PORI MA FIRIPAÍ NANIN BANTA UVAMAN AMEIN BOMPON MINO
(Firipai)
Firipai Vompon Ma Uvanteí Pákenai Afova Vaya Ino
Ma vompon ma uvantein banta ino.
Baya varen orin banta Pori ino.
Uvarein orana ino.
AD sikisti-uvani (61) ráké sikisti-tari (63) fin mi ma vompon uvanten minon ten kokhon afova vanta kayo ano inikhen mino. Mai maen Korosí nanin bantai vompon má Firimonini vompon masá uvanten nafi áa ída fi sen iniyan mino.
Ma vompon ma uvantein baru ino.
Romú barurá karavusií uran báken karavusi namun pintéi uvanten mino.
Ma vompon ma uvaman amikhein kéká ino.
Pori ma kan dádasí en ma monó doraríen eúkiyain pimpá ma Firipaí nanin banta o avían monópin kauká ein kékái amikhen mino. (Aposeri 16:12-40 fin ná onano.)
Nái ana vará ma vompon uvanten nafino.
Firipaí nanin banta maen baya inin kéká báken inká ena kéká ará amin kayo vákan pasen Pori vetin nan moéken anunu iyáken betin má túpá uven Yisasini kama vaya siamein tusu siantano van mi uvanten mino (2 Korin 8:1-5 fin má Firipai 1:5 fin masá onano). Maifin ma varé ein kéká maen mai nararé davaráe ma saríiyá ein nanin Ridian má Firipaíke karavusi namuntá ma yafíkein banta vá be aná akhá bá ino. Maifin Ruku masá baren nafi sen iniyan mino. Pori veyan ma karavusifin bain nan ída inen mifo vei amusin má anunu vá inká Karaisini yoran ma moékentá doriyain má bei vaya ana vái ma vompompin tian amá ukhen mino. Firipaí nanin banta ano ve ma afova amikhá ein baya me ampiren tavi yaná eyakhafin nain nan mi ma vompon uvaren mino. Mai van mi véin tusu siantiyá uno.
1
Porini Amusin Baya Ino
* Apo 16:12-40Minó Tiyarafenui vanasi vá ánoní ma ukhein kéká bá inká monó doran banta kayo vá ma Firípaí barurá báken Yisas Karaisintá monó tiyain kéká baípái ma vompon uvamádékun oren mino. Yisas Karasini yoran bantá kanan téi Porin má Timotin má anon ma vompon uvaré uno.
Teti Sifóe Tiyarafenu vá inká Bafan Yisas Karaisin má ano vá tarisari vá kusin má tiretin amino.
Firipaí Ma Monó Nanin Banta Vain Nan Ma Pori Susu Amúkirí Ein Baya Ino
Tiretin nan ma ineine eruna yamú tetisi Tiyarafenu vaípá tusu sé iyá uno. Téi ma simúkeruna yamú mai simusin mái siretin aya ino van timúkuanté iyá uno. Mai fara vara uno. Esé ma ineron táké ma se má túpá ukhen ná ma Yisasini kama vaya siamé eruna avúavá ma saréa fara fákaan ákona ukhaona van muno. * 1Ko 1:8Máan tukhein nan mi Tiyarafenu ano siretin afová ukhen mi siretimpin bei kama yoran araí ukhein doren oriyaré intin ma Yisas Karaisi ma ovaránen erin nain damúi mo kípanten mino.
Tiretí ankan nan te súkákéi kama inin manan tiyá uno. Mai fara vara seyo, séi ma karavusifin nafi varufa safi ma vákuya siretin má deren Tiyarafenui sarisari variyáke véi ma simikhein doran tiyae yoriyare ono. Máan tiya inká beni fura sikhein kama vaya ma namuroí uantiya mae yo yureya mai vayará ákona uantiyare ono. Yisas Karaisini arunaná pókéi siretin nan moéké tinunu iyá uno. Tiretin oman onano van kákantái ineine iyákun Tiyarafenu ano afová ukhen mino. Téi ma simúkiyaruna mai siretíi avábá in maran mano moéken bíkaaren avaniyantiya funtákein avúavá afová iyasin kama ineine ano e inoren mo kákaní ino van muno. 10  * 1Te 5:23Mai fara vara seyo, siretí ankan kákan daná óde afová ureya ída mana ume vantiya avusese e funtáke oriyasin Yisas Karaisi ma ovaránen erin nain damú o afoká ino van mi inikhé uno. 11 Yisas Karaisi anon minó damú puntákein avúavá tiretin aúpin ákona uantiyantin mai avúavá ano siretíi kama avúavái nan aran irantin maen mai ano Tiyarafenun kákan bí aminten mino.
Porin Ma Fákaan Karavusií In Avúavá Anon Kama Vaya Ma Siamin Aa Uvisen Mino
12 Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, siretí ankan afovasá ono. Mará ma sen timaniná afoká iyain mai yanasinta anon tiya iyan Tiyarafenui kama vaya ano minópá orera iyan mino. 13  * Apo 28:30Mai fara vara seyo, Yisas Karaisini yorarí ma iyaruna van mi karavusií ukhékun ma varuráké nanin banta vá kin amápin ma yafisin kéká bá ano afová ukhen mino. 14 Téi ma karavusifin baruna anon mumunan nanin banta ákona uantan ída feranton Tiyarafenui vaya kasaen banasi siamiyan mino.
15 Pura sen manáa kéká ano séi ma yoriyaré eruna yoran maman daní ono van iyan mifo ena kayo ano funtáden kama ineinefói Yisas Karaisini vaya máan banasi siamiyan mino. 16 Betí ankan téin nan anunu iyáken mi kama vaya siamiyan mino. Mai fara vara seyo, Tiyarafenu anon téin nan aní uran báken mi kama vayará ákonaen dafíken mino sen afová ukhen mino. 17 Manáa kéká ano ída funtákein inin onan mái Yisas Karasini vaya vanasi siamiyan mino. Betí ankan ída ena van iniyáken ma vetiyan kákan bí bariyain mai avúavá anon téi ma karavusifin baruna mai moéken uman timiyan mino. 18 Betí ankan ída funtákein ineine fosá Yisas Karaisini vaya vanasi siamiyan nafi áa funtákein ineine fosá tiamiyan nafi mai van timusin iyaruna mai fara simusin manan é oriyá banté uno. 19  * 2Ko 1:11Mai fara vara seyo, siretí ankan ma sen nan amúkusintiyaona van mi Yisas Karaisini Kantá Aunan mano siya iyan mi mai anon tenti uman mo seso sisintanten mino.
Pori Ma Yisas Karaisini Vayará Mantakharé Ein Baya Ino
20 Mai fara vara seyo, séi ma inikheruna ída siyave van onté umpo fefá ma iyá erunaí é Yisas Karaisini vaya kasaé tiamé oriyá banté uno. Téi ma mumunan ukheruna mai furonte rafu áa fará bante rafu mai anon Yisas Karaisin kákan bí aminten mino. 21  * Kar 2:20Mai fara vara seyo, séi ma fara saunan bantí maé Yisas Karaisin ninan baréi furékun maen mai moéken kama uron inten mino. 22 Máan tinten mifo séi ma fara váken maen Yisas Karaisini vayará ma mumunan inain manon aran imáden inká anon buáden mifo maí kanan pintena intéa anó esantakhen nafi mai séi ída afová ukhé uno. 23  * 2Ko 5:8Tesi inin mano kampintaní iyan mifo maíkan daná ma me ampiren Yisas Karaisi má ma o van mi kama uron ukhen mino. 24 Máan tukhen mifo séi ma ída furin para váké ma siretin ayain mi kama ukhen mino. 25 Tenti ákona inin ma vain mai séin ma ída furin para váké maé tiretí ankani mumunampin amusin amiyáku mai afová uresin tiretíi mumunan mano mo ákona ino van muno. 26 Ákona ukhá esí ma séi ovaráné tireti vaonafá eréku mae mai ma séin pinté uaren ma Yisas Karasi ano variyain avúava san kasae siretí ankan amusin iyáke véin aví maman daní inono.
Tiyarafenui Vanasií Ma Ukhen Ban Baya Ino
27  * Efe 4:1; 1Te 2:12Máan tin nompo séin timaniná ma afoká inain dana san ída vá iniyákeya siretíi fura ineine vá Yisas Karaisini kama vayará ana vá kaúde inaruráke nanin banta an ná dakhe vano. Máan tukharé esí ma séi eré e onante rafu áa fará inente rafu mai manafin mi inin onan kaúde mantaan ákona ukheyan Kama Vayará mumunan ino van mi vanasi siamiyaren mino sé afová onté uno. 28 Tiretíi namuro ano inte aafákesá tiretí amaniná uman kaono van inten nafi mai van ída vá perano. Mai avúavá anon betin aní intin mi afová iyáken Tiyarafenu ano setin tiren asuse inten mino siyantin beyantá tiretin aya inten mino. 29  * Apo 16:19-40Mai fara vara seyo, Yisas Karaisintá ma mumunan in afova ana va amikhen naino. Ída ino. Ben avíká ma uman baran mái amikhen mino. 30 Teti minó anon manaí ukhen uman bariyá tiféuno. Pefá ma séi variyaré eruna uman tiretí ontareya saréa mai uman aúbaná para vákuya afová iya ono.

*1:1: Apo 16:12-40

*1:6: 1Ko 1:8

*1:10: 1Te 5:23

*1:13: Apo 28:30

*1:19: 2Ko 1:11

*1:21: Kar 2:20

*1:23: 2Ko 5:8

*1:27: Efe 4:1; 1Te 2:12

*1:29: Apo 16:19-40