21
Inaru Fáke Yerusaremi Van Ma Sikhein Baya Ino
* Ais 65:17; 2Pi 3:13Máan turá auyen inaru vá auyen bara vá oné uno. Mai fara vara seyo, feyante inaru vá bara vá e khípan maen inká un non má dere khípen mino. * Ais 52:1; 61:10; Ibu 11:16; 12:22; Rev 3:12Máan tuví onékun maen auyen Yerusaremi ma kantasí ukhein mano Tiyarafenu vaípáké inaru me ampiren auyen nanin ma imádan be avafu vaípá orein an den ma varará eren mino. * Riv 26:11-12; Isi 37:27; Sek 2:10; 2Ko 6:16Máan tiyá inékun mai ma kin kará bain pinté mana oova ano máa semí, “Tiyarafenui varu ano saréa vei vanasifin orun bain betin má béi vanten mino. Mai kéká ano veni vanasií intin béi ano vetíi Ayarafenuí inten mino. * Ais 35:10; 65:19; Rev 7:17Máan tuven maen betin auufente minó ánu yo arúdantin purin nafi arunana safi ifídan nafi aí dana safi ída vanten mino. Mai fara vara seyo, feyante avúavá ano ma uman amiyá ein mano inka e khípen mino.”
* 2Ko 5:17Mai ma kin karáká kumantá ein mano máa semí, “Minó danasinta maman auyení iyá uno.” Siren temí, “Ma vaya maen pura sen puntákein baya ifo vompon dókifin ná uvarano.”
* Ais 55:1; Yer 2:13; Yon 7:37; Rev 1:8, 17; 22:17Máa siren evaránen temí, “Mai inka khípen mino. Téi maé Araíin má Kípan má uno. Non nan ma aiyain kayo mai ída miyan bantíi aunan baran non ma eraviyain pintena sékun para nanten mino. * 2Sa 7:14; 1Kr 17:13; Íbo 89:26-27Intéa nanin banta anó ara ara uman esantanten nafi mai kéká anon mai ma útaan kaékun bain danasinta mamaren ten tikhafanaí intíi séi vetíi Ayarafenuí onté uno. * Mat 25:41; Rev 20:15; 22:15Máan tinten mifo mai yanasinta van ma féden téin oyan timin nain kéká bá ída ma mumunan in kéká bá minó daná ma máden asuse in kéká bá banta ma aruan purin kéká bá pamúku avúavá ma varan kéká bá uvátakhan ma in kéká bá ayampó uvaran danáká ma monó tin kéká bá kampun baya ma sin kéká bái varun mai ma sarafá onámaná káké ma ira khiyain ban mino. Mai kan dádasí en ma furin nain mino.”
Mai ma yan manápá ifo afápá kan un kádan enisori kayo ano ma Tiyarafenui kípan aran naná ma víkhakhein dóki kayo ma fákakhá ein pinté mana ano eriven temí, “Ten má eresirá mai ma Sipisipi Arará ma varan nain nanin aní ékuyá onano.”
10  * Isi 40:2Máa siren mai enisori ano séin taunan do maman kákantá dan bain anuyontá mo khaúden kantasí ukhein baru auyen Yerusaremi ma Tiyarafenu vaípáké ma inaru me ampiren eriyain aníen mino. 11  * Ais 60:1-2, 19Tiyarafenui kakhan mano mai varufin bíkavin mai khakhan mano kákan miyantá ma vain yaspa onámaná káké ma kanen kanen einí iyaren mino. 12  * Isi 48:30-35Mai varui kafi yan bákan tiyan míkan mifo sirantan kan orun kádan (12) ona van mai ona kayorá mana mana enisori ano yafídú ukharen mino. Máan tukhan mai ona kayorá tiyan míkan mifo sirantan kan orun kádan (12) anan banta ma Isareri kékápin bain aví uvantaren mino. 13 Mai ona kayo ma varé ein maen áau ma e unípá kanú manaú ona vákan inká notifá kanú manaú bákan sautifá kanú manaú bákan inká áau ma orun perápá kanú manaú baren mino. 14 Tiyan míkan mifo sirantan kan orun kádan (12) onámaná darói mai varui kafi uvantaren mino. Máan tukhan maen Sipisipi Ararái sirantan kan orun kádan (12) eyo iyampon kayo avíi mana mana onámanáká uvádú ukharen mino.
15  * Isi 40:3; Rev 11:1Mai ma sen má baya sein enisori ano mai varu vá kafi vá inká ona kayo vá ma avamáan onan danka kori fóké uvantein pákakharen mino. 16 Mai varu avamáden onákan kamí kamí akhen ban maen beni ayá bá asíka vá ano kan tauseni ifo kan antareti (2,200) kiro mitan baren mino. 17 Mai varui kafi ma amákó uren uvantá ein ma avamáan onein mai sikisti faif (65) mita ino. Banta ano ma avamáan oniyain avúavákái sen enisori ano avamáan onen mino. 18  * Ais 54:11-12Mai varui kafi maen yaspa onámaná póké uvaren inká mai varufin ma vain danasinta korifó uvaren urákan mai ráké kamu an dakharen mino. 19 Mai ma sirantan kan orun kádan (12) onámaná daró ma mai varui kafi uvádan bákan ma kákan miyantá bain onámaná kayofó ma auí ukharé ein mai máan mi ukhen mino. Esé araí in bafan ma yaféká ein mai yaspa e ma siyain onámaná bákan mairá kaní ma ukhá ein safaia vákan inká kanú manausí ma ukhá ein akhéti vákan inká kamí kamisí ma ukhá ein mai emarari ino. 20 Inká dan manápasí ma ukhá ein sadonikisi vákan inká dan manápá ifo afápá mana un kádaní ma ukhá ein kaneriani vákan inká dan manápá ifo afápá kan un kádaní ma ukhá ein krisoraiti vákan inká dan manápá ifo afápá kanú manaú un kádaní ma ukhá ein mai beriri ino. Inká dan manápá ifo afápá kamí kamí un kádaní ma ukhá ein topasi vákan inká tiyan míkaní ma ukhá ein krisopresi vákan inká tiyan míkan mifo sirantan mana orun kádaní (11th) ma ukhá ein yasinti vákan inka siyan míkan mifo sirantan kan orun kádaní (12th) ma ukhá ein ametisiti vákan ukharen mino.
21 Mai ma sirantan kan orun kádan (12) ona ma varé ein mai kákan miyantá ma vain ankaroro fói mana mana ona uvádú ukhan inká mai varui kákan aa maen kori fóké anan uvantan kamu an dakharen mino.
22 Mai varufin ída kákan monó namun bá oné uno. Mai fara va ino. Minó Ákona ma vain Bafan Tiyarafenu vá Sipisipi Arará bá anon mai varui kákan monó namun ban mino. 23  * Ais 60:19-20; Rev 22:5Mai varufin áau vá biyon má ano ída kakhaan té iyan mino. Mai fara va ino. Tiyarafenui kakhan manon panu sian tiyan mi Sipisipi Arará anon oon uruanté iyan mino. 24  * Ais 60:3, 5Ara ara vara fáke nanin banta ano mai kakhan aúpin nontin maen bara ráke yafisin kayo ano maifin eriven betíi kákan bí aminten mino. 25  * Ais 60:11Mai varufin ída yunin bákan pasen mi inúpasí ma íkan ída ona munké iyan mino. 26 Minó bara fáke nanin banta ano kama yanasinta vá kákan bí bá baren mai varufin ódinten mino. 27  * Ais 52:1; Isi 44:9; 1Ko 6:9-10Mai varufin maen ída mana namu avúavá bá ayampó uvaran danáká ma monó tin avúavá bá ayave avúavá ma variyá ein kéká bá kampun ma siyá ein kéká bá ano ódinten mino. Máan tinten mifo Sipisipi Ararái aunan baran bompompin ma aví uvantan nain kéká ano anan ódinten mino.

*21:1: Ais 65:17; 2Pi 3:13

*21:2: Ais 52:1; 61:10; Ibu 11:16; 12:22; Rev 3:12

*21:3: Riv 26:11-12; Isi 37:27; Sek 2:10; 2Ko 6:16

*21:4: Ais 35:10; 65:19; Rev 7:17

*21:5: 2Ko 5:17

*21:6: Ais 55:1; Yer 2:13; Yon 7:37; Rev 1:8, 17; 22:17

*21:7: 2Sa 7:14; 1Kr 17:13; Íbo 89:26-27

*21:8: Mat 25:41; Rev 20:15; 22:15

*21:10: Isi 40:2

*21:11: Ais 60:1-2, 19

*21:12: Isi 48:30-35

*21:15: Isi 40:3; Rev 11:1

*21:18: Ais 54:11-12

*21:23: Ais 60:19-20; Rev 22:5

*21:24: Ais 60:3, 5

*21:25: Ais 60:11

*21:27: Ais 52:1; Isi 44:9; 1Ko 6:9-10