14
Yisasi Ma Farasisi Vanta Amá O Varéeí Pákena Vaya Ino
Mana Sabati yamú Yisasi ano mana Farasisi kayoi ánon banta amá mo yunan niyákan betí ankan mano véintá dafían ákonaen mino. Máan tiyákan mana au famin aí bain banta ano maifin béin ádé baren mino. * Ruk 6:9Bákan Yisasi máa sen Farasisi kéká bá man baya ma afová ukhein kayo vá inaemí, “Sabati yamú kaná aí nanin banta ayofanten nafino áa ída fino.” Máa síkan betí ankan púkekhaven ída mana vaya siamiyaimpin Yisasi mai vanta au fákaren beni aí kípaantáden tiantan oren mino.
* Mat 12:11; Ruk 13:15Orivíkan béi máa sen betí ankan inaemí, “Tiretí ankan pinté mana ano ma mana ain iyampon nafi* Manáa vompon dókifin donkin ne sikhen mino. burumákao fi ma yaká esin Sabati yamú ma non bain masípin ma áduvintiya éi ída aineya orun darifaádan akhempá édanten nafino.” Máa sen ina íkan betí ankan ída mana vaya sen mino.
Tiretiyan Ma Maman Bararasí In Baya Ino
Máan tiyákan mai omápin ma erikharé ein kayo onákan dunan nan takhói an karáká ana kumaniyaimpin béi máa sen betin ma vaya ovaéden tiamen mino. * Pro 25:6-7“Mana vanta ano ma anasi iran omápin ma éin arantiya ma orinte ída vá esé karáká o khumaneno. Éin esantakhein banta vá deren arakhanten mino. Máan tukhá esin maen tirekánan ma arein banta ano ma ínaimpáké erintin ei kará ma vanta ameno sintiya éi kákan ayave van iyáke ínaintena karáká o khumanin nono. 10 Máan tinafo vá omáká ma aranti orikhe mae oyampá ma vain karakasá o khumantá esin ná mai omá afóe ano ma onanten maen ‘tirona oe, manteya an bain karáká un kumaneno’ sinti ma un kuman esin maifin ma varé inain kéká ano ma onanti vá kákan bí barano. 11  * Mat 23:12; Ruk 18:14Baran nompo ve aví ma maman daní inain kéká Tiyarafenu ano maman bararasí inte mifo ve aví ma maman bararasí in nain kéká Tiyarafenun ano kákan bí aminten mino.”
Éi Ma Anona Ída Ameren Kéká Ma Amí Pákena Vaya Ino
12 Máa siren dunan me nano van ma ven arein banta máa sen tiamemí, “Éi ma mana omasí iyákeya éi ída vá e arona fi e afá aváe fi e anóe afóeni kéka safi e ádé ma moní nanin banta vain nafi arano. Éi ma arakharé esin maen éin e araan betí ankani omápin kaúden anona evaránen dunan aminten mino. 13 Máan tinten mifo éi ma kákan omasí ma inte vá minó daná ma ída van nanin banta vá au ma namu ukhein kayo vá arantan ma namu ukhein kayo vá auu yufúkukhein kayo vá ana vá arakháesin 14  * Yon 5:29ma éin ída evaránen amintiya vá éi amusin ná ono ínaimpá ma funtákein nanin banta ma orun mantan nain damúi Tiyarafenu ano éin evaránen amusin aminten mino.”
Kákan Omáká Ma Ovaeran Baya Ino
(Matiu 22:1-10)
15  * Ruk 13:29Máa síkan mai ma véin má dunan niyaré ein kayo finté mana vanta ano mai vaya iniren máa sen Yisasin tiamemí, “Tiyarafenui yafisin barufin ma omasí inaimpin ma o khumamen dunan nan nain nanin banta ano vá amusin ino.”
16 Máa síkan Yisasi evaránen béin tiamemí, “Mana vanta ano kákan dunan taranton iyáken mai omápin kokhon nanin bantan aren mino. 17 Arakharen mai ma kákan dunan taran damusíin pefá ma arakhá ein nanin banta van inka minó dunan taman úbefaráken ariyan ne sen tiamino van mai vanta ano vei yoran banta siantan oren mino.
18 Oríkan minó nanin banta ano ída ino ana sen orera en mino. Máa siyákan mana vanta ano máa sen tiamemí, ‘Téi saréa anan mana yunan ana miyaní uádákéi mai o onantó umpo sirun noe, séi ída oronté uno.’
19 Síkan inká ena ano máa semí, ‘Téi saréan tiyan míkan doran burumákao kéká miyaní uakéi mai kéká mo yóan onano van oriyá umpo sirun noe, séi ída oronté uno.’
20  * 1Ko 7:33Síkan inká ena vá ano máa sen tiamemí, ‘Taréa uron mi anasi iman timikhein téi ída oronté uno.’
21 “Máa síkan mai yoran banta ano evaránen bei kákan banta vaintá oriven mai ma vetí ankan téin baya kayo véin tiamíkan kákan aranan uren bei yoran banta máa sen duvun emí, ‘Éi aineya kákan barui kákan aasá bá tító aasá bá oriveya minó daná ma ída vain nanin banta vá arantan ma namu ukhein kéká bá auu ma yufúkukhein kayo vá au ma namu ukhein kéká bá avire vá ereno.’
22 Máa síkan mai yoran banta ano mai ma seiní uren béi evaránen bei kákan banta vaintá oriven béin máa sen tiamemí, ‘Kákan banta oe, mai ma éi seonaí urékun má naumpin manáa afokhan para van mino.’
23 Síkan kákan banta ano evaránen bei yoran banta siamemí, ‘Ten timápin bíkano van mi séi sununuiyá umpo éi kákan baru me ampireya minó kákan aa kayo vá dunan anafimpá bá oriveya éi ma onanona nanin banta siamesin ten timápin erino. 24 Téi siretí ankan tiamiyá uno. Mai ma séi fefá ayusikhá eruna kayo finté mana nanin banta ano ída kanaíen tenti omá pinte yunan me nanten mino.’ ”
Yisasin Ánain Ma Vákurin Mai Ída Sesosikhen Mino
(Matiu 10:37-38)
25 Kokhon nanin banta ano Yisasin má oriyá íkan béi yovaéaren betin máa sen tiamemí, 26  * Ruk 9:23“Téi vaípá ma ereno van inona ano ma e anóe afóen má e aná akhafana vá e afá aváen má ayofin má ei vampin má ma namuroí iyanona ano ída kanaíeya senti eyo iyamponí in nono. 27 Inká ei yaa unkamádan ma ída mamareya ma séin tínain ma vákurin nona ano ída kanaíeya senti eyo iyamponí in nono.
28 “Tiretí ankan pinté mana ano ma kákan ayá namun ma uvarano van inten maen ná esé béi ídá kumanten ná bei moní kaná bain ná mai namun uvaman kípanté rafuno siren ná daíden afová inten nafino. 29 Mai fara vara seyo mai vanta ano ma ída mai yanasinta átaruin ma varu avantaren simeni upí uren kaen orera uren ma namádan daféden ma mai namun ída uvaman kípan me ifá urantin maen ena nanin banta ano ma oniyáken ída kama ineine vain banta ino siren oyampá baya sen 30 máa sintemí, ‘Mai vanta ano má uvarano siren uvaman araí uren ída mai namun uvaman kípen mino.’
31 “Inká mana kin mano ma ena kin má mo aruvono siren maen ídá béi kumanten ná bei siyan míkan tauseni (10,000) aruvin banta ano kanaisá ená tuenti tauseni (20,000) aruvin banta ma namuro kin mano ma iyanen eriyain má aruvinten nafino siren ná daiminten nafino. 32 Daíden inintin ma ída kanaí ukhantin maen namuro kin ma nentá eriyantin mi vei yoran banta siantantin oren mi namuro kin mo ará kusin baya sen inainten mino.
33 “Máan mana en mi mana ano ma ída ve ina yanasinta ma me ifá inten maen mai ano ída kanaíen tenti eyo iyamponí inten mino.
Yisasi Siyáken Banasi Ano Un An Mi Yakhen Mino
(Matiu 5:13; Maki 9:50)
34 “Un maen kama yana ifo veni ase ma kípavinti mae intesá uresin ná evaránen ase inten nafino. 35 Mai un maen ída varafin mo kama inti inká ída kanaíeya vurumákao ara vá upí ure varafin kain nompo savifái maman karúdan nono.
“Átaren ma van nain kayo ano vá ineno.”

*14:3: Ruk 6:9

*14:5: Mat 12:11; Ruk 13:15

*14:5: Manáa vompon dókifin donkin ne sikhen mino.

*14:8: Pro 25:6-7

*14:11: Mat 23:12; Ruk 18:14

*14:14: Yon 5:29

*14:15: Ruk 13:29

*14:20: 1Ko 7:33

*14:26: Ruk 9:23