21
Baré Nanin Mano Susu Sin Moní Ma Karú Dein Baya Ino
(Maki 12:41-44)
Yisasi oniyan bákan moní nanin banta ano susu moní monó namumpin ma moní kain bokhise ma vaimpin kaiyaren mino. Kaiyákan mana ve avafu fúkan ona ída vain baré nanin mano kankanan toeya varen mai vokhisefin me kaiyákan béi onen mino.* Kiriki vayafin kankanan repta en sikhein mino. * 2Ko 8:12Ódaren máa semí, “Téi fura uron mi siré tiretí ankan tiamiyá uno. Minó ona vain nanin banta ano ma kaein moní esantaren mi ma ona ída van baré nanin mano khaen mino. Minó nanin banta ano kokhon ná moní dákaré ein pintena manáa moníi yaimen me khaen mifo ma nanin mano ída kanaí ukhen mi veyan ma yunan máden nano van ma fákakharé ein moní minó máai me khaen mino.”
Kákan Monó Namun Ma Varákin Nain Baya Ino
(Matiu 24:1-2; Maki 13:1-2)
Yisasini manáa eyo iyampon kayo ano monó namun ma uvantein ódaren betí mai van máa semí, “Kama on kayo vá kama yanasinta vái Tiyarafenu amíkhan mi kamaen aní uran ban mino,” síkan Yisasi vetin tiamemí, * Ruk 19:44“Taréa ma oniyaona yanasinta ano ínaimpá maná damú afoká intin maen namuro kéká ano minó daná barákuan karúdantin barará ana eravintin maen mana onámaná ída áintin ena onámaná daró banten mino.”
Ma Vara Ma Kípan Akhempá Ma Aní Daná Afoká Inaí Pákena Vaya Ino
(Matiu 24:3-14; Maki 13:3-13)
Máa síkan betí ankan Yisasin inaemí, “Aru soe, inte yamusá mai yaná kayo afoká inten nafino. Inte yaná ma afoká intirá tetí afová erá mai yanasinta inka ádé anantá afoká inten mino sé tifante rafuno.”
Máa síkan Yisasi evaránen betí ankan tiamemí, “Tiretin me kampun tinten mifo yafían ná ákona ono. Mai fara vara seyo, kokhon nanin banta ano eriven maen téin tiví diyan máa sinten mino, ‘Téi ma mai vantan bákun damú inka ádé’ e ne sinten mifo siretí ída vá betin bákurono. Ínaimpáké ma inesin ma kákan aruvin afoká intin ma mana vara ano e manten ena vara vá aruvintin inká mana vara finté ma verara aúban daíden aruvinti maeya siretí ankan ída vá akhokho van ono. Mai yanasinta naren afoká inten mifo ma vara ma kípan damú ída ainen erinten mino.”
10 Máa siren Yisasi evaránen betí ankan tiamemí, “Manáa vara kayo finte kéká ano e manten ena vara kayo finte kéká bá aruvintin maen inká manáa kini yafisin pintena kéká ano e manten ena kini yafisinpintena kéká bá aruvintin inten mino. 11 Máan tintin maen ma vara kákantá kaya intin manáa akhempá kákan anan má kákan aí danasinta vá afoká iyantin inká minan ayontá aní daná bá akhokho yanasinta vá afoká inten mino.
12 “Mai yanasinta ma ída afoká ukhantin maen tiretí ankan pákaren namu arirí inten mino. Betí ano siretin monó átaru namun kayofin kaúden maen baya yaíden aviren mo karavusifin kaiyan maen tiretin aviren kin kayo avorá bá kamanin kayo avórá bá orinten mifo mai fara va ino. Tireti senti eyo iyampon kayon basin pasen mi máan tinten mino. 13 Máan ma inain manon tiretí ankani aaí intiyan betin monó baya siamin nono. 14  * Ruk 12:11-12Máan tin nompo sireti ída vá betin ma evaráne siaminona vaya van kokhon ineine ono. 15  * Apo 6:10Mai fara vara seyo, seyantái siretin puntákein baya vá kama afova vá amiyákun maen tiretíi namuro kayo ano ída kanaíen téi ma amenuna vaya átakharé uren do varanten mino. 16  * Mat 10:21-22Tiretí ankan anóe afóen má afá aváeyan má tiretíi kéká bá arona kayo vá ano yeren tiretin namuro ayampin amintin arintiya siretin pinté manáa ano furin nono. 17 Téin naro siren banasi ano siretin ará namu uantanten mino. 18 Máan tuantanten mifo siretin ánon do finté ída mana ayo farusen eravinten mino. 19 Máan tinten mifo siretí ankan mantaan ákona ukhareya vá ayun ma fara van oriyan ban aunan barano.”
Mana Namu Yana Suron Ma Afoká Inain Baya Ino
(Matiu 24:15-21; Maki 13:14-19)
20 Máa siren Yisasi evaránen tiamemí, “Tiretí ankan onesin ma aruvin banta kayo ano ma Yerusaremí baru ma iyaren eúkintiya mairasá tiretí afová eya vá inka ádé anantá ma varu namu inten mino vá teno. 21 Maí damú ma afoká intin ná Yudiá ma vain nanin banta ano vá anufá karan ódintin ná Yerusaremí ma vain kéká ano mai varu me ampiren ena akhempá karan orintin ná Yerusaremí ankinafá ma vain kayo ano ída vá mai varufin ódino. 22  * Yer 5:29; 46:10; Ose 9:7Mai fara vara seyo umeí ma iyá ein kéká ma uman amin damusí ma intin maen Tiyarafenui vompon dókifin ma uvamádan baré ein baya kayo ano fura sen afoká inten mino. 23 Ma varará kákan uman afoká intin Tiyarafenui aranan ná ano mai nanin bantafin afoká inten mifo amúbá nanin kayo vá arará iyampon kayo ma nan kuviyá inain nanin kéká bá ano kákan uman baranten mino.” 24  * Íbo 79:1; Rev 11:2Uman baranten mifo namuro kayo ano me Yerusaremí kéká aruren maen aviren ena vara kayofá mo karavusií inten mino. Máan turantin ena anan banta anon Yerusaremí me aruren ayanavan en oriyantin baren maen Tiyarafenu ano ma vetintá dafisino sikhá inain ma mo akheníin damú ma afoká intin mairái mo kanaí inten mino.”
Tiyarafenu Anin Ma Overánen Erin Nain Baya Ino
(Matiu 24:29-31; Maki 13:24-27)
25  * Ais 13:10; Isi 32:7; Yoe 2:31; Rev 6:12-13Máa siren Yisasi evaránen betin tiamemí, “Maí damú ara ara aní daná ano áaura safi viyonta safi ofu kayora safi afoká inten mino. Máan tintin maen ma varará minó nanin banta ano un non ma karantó en e man paútin nain avaya ma iniren betí kokhon ineine iyáken berai siya akhokho van inten mino. 26 Máan tiyáken maen ma varará ma afoká ono van ma iyain danasinta van banasi avinantan dantin auu entave entave inten mino. Mai farava ino inaru rákena kákan danasinta ano kayamana inten mino. 27  * Dan 7:13; Mat 26:64; Rev 1:7Máan tintin maí damú banasi ano onantin Banta Anin mano konan daró bei kákan ákona vá panu vá erinten mino. 28 Mai yanasinta ma araíen afoká inti vá tiretí ankan orun mantaan ákona uve vá anuran duvaserano. Mai fara vara seyo, Tiyarafenu ano ma siretin evaránén aviran damúi ádesí inten mino.”
Fiki Yaa Anará Ma Afova Varan Baya Ino
(Matiu 24:32-35; Maki 13:28-31)
29 Máa siren Yisasi evaránen ena ovaeran baya vetin tiamemí, “Tiretí ankan fiki yaa ana vá ena yaa ana kayo vasá onano. 30 Tiretí ankan onen nan ma auyen anaa varen orera íka maeyan tiretí afová eya áken afe inten mino séiya ono. 31 Máa séiya ompo máa mana eya vá tiretí onesin ma mai yanasinta afoká intiya Tiyarafenui yafisin baru inka ádé eriyan mino vá teno.
32 “Téi fura siré tiretin tiamiyá uno. Má damú kena nanin banta ano ída fúkesin mi ma yanasinta afoká inten mino. 33 Máan tintin maen ma vara vá inaru vá kípanten mifo séinti vaya ída kanaíen kípanten mino.
Eyo Iyampon Kayo Ano Ma Yafíken Ban Baya Ino
34 “Máan tinten mifo siretí ankan dafían ná ákona ono. Ena ena yamú óen non nareya óeniya vákeya namu avúavá bá tiretí ma vaona van ma ineine iyasin maen mai avúavá anon tiretin maman bararasí intin Bafani erin mano oyivampin ma areiníen manádái afoká inten mino. 35 Para vara seyo, oyivan mano ma safúna fáké iyain an den ma vara rákena nanin bantafin maí damú afoká inten mino. 36 Minó damú tiretí ankan dafíaná ákona ukhevaya vá ena ena Tiyarafenu vaípá amúkiya vasin na ákona amino. Máan tiyare vá mai yanasinta ma afoká inain damú esantareya vá Banta Anin avorá o mantano.”
37 Máa siren ena ena yamú Yisasi monó namun dafufin banasi mo monó baya siamiren maen inúpasí ma íkan Orifi se sin anufá un bariyaren mino. 38 Máan tiyákan maen minó nanin banta ano véini monó baya ineno van ena ena ákurá orun mantaaren monó namun dafufin eriyaren mino.

*21:2: Kiriki vayafin kankanan repta en sikhein mino.

*21:3: 2Ko 8:12

*21:6: Ruk 19:44

*21:14: Ruk 12:11-12

*21:15: Apo 6:10

*21:16: Mat 10:21-22

*21:22: Yer 5:29; 46:10; Ose 9:7

*21:24: Íbo 79:1; Rev 11:2

*21:25: Ais 13:10; Isi 32:7; Yoe 2:31; Rev 6:12-13

*21:27: Dan 7:13; Mat 26:64; Rev 1:7