aruan puriya ono. Máan tiyákeya Tiyarafenu ano ma siretimpin tiantan erein banta kéká aruan purono van onámaná ankamiya ompo séi kokhon dádái anasi kokore ano ma ve ayan aránaópá be akhafana avían kaeiníi iyáku ompo siretí ankan ída ine ono. 38  * 1Ki 9:7-8; Yer 22:5Ída inen nan Tiyarafenu ano eni kákan monó namun oyan amiran dúken mino. 39 Máan tukhái séi siretin tiamiyá uno. Enádá bá tiretí ída sen tonan bare maeya maná damusí intiya ‘Bafan avíká ma eriyain banta vá avábá uantano’ sin nono. Íbo 118:26

*23:3: Mar 2:7-8

*23:5: Eks 13:9; Nam 15:38-39; Diu 6:8; Mat 6:1

*23:11: Mat 20:26; Mak 9:35; Ruk 22:26

*23:12: Yop 22:29; Pro 29:23; Ruk 14:11; 18:14

*23:13-14: Manáa Tiyarafenui vompon dókifin manáa vaya ma asotú ukhein mai vaya vesi 14 fin ban mino: 14 Man baya ma afová ukheona kéká bá Farasisi kayo vá ano kákan uman uron mi varan nono. Mai fara vara seyo, siretí ankan ída ayave váka varé nanin kayo mo mákáde vetin nina yanasinta variyáke maeya inká kampun te ayáká amúké iya rono.

*23:16: Mat 15:14

*23:22: Ais 66:1; Mat 5:34

*23:23: Riv 27:30; Mai 6:8

*23:25: Mak 7:4

*23:27: Apo 23:3

*23:27: Iburu kayo ma vanta masí é iyain mai on boraádampin mi kaiyain bákan mai on masíká efanten penifó peré iyan mino.

*23:28: Ruk 16:15

*23:31: Apo 7:52

*23:33: Mat 3:7; 12:34; Ruk 3:7

*23:35: Esé 4:8; 2Kr 24:20‑21

*23:38: 1Ki 9:7-8; Yer 22:5