7
Banasii Avúavá Ma Yaimin Baya Ino
(Ruku 6:37-38, 41-42)
* Rom 2:1; 1Ko 4:5; Yem 4:11-12“Tiretí ankan ída vá ena nanin bantai avúavá daimono. Para vara seyo, Tiyarafenu ano siretin má deren máan manaen daiminten mino. * Mak 4:24Tiretí ankan ma ena nanin banta yaimiyá inona mai avúaváká anan Tiyarafenu ano siretin daiminten mino. Tiretí ankan inte avúavákasá ena nanin banta yaimiyá inte fo mai avúaváká anan ten Tiyarafenu ano siretin daiminten mino.
“Éi fará e afá aváen auufen ma sitó daa antan bain oniyá bákeyá e auufen ma yaa khaéádan bain nan ída iniya fono. Daa khaéádan maen auufen bantiya éi mai intesá eyá e afá aváen nan tifá tiváe oe, en auu fentena yaa antan do manantano van muno sinte fono. Éi vaya ma sire ída mai ánain dakhafin banta ompo vá e auufen ma yaa khaéáádan bain nare vá do máde vá auu kamaeya óde vá e afá aváen auu fentena yaa antan do manantano.
“Tiretí ankan ída vá Tiyarafenu ma siantádantin kantasí ukhan nain daná maman iyan kayo ameno. Amesin naren mai iyan kayo ano vaéaren tiretin untaranten mino. Tiretíi kama ukhein ankaroro kayo arantampó dasamin nafo ída vá pon kayo karúdaan ameno.
Amúkin Avúavá Pákena Vaya Ino
(Ruku 11-9-13)
* Mak 11:24; Yon 14:13; 15:7; 16:23-24“Tiretí ankan amúkimpó ma inantiya vasin maen Tiyarafenu ano aminten mino. Dosiya ma vare mae oman afoká inono. Onará ma ankamiya vasin maen ona yiantanten mino. * 1Yn 3:22; 5:14-15Para vara seyo, amúkimpó ma inan ma sé iyain nanin banta ano minó daná baré iyan mino. Mana vanta ano ma mana yana san ma yosiyaren mai yaná oné iyan mino. Mana vanta ano ma onará ma ankamiyá intin maen Tiyarafenu ano véin ona yiantanten mino.
“Mana iyampon mano ma siretin pinte mana afóe vaonafá ma yáun nan ma inantinti mae iye anó onámaná maman aminte fono. 10 Inká noyana van ma inantinti mae namu osafáé e akhá aminte fono. 11  * Yem 1:17Tiretí afóeyan mano ma namu avúavá bariyákeya ma e akhafana kama yanasinta ma amin mai afová ukheya ma amé iyaonaí anan en tiretí Afóe ma inarufá bain mano ventá ma amúkimpó inantin nain nanin banta moéken kama yanasintan aminten mino. 12  * Mat 22:39-40; Ruk 6:31; Rom 13:8-10Máan tinten mifo ena nanin banta ano inte avúava sintá tiretin uantano vará anunu iyante fo mai avúava sinta ana vá betin uantano. Mai avúava sinta maen mai man baya vá sakhanampa vanta kayo vái ana vaya ino.
Kákan Ona Vá Titó Ona Vápin Ma Oferan Baya Ino
(Ruku 13:24)
13 “Tiretí ankan tító onafin ná umperano. Para vara seyo, o afeyoran barufá ma orikhein ona kákan mi vákan maifá ma orikhein aa kákan ban kasaen orirí ukhan mi kokhon nanin banta ano mai aa anan bákuren oriyan mino. 14 Máan tukhen mifo aun baran barufá ma orin ona sitói vákan mai varufá ma orin aa sitosí ukhan maen manáa nanin banta ano anan mai aa yosiren óden oriyan mino.
Daa Ana Vá Beni Aran Mái Vaya Ino
(Ruku 6:43-44, 13:25-27)
15  * Mat 24:24; Apo 20:29; 2Pi 2:1“Kampun sakhanampa vanta kayo vará tiretí ankan dafían ná ákona ono. Sipi sipi ayo unan kafina uren erinten mifo aúpin afá iyan kayo víkakhen mino. 16  * Kar 5:19-22; Yem 3:12Máan tukhein tiretí ankan betin avúavá ano ma aran imá dan nain mi ódeya afováin nompo kaná ayankun anan tákena uvaini aran kúdená inká avi kháta kayo rákena fíki aran kúden ná inten nafino. 17 Máan manan en mi kama yaa ana kayo ano kama aran máan imádé iyan mifo namu yaa ana kayo ano namu aran máan imádé iyan mino. 18 Kama yaa ana ano ída namu aran iran maen inká namu yaa ana ano ída kama aran iran é iyan mino. 19  * Mat 3:10; Ruk 3:9; Yon 15:6Ída ma kama aran iran nain daa ana kayo síkaren ira saman kaurinten mino. 20  * Mat 12:33Máan tukhantiya vetí ma aran imádan naintái afová eya onan nono.
21  * Ruk 6:46; Yem 1:25“Téin nan ma Bafan noe, Bafan noe, sen tariyain nanin banta kayo minó ano va inaru yafisimpin oferanten naino. Ída ifo inarufá ma vain Tifóeni vaya ánain ma yakhafin nain nanin banta kayo ano anan inaru yafisimpin oferanten mino. 22 Tiyarafenu ano ma vanasi yaimin nain damú kokhon nanin banta ano se nan ‘Bafan noe, Bafan noe, setí ankan en avíká sakhanampaíin dorarí iyáké inká en avíká ana namu aunan do siantiyá maé inka kokhon enará ukhein danasinta maman afoká iyaré uno,’ sinten mino. 23  * Íbo 6:8; 2Ti 2:19Máan ma sintí maé téi funtádé evaráné betin tiamenté uno, ‘Tiretí ankan namu avúavá baran nanin banta kayon banái séi ída siretin afová ukhé umpo sifó oro.’
Kama Afova Vain Banta Vá Ída Kama Afova Vain Banta Vá Ano Ma Má Uvaran Baya Ino
(Ruku 6:47-49)
24 “Máan tukhein nan mi senti vaya iniren ma mai ánain dakhafin nain nanin banta anon kama afova vain banta ano ma kákan onámaná daró ma má uvareiníi iyan mino. 25 Uvantaré íkan á bá uva vá uáken anon non taven mai má avékan maen kákan onámaná daró uvantaréin pasen ída mai namun baráken mino. 26 Máan ten mifo senti vaya ma iniren ída mai vaya ánain ma yakhafin nain nanin banta ano mai ída afova vanta ano ma eyurá ma ve amá uvareiníi iyan mino. 27 Uvantaré íkan á bá uva vá uáken anon non taven mai má avékan baráken eraven mino.”
28 Yisasi ma mai vaya kayo siamiran maen minó nanin banta ano véi ma afova amiyain baya kayo van takhaen oreraen mino. 29  * Mak 1:22; Ruk 4:32Mai fara va ino vetíi man baya ma afová ukhein banta kéká ano ma afova amiyainisa en naifo mana aví bain banta ano ma afova amiyainíi en mino.

*7:1: Rom 2:1; 1Ko 4:5; Yem 4:11-12

*7:2: Mak 4:24

*7:7: Mak 11:24; Yon 14:13; 15:7; 16:23-24

*7:8: 1Yn 3:22; 5:14-15

*7:11: Yem 1:17

*7:12: Mat 22:39-40; Ruk 6:31; Rom 13:8-10

*7:15: Mat 24:24; Apo 20:29; 2Pi 2:1

*7:16: Kar 5:19-22; Yem 3:12

*7:19: Mat 3:10; Ruk 3:9; Yon 15:6

*7:20: Mat 12:33

*7:21: Ruk 6:46; Yem 1:25

*7:23: Íbo 6:8; 2Ti 2:19

*7:29: Mak 1:22; Ruk 4:32