15
Yisasi Fura Sikhein Uvaini Anan Mino.
“Téi fura sikhein uvaini anan* Uvaini aran ma iriyain mai anan manon iré iyan mifo ída yaa ana ino. mumpo se Sifóe uvaini yunan ana afóe ino. * Mat 3:10Tenti siyan kayo ano ma ída aran iré iyain mai Sifóe ano yo iyákuan karúdaren aran ma iriyain ayan kayon kamaen ayaní uran kokhon aran iré iyan mino. Téi ma siamiyaruna vaya ano inka siretin áténa yuren ariké iyákurayan kama ukha ono. Tiretí ankan tempin asotú esirá inká téi siretimpin ná asotú ono. Para vara seyo, uvaini ayan mano ma anon kaufin ma ída o auntanten maen mai ano ída kaníen aran iranten mino. Tiretí ankan ma ída sentá e asotú inteya máan mana eya ída aran iran nono.
“Téi uvaini anan mi vákuya siretí ankan uvaini ayan mompo sentá ma súpá intí ma séi ventá túpá onuna anon kokhon aran iranten mifo siretí ankan ma sen ampinteya ída kanaíen mana yanasí inono. * Mat 7:19; 13:42Máan tinten mifo mana vanta ano ma ída sentá ma asotú ukharé intin maen daa ayan ma avaneiní uádantin asa khavintin átaru uren irafin karúdantin ken kaurinten mino. Ken kaurinten mifo siretí ankan ma sempin asotú esin ma senti vaya ano ma siretimpin banti mae siretí ma anunu inona yaná ma inantesin mai siretin aminten mino. * Mat 5:16Tenti eyo iyampon kayo anon pura se kokhon aran imádesin mairái Sifóe ano kákan bí baranten mino.
“Tifóe ano ma séin nan anunu iyainíi é téi siretin nan tinunu iyá umpo ena ena vá tiretí ankan tenti sinunu aúpin ná bano. 10  * Yon 14:15; 1Yn 2:5Tiretí ankan ma senti vaya ánain ma kama e yakhafinteya mai senti avábá aúpin mi van nono. Téi ma Sifóeni vaya ánain ma kamaé bakúdé ma veni avábá aúpin barunaíi inono. 11 Para va ma vaya siretin tiamiya rauno. Tenti simusin mano siretí ankampin bantin mai amusin mano víkaaren avanino van muno. 12  * Yon 13:34Tenti man baya máan mi ukhen mino. Téi ma siretí ankan nan tinunu iyarunaí e vá ben nan anunuin maran ná ono. 13  * Yon 10:11; 1Yn 3:16Mana ano ma vei arona kayo van ma anunu uaren betí ankan aya ono van ma vei aunan ma ampian kaé iyain mai avúavá anon ena van ma anunuin avúavá esantakhen mino. 14  * Mat 12:50Téi ma siretí ankan tiamerunaí ma inteya mai sen tironan ban nono. 15 Para vara seyo, yoran nanin banta ano vei ayafa vanta ano ma variyain daná ída afová ukhé iyan mino. Téi Sifóen pintena ma vareruna vaya inka siretí ankan tiamiráké mai van mi siretí ankan nan téi ída yoran nanin banta e senté umpo se sirona en tenté uno. 16 Tiretí ankan ída séin aní ure sivíáden ná bá umpo sireti oreya mo yoresin ayáká ma fara van aran kokhon imádano van mi aní uré tiretin doran amikhé uno. Máan tiyáke ma sen tivíká Tifóe vaípá inantinona yanasinta mai véi kasaen aminten mino. 17  * Yon 13:34Ben avábá in maran ono van mi siretin tiamiyá uno.”
Barará Nanin Banta Ano Ma Eyo Iyampon Kayo Ará Namu Uantan Baya Ino
18 Máa siren Yisasi evaránen temí, “Barará nanin banta ano ma siretí ankan ma namuroí uantantiya mai van tireti ída vá amino ono. Mai fefá betí ankan téin namuroí ukhá einíi inten mino. 19  * Yon 17:14Tiretí ankan ma ma vara ráke vanta kayo an ma yakhesin maen banasi ano setisi kéká ino siren tiretin nan anunu inten mifo siretí ankan ída ma vara ráke vantan ba ono. Téi ma siretin aní uré ma o avíádéku vaona van mi varará nanin banta ano namuroí uantanten mino. 20  * Yon 13:16Téi ma siretí ankan tiamikháeruna mai vaya vá ovare me ineno. ‘Doran banta ano vei ayafa vanta ída esantakhein mino.’ Betí ankan ma séin namu usintákaren maen máan manan en tiretin má dere namu uantanten mino. Máan tinten mifo senti vaya ánain ma yakhákaren maen mai siretíi vaya ánain deren dakhafinten mino. 21 Téi ma sisintá erikheruna Tiyarafenun barará nanin banta ano ída afová ukhen mi séin nare siren tiretin namuroí uantanten mino. 22 Téi ma ída erivé baya siamékun maen betí ankan ída umei miyan baranté ein mifo saréa vetí ankani ume ma aúmanin aa ída van mino. 23  * Ruk 10:16Téin ma namuroí iyain nanin banta ano mai Sifóen mái namuroí uantiyan mino. 24 Máan tiyan mifo vetin aúbaná ma váké mana vanta ano yoká ein doran ma ída yoriyákun maen umei miyan ída vetí baranten mino. Taréa enará ukhein danasintan téi aní iyákun betí ankan oniyáken mifo se Sifóe má téi má deren para namuroí usintiyan ban mino. 25 Mai avúavá ma vetí ankan bariyain manon mai ma vetíi man bayafin ma máa sikhá ein mi kanaíen mino. ‘Ída ana vaintá paran namuroí usintiyan mino.’ Íbo 35:19; 69:4
26  * Yon 14:26Tiretí ankan ma Ákona Uantan Aunan Tifóen má bain téi siantékun tireti vaonafá erinten mino. Pura vaya sin Aunan mi Sifóen má bain eriven maen tenti sivútivá bá doran má me sian amá inten mino. 27 Máan tinten mifo siretí ankan masá tenti vaya vá tivútivá basá tian amá ono. Mai fara vara seyo, siretí ankan manon araí in táké ten má báke minó daná afová ukha ono.”

*15:1: Uvaini aran ma iriyain mai anan manon iré iyan mifo ída yaa ana ino.

*15:2: Mat 3:10

*15:6: Mat 7:19; 13:42

*15:8: Mat 5:16

*15:10: Yon 14:15; 1Yn 2:5

*15:12: Yon 13:34

*15:13: Yon 10:11; 1Yn 3:16

*15:14: Mat 12:50

*15:17: Yon 13:34

*15:19: Yon 17:14

*15:20: Yon 13:16

*15:23: Ruk 10:16

*15:26: Yon 14:26