13
* Rev 12:3; 17:3, 7-12Máan tukhá ma oniyaruna vá mana afá tafúna ano un non pinté e unen éden mino. Mai safúna maen dan manápá ifo afápá kan un kádan ánon bákan inká tiyan míkan biri e unakheintá tiyan míkan kin kamamó uran bákan ánon kayorá Tiyarafenun ma ankayan tikhein bí kayo uvantaren mino. * Dan 7:4-6Mai safúna ano repeti* Repeti e ma siyain mai kákan pusi an dakhein tafúna ino. Mai ano kasaen banta aruren kakha sinten mino. an dakharen mifo ven arantan mano bea* Bea e ma siyain mai iyan an dakhein kákan tafúna ino. Béin ayan arantan kákan bákan ayafó báta uron ukhein mino. Mai ano kasaen banta aruren kakha sinten mino. arantan an dakhan inka oo ano raioni* Raioni e ma siyain mai kákan ayo ana fusi an dakhein tafúna ino. Béin aveantun an báta ukhan kasaen minó daná kakhasé iyan mino. Banasi ano mai van kákantá peré iyan mino. oo ma einíi ukharen mino. Máan tukhan mai drakoni ano vei ákona vá kin kará bá dafisin ákona vá amen mino.
* Rev 17:8Mai safúna ma onékun maen béin ánon kayo fintena mana ánon aruran bákan ída kanaíen unirí ukharen mino. Máan tukharen mifo mai namon ma evaránen uniyain má barará nanin banta ano sakha iyáken mai afá tafúna oo yaiyen béin ánain bákuren mino. Drakoni ano ma afá tafúna mai ákona amikhein nan banasi ano amusin iyáken béintá monó tiyan inká mai safúna vá dere monó tiantiyan amusin en temí, “Iye anó béin an dakhe fono. Iye anó kanaíeya véin má aruvinte fono.”
* Dan 7:8, 25; 11:36; Rev 11:2Máa siren mai safúna áíkan Tiyarafenu oyampá baya siyáken ma foti-tu (42) viyontá ma vei anunurá minó avúavá baran nain ákona amen mino. Máan turákan béi Tiyarafenu oyampá baya siyáken ben aví bá inká ben má ma inarufá bain nanin banta vá ankayan ten mino. * Rev 11:7Máan tiyákan Tiyarafenui kantasí ukhein nanin banta ma aren tavin ákona mai safúna amen mino. Amiren minó anan nanin banta vá banasi vá ara ara vaya siyáken ma minó barafá bain nanin bantará ma yafisin ákona vá dere amen mino. * Íbo 69:28; Rev 17:8; 20:12, 15; 21:27Amirantin maen mai ma ma vara ída uvanten ma aun baran bompompin ma aví ída uvantaréin nain nanin banta ma váin nain mano mai safúnará monó tinten mino. Mai vompon maen mai ma vanasi ano aruan purein Sipisipi Arará ina ino.
Átaren ma van nain mano vá inino. 10  * Yer 15:2; 43:11; Rev 14:12Karavusifin orino ma sikhá in nain kéká ano karavusií intin inká baenati fóké aruan purino ma sikhá inain kéká baenati fói aruan purinten mino. Máan ma intiya kantasí ma ukhan nona nanin banta ano ída vá akhokho van iyákeya mumunan ná pákaan ákona ono.
Afá Tafuna Ano Ma Vara Finté E Unein Baya Ino
11 Máa sirá ma onékun bara finté ena afá tafúna e unen édákan ánon pinté Sipisipi Ararái virí kan ma e uneiní ukhan mifo veni vaya ano drakoni ma vaya seiníen mino. 12 Mai safúna ano esé ma non pinté erikhá ein tafúnai ákona mamaren maen minó nanin banta yuvun íkan mai ma arukháin ma namon unein tafúnará monó ten mino. 13  * 1Ki 18:24-39; Mat 24:24; Rev 19:20Máan tiyáken moéken enará ukhein aní danasinta uvaren dararen iyan ira van dere síkan inaru fáké minó nanin banta avorá barará eriyan onen mino. 14 Enará ukhein aní danasinta ma uvaren dararen in ákona Tiyarafenu ano amiran maen mai ma esé e unein tafúna avíká barará nanin banta mákáden tíkan mai ma vaenatifó aruran ma fúkaren evaránen e mantein tafúnai aman manon uvaren mino. 15 Máan turan mai ma uvamá dein tafúna aman manon ma aunan amintin baya sinti ma véintá ída monó tin nain nanin banta ma aruan purin nain ákona Tiyarafenu ano amen mino. 16  * Rev 14:9-11; 16:2; 20:4Amiran minó aví bain má ída aví bain má inká ona vain má ida ona vain má inká miyan ída van doran banta vá para ma van banta vá ano mana aní daná ayan kurompáke yámanta safi ayafenta safi kaino van duvun en mino. 17 Mai aní dana ma ída van nain kéká ano ída kanaíen ena finte miyaníen nafi inká sarii safi en inten mino. Mai aní daná maen esé ma e unein tafúna avíi vákan mai nampá ano ven avíi aní ukhen mino.
18 Máan tukhein nan mi kama ineine vá afova vá ma van nain kéká ano vá mai afá tafúnai nampá daíden beni ana vaya afová ino. Mai fara vara seyo, mai nampá maen mana vanta inan bákan mai nampa maen kanú manaú sikhisi (666) ino.

*13:1: Rev 12:3; 17:3, 7-12

*13:2: Dan 7:4-6

*13:2: Repeti e ma siyain mai kákan pusi an dakhein tafúna ino. Mai ano kasaen banta aruren kakha sinten mino.

*13:2: Bea e ma siyain mai iyan an dakhein kákan tafúna ino. Béin ayan arantan kákan bákan ayafó báta uron ukhein mino. Mai ano kasaen banta aruren kakha sinten mino.

*13:2: Raioni e ma siyain mai kákan ayo ana fusi an dakhein tafúna ino. Béin aveantun an báta ukhan kasaen minó daná kakhasé iyan mino. Banasi ano mai van kákantá peré iyan mino.

*13:3: Rev 17:8

*13:5: Dan 7:8, 25; 11:36; Rev 11:2

*13:7: Rev 11:7

*13:8: Íbo 69:28; Rev 17:8; 20:12, 15; 21:27

*13:10: Yer 15:2; 43:11; Rev 14:12

*13:13: 1Ki 18:24-39; Mat 24:24; Rev 19:20

*13:16: Rev 14:9-11; 16:2; 20:4