24
Kákan Monó Namun Ma Varákin Nain Baya Ino
(Maki 13:1-2; Ruku 21:5-6)
Yisasi ma kákan monó baru me ampiren oriyákan maen bei eyo iyampon kayo ano ve vaintá eriven kákan monó namun kayo aní ono van en mino. * Ruk 19:44Máan tíkan béi vetin inaen temí, “Tiretí ankan ma kama namun kayó oniya rafono. Téi fura siré tiretin tiamé uno. Namuro ano me varákuren maen minó onámaná ída áintin ben ané ben ané ukhen banten mifo varakuádantin eraven asuse inten mino.”
Ma Vara Kípan Akhempá Ma Aní Daná Afokáin Nain Baya Ino
(Maki 13:3-13; Ruku 21:7-19)
Yisasi ma Orifí anu yontá kumantá íkan beni eyo iyampon kayo máa ano oriven béin inaemí, “Éi setin tisimeno. Inte yamusá mai yaná afoká inten nafino. Inte yaná ma afoká intirá tetí ankan onesá éin nan inka erintéin ma vara kípanten mino sente rafuno.”
Máa síkan Yisasi evaránen betin tiamemí, “Banta ano siretin mákasin nafo yafían ná ákona ono. * Mat 24:23-24; 1Yn 2:18Para vara seyo, kokhon nanin banta ano eriven ten tiví tiaren máa sinten mino. Tiyarafenu ano ma aní ukharé ein bantan téi eré uno siren maen kokhon nanin banta máka sinten mino. Tiretí ankan inesin aruvin baya vá aruvono van ma siyan nain baya vá mai van tiretí ída vá anú duman duman ono. Mai yanasinta erivintin maen ínaimpákéi ma vara ma kípan damú afoká inten mino. Mana anan banta kéká ano e mantaaren ena anan banta vá aruvintin mana kini kéká ano e mantaaren ena kini kéká bá aruvintin manáa akhempá kákan anan afoká intin maen ma vara kaya intin inten mino. Máan tinten mifo mai yanasinta ma afoká inain mano mai anasi ano ma araíen inamun nan ineiníi inten mino.
* Mat 10:22“Máan ma intin maen ten naro siren tiretin ará namu uantáden avían namuro ayampin kaintin tiretin aruan purinten mino. 10 Maí damú tentá ma mumunan ukháin nain nanin banta kéká ano vetíi mumunan ampintin erafuvintin beraran anan maran uaren ben avían namuro ayampin kain maran intin 11  * Mat 24:5, 24; 1Yn 4:1inká kampun sakhanampa vanta kayo afoká uven maen banasi máka siantanten mino. 12 Namu avúavá ano kákaní intin maen kokhon nanin banta ano ena ma ará amin avúavá an pinten mino. 13  * Mat 10:22An pinten mifo ákonaen ban ma oriyan baréin nain mai nanin bantan ínaimpá ma ma vara kípan nain damú Tiyarafenu ano evaránen aviranten mino. 14  * Mat 28:19Tiyarafenui yafisin pintena vaya ma varará minó akhempá betí ano siamen orera intin ma minó nanin banta ano inirantin inaimpáke suron mi vara kípan damú erinten mino.
Mana Namu Yana Suron Ma Afoká Inain Baya Ino
(Maki 13:14-23; Ruku 21:20-24)
15  * Dan 9:27; 11:31; 12:11“Pefá ma sakhanampa vanta Danierin oorá ma sikharé einíen Tiyarafenui kantasí ukhein kákan monó namumpin mana namu yana suron afoká uven minó daná máden asuse intiya siretí ankan onan nompo ma vaya ma yankafin nain mano vá mai vayai ana afová ino. 16 Máa ma intin maí damusá Yudiá barafá ma vain nanin banta ano anufá ana vá karan orino. 17  * Ruk 17:31Orintin maen ná be amá daró ma un baréin nain mano ída vá mana yaná be amá pintena eravuven barano van inino. 18 Máan ma intin maen dunan anafá ma o varé inain mano ída vá evaránen be amá pintena vei ayá au anamun o varano. 19 Amú bá nanin kéká bá iyampon ma nan kuviyan bain nanin kayo vá ano maí damú ma erintin maen kákan uman mi varanten mino. 20 Á den iyon in damu safi Sabati yamu safi mai yaná afóka inafo amúkesin ná pasavi yamusá afoká inti vá karan orono. 21  * Dan 12:1Para vara seyo, ma vara ma araíen uvarein táké ma eren tare ma e vaona aúban ída máan uman afoká ukharé ein uman mi maí damú afoká inten mifo ída máan uman ínaimpá afoká inten mino. 22 Tiyarafenu ano ma ída máan uman kayoi yamú ma maman asíkaí intin maen minó nanin bantan afeyoranten mifo véi ma fe iyákein nanin banta van ma ininten maen maí damú maman asíkaí inten mino. 23  * Mat 24:5Maí damú ma mana vanta ano ma siretin tiamen ma onano, Tiyarafenu ano ma aní ukharé ein banta masi mafá ban mino áa mesapá ban mino ma sintiya ída vá betíi vayará mumunan ono. 24  * Diu 13:1-3; 2Te 2:8-9; Rev 13:13‑14Para vara seyo, manáa kampun sakhanampa vanta ano eriven maen máa sinten mino, ‘Tiyarafenu ano ma aní ukharé ein téi mai vantan báké mana sakhanampa vantan bá uno.’ Máa siren maen ara ara aní danasinta vá kákan enará ukhein danasinta vá afoká inten mino. Afoká uren kokhon nanin banta aviren mo asuse iyáken Tiyarafenu ano ma veyan iyákein nanin banta vá dere kasaen kufa uádanten mino. 25 Ineno. Mai yanasinta afoká intéíi séi siretin pe o útúbé tiamiyá uno.
26  * Ruk 17:23-24“Tiamé umpo manáa ano ma siretí ankan tiamen ma Tiyarafenu ano ma aní ukhein banta mesapá banta ída van kámápá ban mino ma sintiya ída vá maifá orono. Ma namumpin aúpá ban ne ma sintiya siretí ída vá betíi vayará mumunan ono. 27  * Mat 24:37-39Tiretí ankan afová ukha ono. Áau e uní páké ma afayuí uaren ma áau orun perápá ma aravé iyain máa uran mi Banta Anin ma erin nain damú intin mi minó nanin banta ano onanten mino. 28  * Ruk 17:37Purin banta kayo au ma asenten bain mai varurái sumpan kayo ano o átarué iyan mino.
Banta Anin Ma Overánen Erin Nain Baya Ino
(Maki 13:24-27; Ruku 21:25-28)
29  * 2Pi 3:10; Rev 6:12-13“Mai kákan uman kayo ma kípan nain damú anan
‘áau ano sítipa intin
biyon ída ena vá kantin
ayon táké minó ofu kayo kararen eravintin
minó ákona yaná ma inarurá báin nain mano kayamana inten mino.’ ” Ais 13:10; 34:4; Isi 32:7; Yoe 2:10, 31
30  * Dan 7:13; Sek 12:10; Rev 1:7“Maí damú Banta Anini aní daná ma ayontá afoká intin mi varará nanin banta ano ifí diyáken onantin mi Banta Anin mano inaru fáké konan daró bei ákona vá kákan kakhan má erinten mino. 31  * 1Ko 15:52; 1Te 4:16Eriyáken maen bei enisori kayo sintin ufen kákaníen asiyáken ma vara minó akhempá oriven beyan ma iyákaré ein nanin banta avían átaru inten mino.
Fiki Yaa Anará Ma Afova Varan Baya Ino
(Maki 13:28-31; Ruku 21:29-33)
32 “Tiretí ankan anna rasá afova varano. Anna amú ma eyavénan maeyan afeen aá kanten mino séiya ono.* Kriki vaya finté fiki yaa ana e sikhen mino. 33 Máan ten ma minó daná afoká inti oniya mae vá mai Banta Anin inka ádé anantá ereno van onará mantakhen mino vá te afová ono. 34  * Mat 16:28Téi fura siré tiretin tiamiyá uno. Ma ma saréa vaona nanin banta ano ída fúkesin mi mai yanasinta afoká inten mino. 35  * Mat 5:18Inaru vá bara vá kípanten mifo senti vaya ída uron mi kípanten mino.
Ída Mana Nanin Banta Ano Yisasi Ma Erin Nain Damú Bá Áau Vá Afová Ukhen Mino
(Maki 13:32-37; Ruku 17:26-30, 34-36)
36  * Apo 1:7; 1Te 5:1-2“Ída mana nanin banta ano maí damú bá áau vá afová ukhan inaru ráké enisori kéká bá ano ída afováin be Anin mano yere ída afová ukhen mifo ve Afóe veyáká anan afová ukhen mino. 37  * Esé 6:5-8Mai ma Noani yamú aniana iyáin ma afoká einí ukhein avúavá anan Banta Anin ma ereno van iyantin maen afoká inten mino. 38 Ída ma á den non takhan banasi ano yunan táden non má niyáken anasi variyan inká arinta uviran maran en oriyain pintéi Noa votifin un peren mino. 39  * Esé 7:21-23Mai yaná ma afoká inain betí ankan ída afová ukharéin mi kákan á den non taaren banasi ufúan kípen mino. Máan tukhein avúavá anan Banta Anin ma erin nain damú afoká inten mino. 40 Kankan banta ano ma yunampin baré intin Tiyarafenu ano mana avíaren mana ifá inten mino. 41 Kankan nanin mano ma vereti uvaran uviti yasamiyaré intin maen Tiyarafenu ano mana avíaren mana ifá inten mino.
42  * Mat 25:13“Máan tinten mifo siretíi Bafan ma erin nain damú ída afová ukha ompo yafíke vá bano! 43  * Ruk 12:39-40; Rev 16:15Tiretí ankan mai vá afová ono. Umoyan banta ano ma inuran má barákin nain áau ma má afoé ano ma afová uren máká ma yafían ákona uvintin maen umoyan banta ano ída kanaíen mai namun barákuren ódinten mino. 44 Máan tukhen mifo siretí ankan ná utare vá bano. Mai fara vara seyo, siretí ma ída erinten mino se ininona yamúi Banta Anin mano erinten mino.
Kama Yoran Banta Vá Namu Yoran Banta Vái Vaya Ino
(Ruku 12:42-46)
45 “Inte yoran banta anó kama ineine vákan kama yorarí iyan maen ná bei ayafa ano véin maman doran banta kayorá dafisiní uran báken ná dunan daíden amin áauí ma íkan ná mai yoran banta kéká daiman amé iyan nafino. 46 Mai yoran ma kamaen doriyan baré intin ma vei ayafa ano ma ovaránen e onan nain doran banta ano vá kákan amusin ino. 47  * Mat 25:21, 23Téi fura siré tiretí ankan tiamiyá uno. Ayafa ano mai yoran bantan maman kaintin benina yanasintará dafisinten mino. 48 Dafisinten mifo namu yoran banta ano maen beyan nan máa sinten mino, ‘Sesi ayafa vanta ano ayákái o van ída ainen ovaránen erinten mino’ siren maen 49-50 arona yoran banta kéká ankamiyáken ma inká non naren óen iyain banta kayo vá oriven ma yunan nen non nen iyáken ma vei ayafa van ída erinten mino ma sen inin nain damúi erinten mino. 51 Eriven maen mai yoran banta sika sika uren tiantantin baya siren ma ída mai ánain dakhafin banta kéká bá báken ifí diyan aveantuntá inkekí piyan berai siyan banten mino.

*24:2: Ruk 19:44

*24:5: Mat 24:23-24; 1Yn 2:18

*24:9: Mat 10:22

*24:11: Mat 24:5, 24; 1Yn 4:1

*24:13: Mat 10:22

*24:14: Mat 28:19

*24:15: Dan 9:27; 11:31; 12:11

*24:17: Ruk 17:31

*24:21: Dan 12:1

*24:23: Mat 24:5

*24:24: Diu 13:1-3; 2Te 2:8-9; Rev 13:13‑14

*24:26: Ruk 17:23-24

*24:27: Mat 24:37-39

*24:28: Ruk 17:37

*24:29: 2Pi 3:10; Rev 6:12-13

*24:30: Dan 7:13; Sek 12:10; Rev 1:7

*24:31: 1Ko 15:52; 1Te 4:16

*24:32: Kriki vaya finté fiki yaa ana e sikhen mino.

*24:34: Mat 16:28

*24:35: Mat 5:18

*24:36: Apo 1:7; 1Te 5:1-2

*24:37: Esé 6:5-8

*24:39: Esé 7:21-23

*24:42: Mat 25:13

*24:43: Ruk 12:39-40; Rev 16:15

*24:47: Mat 25:21, 23