7
Banasi Ma Maman Avusese Iyain Danasinta Fákena Van Ma Yisasi Siamein Baya Ino
(Matiu 15:1-9)
Farasisi kayo vá manáa Yerusaremi fáké man baya ma afová ukhein banta kayo vá Yisasi vaintá e átaru * Ruk 11:38uven onákan manáa Yisasini eyo iyampon kayo ano Yutan nanin bantai avúavá durafuren ída ayan nare sesé inton dunan pákaren nen mino. Minó Farasisi kayo vá Yutan kayo vá be anafu aráoni avúavá dakhafen ayan ma ída kamaen tesé ukhen maen ída yunan pákaren né iyan mino. * Mat 23:25Betí ankan ma máketifá noren ma ovaránen eriven ma ída non péken maen mai yunan ída né iyan mino. Kokhon avúavá daná ma vetíi anafu aráopintena ma mantein mai ánain mi yakafen betíi kápi, kura, yóki, takhó tesé é iyan mino. Máan tiyain mi vakan Farasisi kayo vá man baya ma afová ukhein banta kayo vá Yisasin inaen temí, “Éini eyo iyampon kayo ano ma ída ve anafu aráoni avúavá dakhafen ayan ída sesé iyain mai intesá ukhen nafino.”
Máa síkan Yisasi vetí ankan evaránen tiamemí, “Tiretí ankan kampun banta kayon banan mi fura sen tiretin nan mi sakhanampa vanta Aisaiya ano máa siren bompon uvamádan baren mino.
“ ‘Ma vanta kayo ano oo máafói séin tiví daní iyan mifo vetí ankan ará ano nenta suron ban mino.
Betí ankan bantai man baya ma siamiyain mai van mi ‘Tiyarafenui vaya ino’ sé iyan mino. Máan tiyáken betí ankan téinta faran monó máan tiyan mino.’ Tiretí ankan Tiyarafenui man baya me ifá ureya vantai avúavá máa anan ákona e fákare va ono.” Ais 29:13
Mairá Yisasi vetin máa sen tiamemí, “Tiretí anafu aráoni avúavá ánain dakhafono van mi kama aafáke Tiyarafenui man baya yo ékiya ono. 10 Para vara seyo, Mosesi sikhen mino, ‘Éi e anóe afóeni vaya ánain ná dakhafono.’ Eks 20:12; Diu 5:16
Inká ena vá tiyáken, ‘Mana vanta ano ma ve anóe afóen nan ma namu vaya sin nain ná arintin purino.’ Eks 21:17; Riv 20:9 11 Purinten mifo siretí máa sé iya ono, ‘Mana vanta ano ma ve anóe afóen ayain moní dákaren békanan tiamé iyan mino, “Téi ma moní Tiyarafenu ameno van derúna ino.” ’ 12 Mai máan ma inten béi ída vá be anóe afóen kama ino. 13 Tiretí ankan ma anafu aráon pintena vareona mai avúavá ánain dakhafiyákeya Tiyarafenui vaya ma kantifin karú dareya siretí ma avúavá daná kokhon mano variya ono.”
Banasi Ma Maman Painí Íyaí Pákena Van Ma Yisasi Sein Baya Ino
(Matiu 15:10-20)
14 Máa siren evaránen Yisasi vanasi aran erin tiamemí, “Tiretí ankan téinti vaya inere vá afová ono. 15 * Apo 10:14-15Mana yaná ma mafá baren banta aúpin ma aravin mai ano ída vanta fainí é iyan mifo vanta aupinté má édan mai yaná kayo ano anan banta fainí é iyan mino. 16 Átaren ma van nain banta ano vá ineno.”
17 Béi ma mai nanin banta me ampiren má naumpin orivíkan bei eyo iyampon kayo mai vaya ma sian baé ádeini anavan béintá inaen mino. 18 Ina íkan béi vetin tiamemí, “Tiretí bá dere ídá inikhe fono. Minó daná ma mafá bare ma vanta aúpin aravin mai ano ída vanta faini é iyan mino. Ída ino! 19 Mai yaná ano ída vanta amafompin oré iyan mino. Mai yaná ano arápin araven arái íkan ara masípin mo karákan aravé iyan mino.” Ma vaya fókéi Yisasi minó dunanan avusese ukhen ne sen mino.
20 Mairá béi máa semí, “Mana yaná ma vanta aúpin varen ma édiyain manon banta maman painí é iyan mino. 21 Minó daná ma ineine finté afoká é iyain mai yana sinta ino. Minó namu ineine in avúavá, pamúkuí in, umoyan in, banta aruan purin, 22 ábasu yurafurin, ena ina yana san kampun tin, ara ara namu avúavasí in, baya atákaré en kampuntin avúavá bá Tiyarafenu ará namu uanten béin oyampá baya sin avúavá bá baya átakharé uren be au kákaní in avúavá bá óen in avúavá bá 23 minó mai namu avúava sinta anon banta aúpin baren ma éden maen mai anon maman banta fainí é iyan mino.”
Mana Fonisiá Nanin Mano Ma Yisasintá Mumunan Ein Baya Ino
(Matiu 15:21-28)
24 Yisasi mai varu me ampiren Taiyá barafá e manten oren mino. Oriven béi mana namumpin un pében ída mana vanta ano afová ino van en mifo véi ída kanaíen aúpá baren mino. 25 Mana nanin mano véi ma o vain baya iniren be araun namu aunan mano fákakhan baré in mai nanin mano Yisasin arantampin mo aron kanan durafú den matimen mino.
26 Siriá barafin Fonisiá kaein Kiriki váken béi Yisasin nan be araun aufin ma namu aunan bain do siantano van tiamen mino. 27 Yisasi evaránen béin tiamemí, “Tetí iyampon nare vá dunan amékun ná kanaí en nano. Ída vá iyamponi yunan tetí maman iyan oofen karú dá tifano.”
28 Máa síkan mai nanin mano evaránen béin tiamemí, “Bafan noe! Pura siya ompo sakhó aránaópá bain iyan kayo ano iyamponi yunan antan ma eravein mi né iyan mino.”
29 Máa síkan Yisasi evaránen béin tiamemí, “Éi ma máa seona rá namu aunan mano inka e araun aú pinté me ampiren oren mifo éi evaráne orono.” 30 Máa síkan mai nanin mano evaránen be amápin o onákan namu aunan mano ve akhá me ampiren orivíkan béi sakhópin bakhen baren mino.
Yisasi Ma Átaren Kontan Ída Kama En Baya Siyain Banta Ayofein Baya Ino
31 Mai ráké Yisasi e mantaaren Taiyai vara me ampiren Saidonii vara aúbana oriaren Kariri non akhempá orun nóben Dekaporisi varafá oren mino. 32 Oríkan manáa ano mana átaren kontan ída kamaen baya siyain banta avían Yisasi vaintá meren, “Béin nan ayan kaú antano,” sen mino. 33 Máa síkan Yisasi mai vanta avíaren minó nanin banta me ampiren manáa nentá békan mana oriven mai vanta átarempin Yisasi ayantá akhare siren mai vanta amafintá kaen mino. 34 Máan turen Yisasi inarufá kakháben avádóden aunan mamaren mai vantavan Aramaiki vaya finté temí, “Efata.” Mai máan ma semí, “Divono.” 35 Máa siyain má mai vanta amafintá ma yampakhen uman diyá ein daná orivin átaren inen baya kamaen ten mino.
36 * Mak 1:43-45Máan turen Yisasi vetí ankan airo ananí uantá den ída vá ma avúavá baya ena nanin banta siamero. Máa siren béi ákonaen airo ananí urákan betí ankan mai avúavá moéken tian afoká en mino. 37 * Ais 35:5Máan tíkan minó ano anúden oreraen temí, “Átaren ma kontaré ein mano kamaen iníkan inká baya ma ída siyaré ein mano vaya síkan Yisasi ma minó avúavá barein mano kamaen mino.”

*7:2: Ruk 11:38

*7:4: Mat 23:25

*7:15: Apo 10:14-15

*7:36: Mak 1:43-45

*7:37: Ais 35:5