PORI MA KAN DÁDASÍEN TESARONIKÁ NANIN BANTA UVAMAN AMEIN BOMPON MINO
(2 Tesaronika)
Kan Dádasí En Ma Tesaronikai Vompon Ma Uvanteí Pákenai Afova Vaya Ino
Ma vompon ma uvantein banta ino.
Baya varen orin banta Pori ino.
Uvarein orana ino.
AD fifti-tu (52) fin mi uvaren mino. Esé ma uvarein bompon dan orivin maen manáa viyontá báken mi uvaren mino.
Ma vompon ma uvantein baru ino.
Koriní barurá ma mana orana ifo afápá mana un kádan biyontá ma váken mino (Aposeri 18:11 fin ná onano).
Ma vompon ma uvaman amikhein kéká ino.
Tesaroniká barurá ma monó tiyain nanin banta ino.
Nái ana vará ma vompon uvanten nafino.
Esé araí in bompon ma uváden maen mai oyampáké Pori iníkan Yisasini ma ovaránen erin nain baya ano vanasii ineine máden asuse iyaimpin mi evaránen ma vompon uváden mi maí damú ma yákó inain baya sian amá ukhen mino.
1
Téi Pori má Sairasin nú Timotin nú bá anon Tesaroniká kákan barurá ma mumunan nanin banta váke setin Tifóe Tiyarafenu vá Bafan Yisas Karaisini kékasí ma ukhaonafin mi ma vompon uvaman amé uno. * Rom 1:7Tifóe Tiyarafenun má Bafan Yisas Karaisin má pinté ma eriyain tarisari vá ará kusin má ano vá tiretin má bano.
Porini Susu Siantan Má Amúkin Má Baya Ino
Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, funtákein avúavá baréi siretin nan Tiyarafenu susu sianté iyá uno. Mai fara vara seyo, siretí ankani mumunan mano mo ákonaen kákani iyákayan ben moéken ará amin maran iya ono. * 2Ko 7:4; 1Te 2:19Ara ara uman bariyáke ma mai uman kayo van ída ininto ma ákona e mumunan iya ma yorarí iyaona van mi minó akhempá ma Tiyarafenurá mumunan iyain kékápin ma orivé maé tiretí ankan nan amo sé iyá uno.
Bafan Yisasi Ma Erin Nain Damú Ma Banasii Avúavá Daimin Nain Baya Ino
Máan tiyá umpo mai ma variyaona uman manon aníen mi Tiyarafenu ano funtáden daimiyan pasen mi siretin e avían bei yafisimpin kainten mino. * Rom 12:19Tiretin ma uman amiyain anonafá Tiyarafenu ano vetin daíden uman aminten mino. * 1Te 3:13Máan tinten mifo setisi Bafan Yisasi ma vei ákona enisori kayo vá ma inaru fáké ira anamuná bá ma erin nain damúi mai ma uman bariyá ótifanuna kéká tivíkan timinten mino. * Ais 66:15Mai ma erin nain damúi Tiyarafenun ma ída afová en ma inká Bafan Yisasini kama vaya ma oyan amiyáin nain kéká uman aminten mino. * Ais 2:10Baya ma ída iniyáin nain nanin banta ano ída kípan namu uron ukhein uman mamaren Bafan má beni kakhakhein ákona vái ádé ída vanten mino. 10  * Kor 3:4Bei ma ovaránen erin nain damúi mai yanasinta afoká inten mino. Máan ma intin maen kantasí ukháin nain nanin banta ano véin amo siyan aví daní iyantiya siretin má deren maifin ban nono. Mai fara vara seyo, seti ma ontaré ma siameruna vayarái mumunan ukhare ono.
Pori Ma Amúkein Baya Ino
11  * Kor 1:9; 1Te 1:2-3Máan tukhein nan mi siretí ankan Tiyarafenu ano sesi funtákein nanin banta e siren béi ma araren avíká einíen bei ákonafó tiretí ankani kama ineine vá kama avúavá bá ma mumunan mano afoká uádiyain kanaí ino van mi ena ena simúkuan béin amiyá uno. 12 Minó nanin banta ano siretíi kama avúava san Bafan aví daní intin maen inká béi ano siretin aví daní ino van mi simúkiyá uno. Tetisi Tiyarafenu vá Bafan Yisas Karaisin mái sarisari ano siretin má báken mai yanasinta maman dákó inten mino.

*1:2: Rom 1:7

*1:4: 2Ko 7:4; 1Te 2:19

*1:6: Rom 12:19

*1:7: 1Te 3:13

*1:8: Ais 66:15

*1:9: Ais 2:10

*1:10: Kor 3:4

*1:11: Kor 1:9; 1Te 1:2-3