6
Dan Manápá Ifo Afápá Kan Un Kádan Monó Doran Ayain Banta Ma Aní Ein Baya Ino
* Apo 4:35Maí damú eyo iyampon kayo ma mo kokhoní iyan maen mai aúbanáké Kiriki vaya ma siyain Yutan kayo ano Aramaiki vaya ma siyain Yutan kéká anan uanten máa semí, “Minó damú tiretíi varé nanin kayo anan ayaiya ompo setisi varé nanin kayo ída ayaiya ono.” Máa siyaimpin tiyan míkan mifo sirantan kan orun kádan (12) eyo iyampon kayo ano ena eyo iyampon kayo minó iyanuan kaúden máa semí, “Dunan amin naro sire ma Tiyarafenui vaya mo siamin doran ma me ampin ída kama ukhen mino. Máan tukhen mifo sifá tiváeyan noe, siretin aúbaná intéa anó banasi avorá kama ví bákan ná Kantá Aunan mano aúpin bíkakhaná kama afova van nafi mai finte vá dan manápá ifo afápá kan un kádan banta aviádesin ná mai yorantá betí ankan dafisino. Dafisiyantí maé teti minó damú timúkiyáké Tiyarafenui vaya siamiyá banasi aya ó tifanté uno.”
Banasi ano mai ma aposeri kayo ano ma sein baya van amusin uren mairá ákona mumunan iyan ma Kantá Aunan mano víkakhein banta Stivenin maman kaiyan Firipi má Prokorusin má Níkanorin má Timonin má Pamenasin má Antiokí banta Nikorasin má avían kaen mino. Nikorasi ída Yutan kéká pintena vanta ifo béi ena anan bantan báken Yutan kayoi monó dakhafiyan mino. Máan turen mai vanta kéká avían aposeri kayo vaintá me kaúdan mai yorarí ino van ayan ánontá kaúden avu uanten mino.
* Apo 2:41; 16:5Máan turan Tiyarafenui vaya ano minó barufá orera íkan Yerusaremíké kokhon nanin banta kayo ano aú baéden Yisasini eyo iyampon kayoí iyákan inká kokhon monó ánon banta kayo vá dere ano Tiyarafenui vaya iniren mumunan en mino.
Isarerii Ánon Banta Kayo Ano Ma Stiveni O Fákein Baya Ino
Tiyarafenui sarisari vá ákona vá ano Stivenimpin bíkavin banasi aúbaná enará ukhein aní danasinta uvariyaren mino. Máan tiyákan Yutan kayoi Monó Ano Ma E Anunurasá Bano ma sikhein monópin ma Sairiní baru vá Areksandriá baru vá inká Sirisia bara vá Esiá bara vápinté ma e varéein Yutan kéká ano mai vayará araíen Stivenin má asiven mino. 10  * Ruk 21:15Máa siyan maen Kantá Aunan mano Stivenin kama afova amiyan ma siyain baya mai kéká ano ída kanaíen ankaman durafurin nainíen mino.
11 Máan tiyaimpin mai setí inékun Mosesin má Tiyarafenu vái ankayan tiyan mino sino van mai kéká ano aúpáké ena vanta kayo mo arápiníen mino.
12 Mai avúavasí o senten banasi vá monó ánon banta kayo vá man baya ma afova amin kayo vá arápiní uren Stivenin o fáken Kanisori kéká baintá mo khaen mino. 13 Mo khaúden béin aufin manáa kampun baya sino van manáa vanta kayo síkan mai kéká ano máa semí, “Minó damú inétifékun ma vanta ano Tiyarafenui kantisí ukhein baru vá beni man baya vá ankayan tiyaren mino. 14 Máan tiyáken inká Nasaretíke vanta Yisasi ano kasaen monó namun ankaman mádaren inká Mosesi ma setin timikhá ein avúavá do maman karúdanten mino siyáká iniyaré tiféuno.”
15 Máa siyan mai ma Kanisori namun ma varé ein kayo ano Stivenin purefure en oniyan maen ben auná ano enisori auná ma fanu seiníen mino.

*6:1: Apo 4:35

*6:7: Apo 2:41; 16:5

*6:10: Ruk 21:15