8
Manáa Nanin Mano Ma Yisasin Bákuren Noré Ein Baya Ino
Ínaimpáké Yisasi kákan baru kayo fimpá bá tító baru kayo fimpá bá nóken Tiyarafenui yafisin baru fintena kama vaya kayo vanasi siamen oriyákan tiyan míkan mifo sirantan kan orun kádan (12) beni eyo iyampon kayo vá ano véin bákuren noren mino. * Mat 27:55-56; Mak 15:40-41; Ruk 23:49Bákuren nókan pefá ma Yisasi ano ma manáa nanin kéká pintena ma namu aunan kayo ma yo siantiyan ma aí kípaantiyan ukharé ein nanin kayo ano véin má oriyaren mino. Oriyákan mai kayo fintena mana Mákdara kena Marian ne sin nanin ma yan manápá ifo afápá kan un kádan namu aunan ma véin pintena yo siantákaré ein nanin má dere maifin oriyaren mino. Oriyákan maifin Erotin amáká ma yafisin banta Kusan aná Yoanan má Susanan má inká ena nanin kayo vá ano vákuren oren mino. Mai nanin kayo ano vetí ina yaná póké Yisasin má bei eyo iyampon kayo vá aya iyákan doraríen noren mino.
Danayun Ma Fafasin Bantará Ma Sian Baéádein Baya Ino
(Matiu 13:1-9; Maki 4:1-9)
Kokhon nanin banta ano minó baru fáké Yisasi vaintá e átaru uvin mana vaya véi sian baéan betí ankan amen mino. “Mana vanta ano vei yunan barafin danayun pafaseno van oren mino. Mo fafasiyákan manáa yanayun mano aasá eravíkan banasi ano arantampó me yasamiyan nun kayo ano e aídiyan nan en mino. Manáa yanayun mano ompin eravukharen orun ampamaren barai anu ída vákan mai kayo ano ainen kafuren puren mino. Manáa yanayun mano ayankun namampin eravukharen orun ampamin ayankun naman mano úkuaren daramáden mino. Máan tiyákan manáa yanayun mano kama varafin eravukharen e ampamaren kokhon ná antareti (100) aran iren mino.”
Yisasi máa siren béi oovaren temí, “Áesin ná átaren ma van nain nanin banta ano vá ma vaya inino.”
Yisasi Ma Ovaeran Baya Fákena Ma Sian Amá Ein Baya Ino
(Matiu 13:10-17; Maki 4:10-12)
Máa síkan beni eyo iyampon kayo ano véi ma ovaeran baya sikheini ana siamino van béin inaen mino. 10 Inaíkan béi máa sen temí, “Tiyarafenu ano inka aní ukha vei yafisin baru fintena aúpá baya fefá afová ukha ompo
‘ena nanin banta kayo ano ovaeran baya inídaren onano van kokhon dádá onanten mifo vetí ankan ída mana yaná onanten mino.
Kokhon dádá iniren mai ana vetí ankan ída afová inten mino.’ ” Ais 6:9-10
Danayun Pafasí Pákenai Ovaeran Baya Ma Sian Amá Ein Baya Ino
(Matiu 13:18-23; Maki 4:13-20)
11 Máa siren Yisasi evaránen temi, “Mai vaeran bayai ana máan mi ukhen mino. Danayun mai Tiyarafenui vaya ino. 12 Mai vaya iniren ma vetí ankan mumunan intin Tiyarafenu ano aviran nae siren ma Ban Anon mano ínaimpáké eriven betin aú pintena mai vaya ma yovariyain mai nanin banta anoi yanayun ma aasá eravé iyain an mi yakhen mino. 13 Mai vaya ma iniyáken amusin iyan ma variyain kéká ano on daró ma eravukharéin ma arú ída yan araviyainíi ukhen mino. Betí ankan manáa afokhantá anan mumunan iyaréin ma akhenókain damusí ma íkan betí eraven ankamen Tiyarafenu me ampiren oré iyan mino. 14 Ayankun namampin ma eravein danayuni ana maen mai vaya iniren ma orein kékái vampin uman má minó daná baran má bara rákena amusin má ano mai kéká pákaan ákona uran ída kama aran iré iyain mino. 15 Máan té iyan mifo kama varafin ma fafasein danayun an ma yakein kéká ará ano kamaen puntákein kéká anon ákonaen báken mi aran iriyan báé iyan mino.
Oon Ma Uruan Takhóká Kaí Pákena Ovaeran Baya Ino
(Maki 4:21-25)
16  * Mat 5:15; Ruk 11:33Máa siren Yisasi ena ovaeran baya vanasi siamemí, “Mana ano ída kanaíen oon uruan takhó aránaópá kaen maen kurafin kuferen é iyan mifo sakhó darói vákan maen mi vanasi ano fanu ma siyain ódaren ódé iyan mino. 17  * Mat 10:26; Ruk 12:2Aupá ma vain danasinta ano ínaimpáké afoká iyantin maen banasi ano ma yarariyá inain danasinta ano ínaimpáké afokasí intin minó nanin banta ano mai yanasinta afová inten mino. 18  * Mat 25:29; Ruk 19:26Máan tukhein nan mi siretí ankan dafían ákona uveya vá kamaeya vaya ineno. Manáa nanin banta ano ma manáa afova yákantin Tiyarafenu ano manáa vá aminten mifo intéa nanin banta anó mana afova ída yáken ná mai afova van béi inen ná inká yáké uno siren ma vaya ída inin nain mai kéká ina Tiyarafenu ano minó do varanten mino.”
Yisasin Anóen Má Be Afá Kayo Vái Vaya Ino
(Matiu 12:46-50; Maki 3:31-35)
19 Maí damú ana Yisasin anóen má be afá kayo vá ano véin onano van eríkan kokhon nanin banta ano víkavin ída afokhaní ukhan beti ída kanaíen beni ádé oriríen mino. 20 Máan tiyákan manáa ano Véin tiamemí, “E anóen má e afá kayo vá éin onano van barurá e ave ukhen mino.”
21 Máa síkan Yisasi evaránen betin tiamemí, “Tiyarafenui vaya ma iniren dakhafiyain nanin banta mai séin tinóen má tifá tiváen má ino.”
Yisasi Ma Kákan Uva Yo Siantein Baya Ino
(Matiu 8:23-27; Maki 4:35-41)
22 Maná damú Yisasi vei eyo iyampon kayo siamemí, “Eritifé ma non ekhádé mesan ufá oró tifano,” siren betí ankan botifin un kumanen oren mino. 23 Oriyákan Yisasi mai votifin auun bakharen mino. Bavíkan mairá kákan uva uaren békon unen non karantó en mai votifin un bíkaaren ádé anantá banairí íkan betí umampin oriríen mino.
24 Máan tíkan betí ankan Yisasin mo avoriyan temí, “Bafan noe, Bafan noe, setí ankan ádé anantá non ufurirí iyá uno,” síkan béi orun mantaven mai uva vá kákan non ma karantó iyain má kípano van ákonaen asíkan mai uva vá kákan non ma karantó iyá ein má kípaaren ída evaránen kayaen mino. 25 Kípavíkan béi máa sen betin inaemí, “Tiretíi mumunan intesá ukhen nafino.”
Máa síkan mai kéká ano akhokho van iyáken beraran ten oreraemí, “Ma vanta iyé báken ná uva vá non má tiamíkan ná béin oo yaiyiya nafino.”
Yisasi Ma Namu Aunan Bain Banta Ayofein Baya Ino
(Matiu 8:28-34; Maki 5:1-20)
26 Máan turen Yisasin má bei eyo iyampon kayo vá Karirí non ankinafá bain Kerasá* Manáa vompompin Kadarenesi e sen inká ena vompompin Kekesenesi e sen ukhen mino. 8:37 dere vá onano. barufá oren mino. 27 Oriven mai voti finté ma káusen non akhempá ma araviyain má ana mana namu aunana pákakhein banta ayá damú avápa váken ída mápin barana vanta masí ukhein pimpá ana varen noré ein má o fóken mino. 28 O fókavíkan mai vanta ano Yisasin oniyan avádóden bádiyan ben arantan ádé o vaven oovararen máa semí, “Yisasi oe, éi yan bain Tiyarafenu Anin mompo éi náisá téin into fono. Téin ída vá namu usintano van mi éin tiamiyá uno.” 29 Béi farava vádenaino mai vanta namu aunan mano me ampiren orino van Yisasi fefá tiamíkhan mino. Kokhon dádá mai vanta ayan arantantá seni ananpoké damuan ákona uren ma kaúdan maen béi mai seni anan bempáké antádan maen namu aunan kayo ano véin do avíádan kámá barufá oriyaren mino.
30 Máan tiyaréin Yisasi véin máa sen inaemí, “E aví iye fino,” síkan pefái mai vanta aúpin kokhon namu aunan kayo varé íkan mai vanta ano máa semí, “Ten tiví kokhon ná aruvin banta kayo ino.” 31 Máa síkan namu aunan kayo ano váden berai siyan Yisasin tiamemí, “Éi ída vá tetí ankan aron ída van masípin tisintano.”
32 Máa siyan mo onákan ayo fákena fon kayo iyukhen dunan niyaré íkan mai namu aunan kayo ano verai siyan ákonaen Yisasin inaemí, “Éi áesirá mesan pon kayo aúpin oferá tifano,” síkan béi “kana ino” siren ifáin oren mino. 33 “Kana ino” síkan namu aunan kayo ano mai vanta me ampiren pon kayo aúpin ofébíkan mai fon kayo ano ayampaíen tava uaren ayafin araven nompin orun áduven ufuren puren mino.
34 Máan tíkan mai fon kayorá ma yafíkaré ein kéká ano mai yaná ma afoká ein ódaren betí ankan karan oriaren mai vaya e siádan ádé ma vain kákan barufin má akhempá ma vain baru kayo fimpá bá dere oreraen mino. 35 Mai vaya orera íkan banasi ano iniren mai ma afoká ukhein daná onano siren minó nanin banta ano evúten oriyaren o onákan mai ma namu aunan kayo ano ma me ampiren orein bantai ineine kama uvíkan auí daná uren Yisasin arantan ádá kumantan betí ankan akhokho van en mino. 36 Akhokho van iyákan mai yaná ma afokáin ontaré ein kéká ano eriven intesá ená mai vanta aú pinté namu aunan mano me ampiren orivin ná kamaen nafi mai vaya vanasi siamin inen mino. 37 Tiamíkan Karasá baru rákena nanin banta ano Yisasi ma ákona yorarí ukhein nan betí ankan akhokho van uren betin me ampiren orino van ákonaen tiyaimpin Yisasi votifin káusen ódiven evaránen oren mino.
38 Tiantan Yisasi me onen oriyákan mai ma namu aunan ma fákakharé ein banta ano ven má orono siren iyaní íkan béin evaránen tiantiyan máa semi, 39 “Éi evaráne ei varufá oriveya vá mai ma Tiyarafenu ano ma éin ayaen kama uantein baya vá tesin banasi inino,” síkan mai vanta ano vei varufin oriven eúkiyáken Yisasi ano ma véin ayaen kama uantein baya e siamen oren mino.
Yisasi Ma Fúká Ein Arinta Avían Manten Ma Aí Nanin Ayofen Ma Ein Baya Ino
(Matiu 9:18-26; Maki 5:21-43)
40 Yisasi non ekháden ena ufá oríkan banasi ano véi ma oriyain ave ukharen ben onen amusin en mino. 41 Amusin iyákan mana monó átaru namuntá dafíkein ánon banta Yairasin ne sin mano mairá eriven Yisasin arantampin aron kanan mo yurafúden ben má orino van béin ákonaen inaen mino. 42 Parava véin inaen naino véi mana arinta anan dan baren tiyan míkan mifo sirantan kan orun kádan (12) oranaí ukharen aí baren ádé anantá purono van iyan mino. Máa sen ina íkan Yisasi ven má orin kokhon nanin banta ano véin dakhafen mákáka suron uven oren mino. 43 Oriyákan maifin mana nanin tiyan míkan mifo sirantan kan orun kádan (12) oranará ena ena yamú biyon aí daná bariyákan* Kokhon bompompin máa sikhemí, ‘Minó bei moní ayofan bantan amian kípakhan mino.’ mana vanta ano ída kanaíen béin ayofiyaren mino. 44 Máan tiyaré íkan mai nanin mano Yisasin ayompá oriven ayan dan orin beni ayá au anamun áton aruvíkan manádá beni nare kípen mino.
45 Máan tíkan Yisasi máa sen inaemí, “Iye anó téin tiruviya fono,” síkan minó nanin banta ano “ída ino” sen orera íkan Pita semí, “Bafan noe, kokhon ná nanin banta anon éin amáden manten eúkukhen mi avékiyan mino.”
46 Máa síkan Yisasi semí, “Mana ano séin tiruvin mi senti ákona ano sen me ampiren oriyái afová iyá uno.”
47 Máa síkan mai nanin mano iníkan avinantan den ída umerarí eimpin Yisasin arantampin mo aron kan durafúden mátimen minó nanin banta avorá pará ben aruvin ná bei aí ainen kípen nafi mai yaná tiamen mino. 48  * Ruk 7:50Máa síkan Yisasi semí, “Tiraun noe, éini mumunan manon éin ayofen mifo ará kusin masá orono.”
49 Máa siren Yisasi fara vaya siyan bákan monó átaru namuni ánon banta Yairasin amá pinté mana vanta ano eren me véin tiamemí, “E araun inka furen mifo éi ída vá enádá bá arú banta uman ameno.”
50 Máa síkan Yisasi mai vaya iniren mai ánon banta evaránen tiamemí, “Éi ída vá akhokho van eya vá mumunan mana vá ono e araun asefa inten mino.”
51 Máa siren Yisasi mai ánon banta amápin ódiyáken Pitan má Yonin má Yemisin má mai arinta anóe afóen má ana avíaren banasi ída áíkan maifin béin má óden mino. 52 Ódíkan pefá ma mápin baré ein nanin banta ano mai arinta van arunaná baren ifí diyan baréin Yisasi vetin máa sen tiamemí, “Béi ída fúken paran auun bakhen mifo sireti ída vá ifí daro.”
53 Máa síkan betí ankan mai arinta ma fúkein afová ukhen béin nan inten mino. 54 Intiyákan Yisasi mai arinta ayan pákaaren máa semí, “Tiraun noe, orun mantano.” 55 Máa síkan mai arinta aunan mano ovaránen béimpin eríkan ainen orun mantavin mai arinta yunan amino van Yisasi vetin tiamen mino. 56 Tiamirákan mai arinta anóen má afóen má ano anú duren akhokho van íkan Yisasi vékanan ákonaen tiamemí, “Tiré kanan ída vá ma yaná ma afoká ein ena nanin banta siameno.”

*8:2: Mat 27:55-56; Mak 15:40-41; Ruk 23:49

*8:16: Mat 5:15; Ruk 11:33

*8:17: Mat 10:26; Ruk 12:2

*8:18: Mat 25:29; Ruk 19:26

*8:26: Manáa vompompin Kadarenesi e sen inká ena vompompin Kekesenesi e sen ukhen mino. 8:37 dere vá onano.

*8:43: Kokhon bompompin máa sikhemí, ‘Minó bei moní ayofan bantan amian kípakhan mino.’

*8:48: Ruk 7:50