11
Kankan Daná Ano Ma Sian Amá Ukhein Baya Ino
* Isi 40:3; Sek 2:1-2Máa siren mana avamáan onan danka maman timiren temí, “Oriveya vá Tiyarafenui monó namun má arata vá mo avamáan oniyáke vá maifin ma monó tiyain nanin banta yere vá dankafono. * Ruk 21:24; Rev 13:5Máan tin nompo akhempá ma uvaren eúkukhein dafu aúpin ída vá avamáan onano. Mai fara vara seyo, ena anan nanin banta amikhein afokhan mi vantin mai nanin banta anon mai ma Yerusaremí baru ma kantasí ukheimpin foti-tu (42) viyontá onóbe enóbe iyáken dasan dasan inten mino. Máan tiyantí tenti vaya ma sian amá in bantá kan ákona amékun maen baré buí daná uren mana tauseni ifo tu antaret sikisti (1,260) yamúi sakhanampa vaya sinten mino.”
* Sek 4:3, 11-14Mai sakhanampa vantá kan maen mai ma ma varará dafíkein Bafan avorá ma mantakhein orifi yaa aná kan má oon uruan intánin danka kanan má ino. * 2Sa 22:9; Íbo 97:3Mana vanta ano ma vetí ankan aruré uman ameno van ma intin maen betin oo fenté ma kuvin nain ira ano mai ma namuroí uantiyáin nain kéká kaan kaurinten mino. Mai aa sáké anan betin ma uman ameno van iyá inain kéká ano furinten mino. * Eks 7:17-20; 1Sa 4:8; 1Ki 17:1Betí ankampin ákona vantin pasen Tiyarafenui sakhanampa vaya ma siyáken kasaen inaru onará dasirádantin ída á danten mino. Máan tiyáken un non má non kayo vá maman nare noní ana iyáken inká betíi anunurá ara ara aa fáké barará nanin banta amaniná uman aminten mino.
* Dan 7:21; Rev 12:17; 13:7; 17:8Betí ankan ma sakhanampa vaya sian kíparantin maen mai ma aron ída van masípin ma afá tafúna varéin nain mano e unen édavuven maen békanan aruan purinten mino. * Ruk 13:34Kákan baru Sodomu vá inká Isipi vara va san ma namu avúavá bíkakhen ne ma siyain an mi Yerusaremí baru ano yakhen betíi Bafan Yisasin daa unkamádantá arein mino. Máan manan en mi mai varui kákan aasá békanan aruan kaintin banten mino. Máan turantin maen kanú manaú bayan má manápá áaurá bái míkanan bantin minó bara fáke nanin banta vá ara ara anan má inká ara ara vaya ma siyain kayo vá ano e óden ída vá masí ono sinten mino. 10 Mai sakhanampa vantá kanan manon ara ara uman barará nanin banta amaniná kaiyaré intin pasen békan ma furein nan barará nanin banta ano amusin uren kama yanasinta ven amin maran inten mino.
11  * Isi 37:5, 10Máan ten oriyantin ma kanú manaú bayan má manápá áau vá ma esantantin maen aunan ma amin aunan mano Tiyarafenu finté maí kanan bantafin e ferantin maíkan banta ano evaránen orun mantantin maen mai ma oniyaré inain nanin banta ano akhokho van en orera inten mino. 12  * 2Ki 2:11Máan tiyan inintin maen inaru fáké avádóden oovararen máa sinten mino. “Mafá édano,” sintin maen békani namuro kayo ano kakháken ontantin konan mano míkanan aviren inarufá ódinten mino.
13  * Rev 6:12; 16:18Mai áaurá anan kákantá bara khaya intin mai varui mana akhen pákena minó daná baráken asuse intin dan manápá ifo afápá kan un kádan tauseni (7,000) nanin bantan aruan purinten mino. Máan tintin ma ída furin para varé inain kéká ano akhokho van uaren inarufá ma vain Tiyarafenu aví daní inten mino.
14  * Rev 9:12Kaní ma in uman mano inka esanten* Mai kaní ma in uman maen 9:13-21 fin tikhen mino. mifo kanú manausí ma in uman mano inka e un inten mino.
Dan Manápá Ifo Afápá Kana Un Kádaní Ma Ukhein Ufen Ma Asein Manon Kanú Manausí Ma In Uman Baren Eren Mino.
15  * Eks 15:18; Íbo 10:16; Dan 2:44; 7:14Máa sirákan mai ma yan manápá ifo afápá kan un kádaní ma ukharé ein enisori ano ma vei ufen asiyain má inarufin avádóden oovaren temí, “Ma varará ma yafisin mai Bafan mano ma vei vanasi evaránen avirano van ma aní uran baré ein ninaí inka ein béi anon mai nanin bantará dafisen oriyan banten mino.”
16 Máa siyákan mai ma Tiyarafenu aufá ma tuenti-fo (24) ánon enisori kéká ma kin karáká kumantein kayo ano ánon bara finí uren mátimen bein monó tiantiyan 17 temí,
“Minó Ákona Vá Baona Bafan Tiyarafenu oe,
éi fefá bare ma saréa fara vaona van mi
setí ankan éin tusu sianté uno.
Mai fara vara seyo, inka kákan ákona mamareya
ei yafisin aúpin inka kin dorarí in araí ukha ono. 18  * Íbo 110:5; 115:13; Rom 2:5; Rev 20:11-13Minó bara fáke nanin banta ano éin aranan uantiyan mifo
saréa inka eni aran naná eren mino.
Púkaré ein nanin bantai avúavá ma yaimiyáke ma ei yoran banta kéká miyan aminona yamú inka afoká en mino.
Ei sakhanampa vanta kéká bá inká ei kantasí ma ukhein nanin banta vá miyan amin nono.
Mai ma aví bain má inká aví ma ída vain má anon éin nan peré iyain mino.
Ma varará ma váken minó daná máden asuse iyá ein kéká éi anon aruan kípan nono.”
19  * Ibu 9:4; Rev 8:5; 15:5; 16:21Máa siran inarufá Tiyarafenui monó namun ona yiran béi ma ará manafiní uren kasen ban man baya ma kain bain bokhise kasaen minó ano onen mino. Onákan mai finté afayuí iyáken aafa kankaré tin kákantá bara khaya iyain má kákan á dan kómópá amú eren mino.

*11:1: Isi 40:3; Sek 2:1-2

*11:2: Ruk 21:24; Rev 13:5

*11:4: Sek 4:3, 11-14

*11:5: 2Sa 22:9; Íbo 97:3

*11:6: Eks 7:17-20; 1Sa 4:8; 1Ki 17:1

*11:7: Dan 7:21; Rev 12:17; 13:7; 17:8

*11:8: Ruk 13:34

*11:11: Isi 37:5, 10

*11:12: 2Ki 2:11

*11:13: Rev 6:12; 16:18

*11:14: Rev 9:12

*11:14: Mai kaní ma in uman maen 9:13-21 fin tikhen mino.

*11:15: Eks 15:18; Íbo 10:16; Dan 2:44; 7:14

*11:18: Íbo 110:5; 115:13; Rom 2:5; Rev 20:11-13

*11:19: Ibu 9:4; Rev 8:5; 15:5; 16:21