18
Baré Nanin Mano Ma Ínanen Inaein Baya Ino
* Kor 4:2; 1Te 5:17Máa siren Yisasi vei eyo iyampon kayo van ída avesaraen ena ena amúkino van ovaeran baya fóké betin aní iyan tiamemí, “Mana varurá mana vaya yaimin banta váken béi ída Tiyarafenu van peren inká banasi oman kaumpan iyaren mino. Máan tiyákan mai varufin mana varé nanin báken ena ena yamú mai nanin mano mai ma vaya yaimin banta vaípá oren mo yuvunen máa siyamí, ‘Tesi namuro ano séin uman timeno van iyá umpo éi siyae mai uman puntátintano.’
Máa siyákan inian aniana iyaren mifo ínaimpáké beyan ovaren me inen temí, ‘Téi ída Tiyarafenu van periyáké banasi oman kaumpan iyá umpo ma varé nanin mano ma me yuvunen oren ein nan mi véini uman aya urékun maen béi ma eren oren iyain mai ída sivesara simino van muno.’ ”
Máa siren mairá Bafan mano semí, “Namu yaimin banta ano inte vayá tikhen nafi mai vá tiretí ineno. Tiyarafenu ano ma veyan iyákein nanin banta ano ma ena ena inuran má bayan má ma ifí den oriyan bantin maen betin ída ayain ná oyan amiyan maná banten nafino. Téi siretin tiamé uno. Béi ainen betin ayainten mifo Banta Anin ma erinten maen mumunan nanin banta ma varará bantin ná e onanten nafino.”
Farasisi Vanta Vá Takisi Varan Banta Vái Ovaeran Baya Ino
Manáa ano ma vetiyan nan tetí puntáké uno siren ma ena kéka san ída funtáken ne ma siyain nan Yisasi ma vaya ovaéden tiamen mino. 10 “Kankánan banta ano amúkono van monó namumpin oren mino. Mana maen Farasisi vanta ifo ena takisi varan banta ino. 11 Farasisi vanta ano o mantaven beyan nan máa sen amúkemí, ‘Tiyarafenu oe, séi ída manáa vanta an dé maé umoyan iyá namu avúavasí iyá inká ena vanta aná baré nó maé inká téi ída ma ma sakisi varan banta ma e vain an dakheruna van mi éin tusu siantiyá uno. 12  * Ais 58:1-4; Mat 23:23Mana uvikifin kan bayan mi séi yunan turiyáké maé téi ma varé iyaruna yanasinta minó tiyan míkan pintan daídé mana masiman éin amé iyá uno.’
13  * Íbo 51:1“Máa siyákan takisi varan banta ano nentá e mantaven inarufá ída mun auu máan onan mátimen be akorá ankamiyáken máa semí, ‘Tiyarafenu oe, séi ume vanta umpo arunará usintano.’
14  * Mat 23:12Máa siren Yisasi semí, “Téi siretí ankan tiamé uno. Mai ma sakisi varan banta ma ve amápin orein mai véi Tiyarafenu avorá puntákein bantan oren mifo Farasisi vanta ída ino. Máan tukhantin betiyan ma maman daní inain kéká Tiyarafenu ano vetin aví maman bara finí inten mifo vetiyan ma vara finí inain kéká Tiyarafenu ano vetin aví maman daní inten mino.”
Yisasi Ma Arará Iyampon Arintan Avu Uantein Baya Ino
(Matiu 19:13-15; Maki 10:13-16)
15 Yisasi avu amino van banasi ano véi vaintá iyampon arará kayo aviren ore ore íkan beni eyo iyampon kayo ano óden mai nanin banta ákonaen asen mino. 16 Asiyaimpin Yisasi mai iyampon kayo arákan be vaintá erivin máa semí, “Arará iyampon kayoi aa ída vá iyáante áesin ná téi varunafá erino. Para vara seyo, ma kéká an ma yákein nanin bantai nan Tiyarafenui yafisin baru van mino. 17  * Mat 18:3Téi fura uron mi sé tiretí ankan tiamé uno. Mana nanin banta ano ma ída ma iyampon arará kayo an den ma Tiyarafenui yafisin baru varanten maen mai kéká ano ída kanaíen mai varufin ódinten mino.”
Kokhon Ona Ma Vain Bantai Vaya Ino
(Matiu 19:16-30; Maki 10:17-31)
18  * Ruk 10:25Mana ánon banta ano Yisasin máa sen inaemí, “Kama aru soe, séi intesá urerá para ma ayun ban oriyan ban aunan barante rafuno.”
19 Máa síkan Yisasi evaránen béin tiamemí, “Pará te nan kama ukha ono siya fono. Ída mana ano kama ukhen mifo Tiyarafenu veya anan kama ukhen mino. 20 Éi man baya kayo afová ukha ono.
‘Ída vá ena ana safi ena avafun nafi vare nono.’
‘Ída vá ena aruan purono.’
‘Ída vá umoyan ono.’
‘Tiretí ankan ída vá ena nanin banta kampun tire kó tiantano.’
‘Tiretí anóe afóen aránaó bákeya vá betin oo yaiyono.’ ” Eks 20:12-16; Diu 5:16-20
21 Máa síkan mai ánon banta ano semí, “Téi sirará iyampon tákéi mai man baya kayo minó dakhaké uno.”
22 Máa síkan Yisasi mai vaya iniren mai ánon banta siamemí, “Mana yana san éi fara o afasí ukha ono. E ina yanasinta minó sarí ureya minó daná ma i vain nanin banta ameno. Máan ma inte éi inarufá kama yanasinta khaesin banten mino. Máan ture éi ere sen tínain bákurono.”
23 Máa síkan mai ánon banta ano kokhon daná dákaren pasin mai vaya iníkan ará uman den mino. 24 Uman den iniyaimpin Yisasi véin oniyáken máa semí, “Moní bá kokhon ona vá ma yan bain kéká ano ma Tiyarafenui yafisin aúpin ma orin uman dakhen mino. 25 Pura ino, kameri ano ma ufi aimpin ma ódin mai uman dakhen mifo kokhon ona ma yákein kéká ano ma Tiyarafenui yafisin barufin ma ódin mai moéken uman mi yakhen mino.”
26 Máa síkan mai vaya ma inein kéká ano semí, “Máan ma ukhantin maen mai iye ná Tiyarafenu ano kanaíen aviranten nafino.”
27 Máa sen ina íkan Yisasi semí, “Banta ano ma ída kanaíen bararen daná Tiyarafenu ano kanaíen baranten mino.”
28 Máa síkan Pita véin tiamemí, “Éin ánain bákurono van pefái setisi minó danasinta me ampikhé uno.”
29-30 Máa síkan Yisasi máa sen betin tiamemí, “Téi fura siré tiretí ankan tiamiyá uno. Tiyarafenui yafisin baru van ma iniren ma vei varu vá be aná akhafana vá be afá aváe má be anoifon má ma me ampiren ma orin nain kéká ano ma ma varará báken ma yantin ban nain danasinta esantaren moékakhein danasintan Tiyarafenu ano aminten mifo ínaimpá ma yamú afoká intin maen ayun ma fara van oriyan ban aunan baranten mino.”
Yisasi Veyan Ma Fúaren E Mantan Nain Nan Ma Kanú Manaú Dádasí En Tein Baya Ino
(Matiu 20:17-19; Maki 10:32-34)
31  * Ruk 24:44Máa siren Yisasi vei sirantan kan orun kádan (12) eyo iyampon kayo aviren mo kaúden máa sen tiamemí, “Pefá ma sakhanampa vanta kayo ano ma Banta Anin amaniná afoká inain dana san ma vompon uvamádan ma varé ein taréa Yerusaremí orétifékun maen pura sen afoká inten mino. 32  * Ruk 9:22, 44Afoká ma intin maen banta kayo ano véin pákaan ena anan nanin banta kéká amintin mai kéká ano véin máká maáká en oyampá baya siyan dafiyó ankáden auufen akhare siren aruan purinten mino. 33 Púkaren maen kanú manaú damusí intin béi evaránen orun mantanten mino.”
34  * Mak 9:32Máa síkan bei eyo iyampon kayo ano mai vayai ana ída uron afová en mino. Mai vaya ana ano aúpá bákan inte vará béi siyan nafi mai vetí ída afová en mino.
Yisasi Ano Moni San Ma Inantin Auu Yufúkukhein Banta Auu Evaránen Kama Uantein Baya Ino
(Matiu 20:29-34; Maki 10:46-52)
35 Yisasi ma Yerikó barurá e unen oriyan maen mana auu yufúkukhein banta ano aa akhempá kumanten banasi vaípá moni san inantiyaren mino. 36 Máan tiyaren iníkan banasi ano mai aasá tisuvo sen entaviyaimpin náisá iyan nafino sen inaen mino. 37 Ina íkan mai ma oriyá ein kéká ano véin tiamemí, “Nasaretí banta Yisasin entaviyan mino.”
38 Máa síkan mai vanta ano mai vaya iniyáken oovaren temí, “Devitin anin Yisasi oe, éi se nan arunan usintano.”
39 Máa síkan an ma oriyá ein nanin banta ano mai vanta asiyan temí, “E avaya fákano,” síkan béi moékentá oovaren temí, “Devitin anin noe, séin nan arunan usintano.”
40 Máa síkan Yisasi o mantaven temí, “Mai vanta avire mará ereno”, síkan aviren ádé meran Yisasi véin inaemí, 41 “Éi sen nan náisá uantano vará iniya fono,” síkan mai vanta ano evaránen temí, “Bafan noe, séi suu mábé onano van muno.”
42 Síkan Yisasi véin tiamemí, “Eni mumunan manon éin ayofein auu maran nono.” 43 Máa siyain má ana mai vanta auu kama uvíkan Yisasin ánain bákuren oriyan Tiyarafenu aví daní iyákan minó nanin banta ano mai ódaren betin má dere Tiyarafenu aví daníen mino.

*18:1: Kor 4:2; 1Te 5:17

*18:12: Ais 58:1-4; Mat 23:23

*18:13: Íbo 51:1

*18:14: Mat 23:12

*18:17: Mat 18:3

*18:18: Ruk 10:25

*18:31: Ruk 24:44

*18:32: Ruk 9:22, 44

*18:34: Mak 9:32