2
Isiso Kolaisoyo fasikomomoko aino imo.
Woli iyali, yani alalo komiyai, moi mo. Yo mo na tokumononinukuwo, molo koiyauso aluwai somiso monoi. Ulai molo koiyauso aluwaiyakikonimo, fasimoko nokotayo mo Apou Siyoliso na utolumo unumokoimo, Isiso Kolaisoyo nali, molo itouniyaimoso aluwai kiyo nokota. Ta noinomo imo mo futo. Moi kwalomai monoi na kalo unumokoki, no monoi no. Moi saso monoi muwoi, asi asi noko nokolalowoi monoi na kalo ukuki, toiyo molo koiyauso aluwai foli monoi.
Koto monoi sai nokota aino imo.
3-4 Noko mo Kotoni imo kwai itouniyaimo somiso mo, ulai moloi yomu monoi, “Yo mo Koto mo sai.” Motu imo yomuwoi muwoi, topoko imo na yomoimo. Noiwo nokoyo Koto no sai? Imo kwaimo itouniyaimo nokoyo nali no, toi mo Koto mo sai. 5-6 Noko mo Kotoni imo kwai itouniyaimo mo, Koto monoi mulu siyoli yo unu. Noko mo yomu mo, “Yo mo Kotowoi tomoso totolokaino,” to mo molo koiyauso no moloi tanomo monoi, molo itouniyaimoso na aluwaiyumo, Isiso tota komiyai. Aluwaiyakikonimo, no monoi no moi mo sai, Kotowoi tosi tomasimokoni.
Woli iyali ititouni, imo tonofalo imo pa tokumononinukuwoso, aniyopa imo na tokumononinukuwo. Tokusai moi mo sai. Tokusai ainoso lolaiwoi nonani imo tukwaimosinuwo. Ulai imo folosai mo tonofalo. No monoi no tokumononinukuwo. Noko nokolaloyo Isisoso kikino mo, toi mo sai, imo motu nali. Moiso mani, noko nokolaloyo tokinuwo mo, toi mo sai, imo mo motu nali. Ulai afonimaiso? Folosu koiyau mo aumoifaso mo uwai. Saponi itouniyaimo mo na towi.
Noko mo Isisoso mulumolo luwai nokota monoi mulu atolokomo unu mo, to no moloi yomu monoi, “Yo mo saponi itouniyaimoso taluwai.” Saponimai pakoso toliyaiso. Folosu molo koiyauso amai na taluwaimoi. 10 Noko mo auwatono iyali monoi mulu ukakimo, saponi molo itouniyaimoso na aluwai manoimo. Molo koiyauso no moloi usukuno monoi?
11 Nokoyo Isisoso mulumolo luwai nokota monoi mulu atolokomo unakimo, no mo folosu molo koiyauso taluwai. Folosumai na toliyai. Moloi saino monoi, molo aluwai monoi no? Na tofolosumono kolo. Auwatono iyali monoi mulu uku mo waliyo.
12 Woli iyali, moi mo yani alalo komiyai. Koto mo molo koiyau monoi imo mo futo. Ulai afonimaiso? Isisoso tomulumolo luwainuwo. No monoi no tokumononinukuwo.
13 Apou iyali, moi mo tokuwa tokusai amai tolokaino nokota mo sai. No monoi no tokumononinukuwo.
Alalo soku soku, moi mo Sokolo Nokota Waiso yasoi na souwaikinuwo. No monoi no tokumononinukuwo.
14 Alalo iyali, moi mo Apou Siyoli mo sai. No monoi no na tokumononinukuwo.
Apou iyali, moi mo tokuwa tokusai amai tolokaino nokota mo sai. No monoi no na tokumononinukuwo.
Alalo soku soku, moi mo mulu mo ami ami, Kotoni imoso na taluwai manonuwo. Sokolo Nokota Waiso yasoi souwaikinuwo. No monoi no na tokumononinukuwo.
Asini moloso aluwai somiso aino imo.
15 Asini molo koiyauso aluwai mulu noiyo yoiwo. Asini hani hani mulu noiyo yoiwo. Noko mo asini hani mulu yo mo, to mo Apou Siyoli monoi mulu unuwoi muwoi. 16 Asini mulu mo noino, mulu uku mulu koiyau, molo tiyo koko mulu uku, asini sonosoni molokiko, no mo Apou Siyolini hani muwoi, asini mulu nali no. 17 Asini hani hani mulu mo futo. Asi mani, na uwokaiyoimo. Noko mo Kotoni muluso aluwaiyakimo, to mo na yousi itouniyaimoimo, aniyopa poi poi.
Isiso Kolaisoni uo atolitolotono monoi aino imo.
18 Woli iyali, moi mo yani alalo komiyai. Asi mo aumoifaso na fokumoimo. Nomai no Isiso Kolaisoni uo atolitolotonoyo tumoimo. Nonani imofa mo yasoi kwaikinuwo. Ulai lolai mani, Isiso Kolaisoni uo atolitolotono iyali mo yasoi na tiki. No monoi no moi mo sai, asi mo aumoifaso na fokumakimo. 19 Na si tomasimomokokino, ulai toini mulu mo moi komiyai muwoi. No monoi no utukaimokokino. Moiwoi mulu tomoso posi tomasimomokono mo, pa putukaimokonoso. No utukaimokokino mo, noko nokolaloyo sai, moiwoi mulu tomoso muwoi, mulu mo folo. 20 Moisu mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo muwokomokaikinuwo. Imo motu mo moi komaso mo sai. 21 Motu imo sai somiso monoi pa tokumononinukuwoso. Moi mo sai nali no, no monoi no tokumononinukuwo. Motu imo mo motu imo, topoko imo mo topoko imo, tomoso muwoi, folo folo. Moi mo sai.
22 Noko ifoluwaiko nokota no noi, woi? Noko no tiyomu no, “Isiso mo Kotoyo muwo nokota Kolaiso muwoi,” nonani nokota mo noko ifoluwaiko nokota nali no, Isiso Kolaisoni uo atolitolotono. Apou Siyoliwoi tani awitonowoiso namoliyo na talosiko, no monoi no. 23 Noko mo awitonoso namoliyo alosimakimo, Apou Siyoliwoi pa tolo tomasimoiso. Noko mo awitononi siyolo kaluwaiyakimo, Apou Siyoliwoi mani, na tolo tomasimoimo.
Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo aiyolokomomoko aino imo.
24 Imo itouniyaimo, tokusai no kwai manokinuwo no, nonani imoso noiyo fufolikomoiwo. Waliyo mulumoloko kaiyakinuwomo, Apou Siyoli noko tiwoi tomoso si manoinuwomo, Apou Siyoliwoi tani awitonowoi. 25 No monoi no totini auso na si itouniyaimo monoi, aniyopa poi poi. Toku yasoi awitonoyo na imokokaiki, no monoi no.
26 Yo mo ninani imo tokumononinukuwo, ainikomo ifoluwaikomo noko monoi. 27 Momaisu mo Isiso Kolaisoyo noinomo na muwokomokaikinuwo, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota mo na anonikinuwo. Moini mulu poiso na totolokainalomoi. Hani monoi nokoyo taiyolokomonuwo? Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayosu na taiyolokomo manonuwo, hani hani komaso saino monoi. Tani imo mo topoko imo muwoi, motu imo nali no. No monoi no Isiso Kolaisowoi tomoso pa si manowo, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imoyo mo.
28 Woli iyali, moi mo yani alalo komiyai. Na pukwaimonowo. Isiso Kolaisowoi tomoso na pa si manowo. Aluwai manakikonimo, auwosikomomokowoi muwoi, to amukonomai. Kokolokomomokowoi muwoi, mulu ami amiso na si monoi. 29 Moi mo sai, Isiso Kolaiso mo molo itouniyaimoso aluwai nokota na. No monoi no moi mo sai, molo itouniyaimoso aluwai noko komaso mo Kotoni alalo nali no.