5
Yisasi Ma Mana Arantan Namu Ukhein Banta Ayofein Baya Ino
Ínaimpáké Yutan kayoi kákan monó tin damú afoká íkan Yisasi evaránen Yerusaremí óden mino. Mai kákan dafu ona aví Sipisipii Ona e sikhein akhentá Yerusaremí kákan barufin mana non akharun bákan mai non akharun aví Iburu vaya finté Betesda e sikhan mai akhempá dan manápá dusesí uádan baren mino. 3-4 Baré íkan mai yusé kayofin kokhon aí nanin banta vá auu yufúkukhein kayo vá arantan namu ukhein kayo vá ai ayan púkein kayo vá baren mino.* Manáa Tiyarafenui vompon dókifin ena vaya ano vesi 3 vá 4 vá máa sen asotú ukhen mino. Bafani enisori ano mana mana yamú eriven non karantó in maen maifin ma esesíen aravein nanin bantai aí kípaantiyaren mino. Bákan maifin mana vanta teti-eiti (38) oranará aí bain banta ano vakharen mino. Mai vanta ayáká aí mantaréin Yisasi afová en ódaren béin inaemí, “Éin au evaránen kama ino vará iya fono.”
Máa síkan mai aí banta ano evaránen béin tiamemí, “Kákan banta oe, non ma karantó intin ma sivían ten nare ma nompin kain banta ída vákan ena kayo ano anan ainen ten esantaaren nompin araviyá uno.”
* Mat 9:6Máa síkan Yisasi véin tiamemí, “Mantaveya ei yuvasí mamare orono.”
Máa siyain má mai vanta au ainen manádá kama íkan bei yuvasí dádaaren oren mifo mai Sabati yamúi mai avúavasíen mino. 10  * Nee 13:19; Yer 17:21Máan tíkan Yutan kayo ano ódaren mai vanta máa sen tiamemí, “Sabati yamú doran nan airo ananí ukhein mifo éi fará ei yuvasí mamareyá no fono.”
11 Máa síkan béi evaránen betin tiamemí, “Mai ma sen tu ma kama usintein banta anon ‘Ei yuvasí mamareya orono’ sen tisimikhá uno.”
12 Máa síkan betí ankan mano véin ákonaen inaemí, “Intéa vanta anó éin tiamen ná ei yuvasí mamareya orono sen nafino.”
13 Máa siyákan kokhon nanin bantafin Yisasi ofébin mai ma au kama uantein banta ano aminoen mino. 14 Amino ukharéin maen ínaimpáké Yisasi kákan monó namumpin ódiven onákan mai vanta varéin máa sen béin tiamemí, “Éi moéke kákan uman baran nampo vá au ma kama uveintá ída vá enádá umeí ono.” 15 Máa sirákan mai vanta ano Yutan kayoi ánon banta kéka san dosen oren mo vetin tiamemí, “Ten tu ma kama usintein banta mai Yisasi ino.”
Yisasi Ma Veyan Nan Tiyarafenu Anin Muno Ma Sein Baya Ino
16 Sabati yamú anan Yisasi ano vanasi ayofiyaimpin mi Yutan kayo ano mai van béin namuroí uanten mino. 17 Máan uantiyákan Yisasi evaránen betin tiamemí, “Te Sifóe ano fara yoren oriyan báken taréa yeren doriyan mifo mai fará téi ifá onte rafuno.” 18  * Mat 26:4; Yon 7:1; 10:30Sabatirá ma yoran are ukharé ein Yisasi yurafuriyáken ma inká Tiyarafenu van te Sifóe uron mino ma sein nan Yutan kayo ano iníkan Tiyarafenu vá un manaí in baya siyaimpin mai van ben aruan purin aa van dosen mino.
19  * Yon 5:30Máan tiyákan Yisasi afová iyáken betí ankan evaránen tiamemí, “Pura siré tiretí ankan tiamé uno. Be Anin mano ída kanaíen beyantá mana avúavasí inten mifo ve Afóe ano ma varan nain mai avúavá máa anan be Anin mano varanten mino. 20 Para vara seyo, be Afóe ano ve Anin moéken anunu iyáken mi ve ma variyain avúavá máan be Anin aní intin baranten mino. Máan intin ma ma ayofein banta esantaren moéken kákaní ukhein danasinta varantiya mai avúava san anúde orera inono. 21 Para vara seyo, fúká ein kéká ma ve Afóe ano orun avían mantiyainí anan en mi ve Anin mano ve ma anunu inain kéká kasaen aunan aminten mino. 22  * Yon 5:27; Apo 10:42Máan tukhan banta ma yaimin doran maen ída ve Afóe ano yaimé iyan mifo ve Anin mi mai yoran amikhen mino. 23  * Fir 2:10-11; 1Yn 2:23Máan tukhein nará be Afóen aví ma yaní iyaonaí e vá be Anin avisá daní ono. Banta ano ma ve Anin aví ma ída yaní inteya mai ven ma siantan erikhein Afóen avíi ída yaní e ono.
24  * Yon 3:15-18Téi fura siré tiretí ankan tiamé uno. Mana vanta ano ma sen tivaya inire ma séin ma sisintá erikheruna Tiyarafenurá ma mumunan inona ano ída kípan ayun para van oriyan ban aunan baran nono. Betíi ume ma yaimin ída vanten mifo veti fefái furin dafu finté ekháden para van oriyan ban aunani yafufin erikhen mino.
25 “Téi fura siré tiretí ankan tiamiyá uno. Damú ma afoká ono van iyá ein taréa inka afoká íkan pefá ma fúkaré ein nanin banta ano mai Tiyarafenu Anin avaya iniyantin inká mai vaya ma inin nain kéká ano fara ayun banten mino. 26 Para vara seyo, ve Afoé ma veyampin aunan amin ákona vainíien be Anin má ákona amin be Anin má dere veyampin aunan ma amin ákona van mino. 27 Inká béi Vanta Anin mi vákan banasii avúavá ma yaimin ákona amikhen mino. 28 Máan tukhanti siretí ankan ída vá ma vaya van anú dureya kokhon ineine ono. Inka yamú ádé irí iyain púkein nanin banta ano Tiyarafenu Anini vaya iníden maen 29  * Dan 12:2; Mat 16:27; Apo 24:15masí pinté evaránen e mantaven maen kama avúavá ma variyaré ein kéká ano ída kípan para ayun ban oriyan ban aunan barantin inká namu avúavá ma variyá inain kéká ma kó tiantan naimpin oferanten mino. 30  * Yon 5:19; 6:38Máan tinten mifo séi mana yaná tesi ineine finté ída varanté umpo se Sifóen pintena ma vareruna vayan dakhafé banasii avúavá daiméiyá uno. Téi ída sesi sinunu yakhafin na séin ma sisintá erikheruna Sifóeni anunun dakhafiyái séi ma yaimiyaruna ano funtáken mino.
Tiyarafenu Ano Ma Yisasi Nan Pura Vanta Ino Sein Baya Ino
31 Téi ma sesi sivútivá bá doran ma san ma seyantá tian amá iyákun maen banasi ano mai vaya van beyantái siyan mino siren ída ininten mino. 32 Máa sen ininten mifo ena ano ma senti sivútivá bá doran ma san ma siyantiya mai furan tiyan mino.
33 Tiretí ankan Yonini vaya o iniren me siamino van manáa vanta kayo sianten nan orikhan mifo véi fura sikhein baya van mi sian amá ukhen mino. 34 Yonini avúavá baya ma siretin tiamiyaruna mai Tiyarafenu ano siretí ankan evaránen avirano van mumpo senti kama sivútivá bá doran baya vá ma sian amá inain mai ída varará banta kayoi yoran mino. 35 Mana oon ma uruádeiníi Yoni uven tiretin kakhaantayai sító máará amusin erono.
36  * Yon 3:2; 14:11Máan te ompo Yoni ma yoriyáken tenti vaya sian afoká iyá ein mai séi veni yoran esantakhein dorarí iyáké kokhon enará ukhein aní danasinta variyá umpo mai minó doran Tifóe ano séin timikhen mino. Minó doran ma séi ma variyaruna ano vanasi avorá tian amá en Tifóe anon téin tisintá erikhé uno. 37  * Mat 3:17; Yon 5:32; 8:18Erikhékun mi Sifóe ano veyantái sen nan tian amá ukhen mifo siretí ankan ída ven avaya ineya ayafen one ukha ono. 38 Máan tukhesin pasen tiretí ankan aúpin ída veni vaya vanten mino. Mai fara va ino. Béin ma siantan erikhein bantai vayará ída mumunan iya nan mino. 39  * Ruk 24:27Tiretí ankan Tiyarafenui vompon dókifin dankáde mai vaya yaíde afová e nan mai ano ída kípan ayun para van oriyan ban aunan timinten mino siya ompo mai Tiyarafenui vompon dóki ano séin nan mi siádan baré íkaya 40 siretí ankan téi vaípá ída eriveya ída kípan ayun para van oriyan ban aunan bariya ono.
41 “Téi ma ma vaya kayo ma siyaruna mai vanasi fintena kákan bí baranova rauno. Ída ino. 42 Máan tukhein mifo séi siretí ankan afová ukhé uno. Tiretí ankan aúkáké ída Tiyarafenu van anunu ukha ono. 43 Téi Sifóen avíkái erikhé kuyai siretí ankan ída séinti vaya variya ompo mana vanta ano ma ve avíká ma erintiya mae siretí ankan manádái mai vantai vaya aine varan nono. 44 Tiretiyan mi kákan bí baran maran iyáke Tiyarafenu ano ma amiyain bí ída variya ompo intesá ureyá mumunan inte rafono.
45 “Tiretí ankan ída vá ten nan Tifóen avorá daiminten mino se vá ineno. Tiretí ankan ma Mosesin nan tiya inten mino ma se inikhá eona mai vanta anon tiretí ankan daiminten mino. 46  * Apo 3:22Mosesini vayará pura sen mumunan e vareya mai senti vayará deren mumunan inonaren mino. Mai fara vara seyo, béi ma uvantaré ein bompompin mai sen nan mi sikhan mino. 47 Máa sikhan mifo mai ma véi uvanteré ein bayará ma ída mumunan inteya mai siretí ankan intesá ureyá tenti vayará mumunan inte fono.”

*5:3-4: Manáa Tiyarafenui vompon dókifin ena vaya ano vesi 3 vá 4 vá máa sen asotú ukhen mino. Bafani enisori ano mana mana yamú eriven non karantó in maen maifin ma esesíen aravein nanin bantai aí kípaantiyaren mino.

*5:8: Mat 9:6

*5:10: Nee 13:19; Yer 17:21

*5:18: Mat 26:4; Yon 7:1; 10:30

*5:19: Yon 5:30

*5:22: Yon 5:27; Apo 10:42

*5:23: Fir 2:10-11; 1Yn 2:23

*5:24: Yon 3:15-18

*5:29: Dan 12:2; Mat 16:27; Apo 24:15

*5:30: Yon 5:19; 6:38

*5:36: Yon 3:2; 14:11

*5:37: Mat 3:17; Yon 5:32; 8:18

*5:39: Ruk 24:27

*5:46: Apo 3:22